MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 35 W GDYNI

 • Jest dobrze przygotowany do nauki w gimnazjum.
 • Posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy.
 • Rozwija zainteresowanie otaczającym go światem.
 • Umie się porozumiewać w języku angielskim w sytuacjach codziennych i zdaje sobie sprawę z konieczności doskonalenia umiejętności językowych.
 • Posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną.
 • Jest przygotowany do odbioru różnych form kultury.
 • Potrafi dokonać samooceny.
 • Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Utożsamia się z rodzinnym miastem i ojczyzną.
 • Ma poczucie przynależności do Europy, posiada podstawową wiedzę o integracji europejskiej.
 • Charakteryzuje się wrażliwością, dociekliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do celu.
 • Potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swego rozwoju.
 • Okazuje szacunek i życzliwość wszystkim ludziom.
 • Potrafi działać w grupie.
 • Zdaje sobie sprawę z konieczności ochrony środowiska naturalnego.