INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pn.

 

 

 

,,Wychować człowieka mądrego.

Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”.

 

 

Realizator projektu: Towarzystwo Edukacji Otwartej

(organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego)

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Autor innowacji:

Mariusz Budzyński – tutor i trener, autor koncepcji eksperymentalnych szkół ALA Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich

 

Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły:

p. Ostałowska Janina, Kilichowska Agnieszka, Domecka Justyna, Dusza Żaneta

 

Czas realizacji innowacji:

Data rozpoczęcia innowacji: 7 września 2017r.

Data zakończenia innowacji: 22 czerwca 2018r.

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2017/2018

 

Zakres innowacji:

 

Wdrożenie modelu pracy z uczniem opartego na edukacji zindywidualizowanej, której środkiem jest wspieranie ucznia w indywidualnym rozwoju.

 

 

CEL GŁÓWNY

 

Wdrożenie modelu pracy z uczniem opartego na edukacji zindywidualizowanej, której środkiem jest wspieranie ucznia w indywidualnym rozwoju.

 

CELE OPERACYJNE

 

·        Indywidualny zrównoważony rozwój ucznia oparty na jego mocnych stronach i pasjach.

·        Zbudowanie partnerskich relacji między całą społecznością szkolną.

·        Wypracowanie wraz z uczniem modelu uczenia się w oparciu o jego możliwości.

·        Rozbudzanie potencjału naukowego.

 

ORGANIZACJA

 

Przewiduje się ścieżkę realizacji tutoringu rozwojowego i dydaktycznego.

 

1.     Utworzenie zespołu tutorskiego składającego się z 20 tutorów. Liderem zespołu jest dyrektor szkoły.

 

Innowacja skierowana jest do uczniów klas

IIId – rozwojowy

IVa –  rozwojowy

IVc –  rozwojowy

Va     rozwojowy

Vb     rozwojowy

VIa     rozwojowy

VIb     rozwojowy

VId     rozwojowy

VIIa     dydaktyczny

VIIb     rozwojowy

VIIc     rozwojowy

 

2.     Dobieranie uczniów do tutora ma charakter:

 

TUTOR = WYCHOWAWCA, w wyniku wystąpienia większych problemów wychowawczo – dydaktycznych inni tutorzy wspierają proces wg potrzeb.

 

TUTOR – wybiera dzieci. W razie braku zgody dziecka, proponuje się zmianę tutora.

 

3.     Procedura zmiany tutora.

Dopuszczamy możliwość zmiany tuttora zgodnie z opracowaną procedurą. Uczeń, jego rodzice lub tutor mogą wnioskować do lidera o potrzebie zmiany, nie częściej niż 1 raz w semestrze.

Wniosek o zmianę tutora / załącznik nr 4/

 

4.     Informowanie rodziców o innowacji:

- zebrania klasowe

- spotkania indywidualne

- oferta edukacyjna

- media społecznościowe

- ulotka informacyjna

 

Kontakt:

- zebrania klasowe

- spotkania indywidualne wg  potrzeb

 

5.     Standardowy czas indywidualnej pracy

klasa III – od 5 do 15 min. co 2 tygodnie , z rodzicem do 40 min. nie rzadziej niż co 2 miesiące,

klasy IV – VII – od 20 do 35 min. jeden raz w miesiącu, z rodzicami 30 min. co 2 miesiące

Pracujemy z uczniem w pokoju tutorskim lub innym miejscu, podczas spotkań indywidualnych, zajęć dodatkowych, na przerwach przed lub po lekcjach.

 

6.     Zadania tutora:

·        Przyjęcie zasady, że współpraca tutora z uczniem jest poufna. Odstępstwo jest możliwe gdy uczeń wejdzie w konflikt z prawem lub zagrożone jest jego zdrowie czy życie.

·        Opracowanie wraz z uczniem indywidualnego planu pracy, dostosowanie metod motywacji ucznia do etapu procesu. Towarzyszenie uczniowi w werbalizowaniu celów oraz w drodze do ich osiągania.

·        Prowadzenie dokumentacji: Kontrakt, dziennik i ndywidualny plan pracy.

 

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY INNOWACJI

 

SZKOŁA

 

·        Budowanie trwałych, zaufanych relacji pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami.

·        Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa psychicznego uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

·        Eliminacja zachowań niewłaściwych.

·        Zmiana ogólnej opinii o placówce.

 

 

UCZEŃ

 

·        Odpowiedzialność (w tym za proces edukacyjny).

·        Samodzielność, umiejętność formułowania celów.

·        Wzrost samoakceptacji i poczucia własnej wartości.

·        Umiejętność twórczego myślenia, podejmowania decyzji, wzrost świadomości konsekwencji.

·        Budowanie trwałej relacji ze znaczącą osobą dorosłą.

·        Wzrost wiedzy o samym sobie.

·        Umiejętność współpracy.

·        Umiejętność podejmowania działań i pokonywania trudności.

·        Rozbudzenie pasji i chęci do nauki.

 

NAUCZYCIEL

 

·        Świadomy rozwój, zmiana postawy autorytetu „nadanego” wynikającego z pełnionej funkcji na autorytet „osobowościowy”.

·        Nawiązywanie dobrych relacji międzyludzkich.

·        Tworzenie strategii (planów) dalekich i bliskich.

·        Wzbogacanie warsztatu pracy.

·        Rozwijanie empatii, umiejętność stawiania „dobrych” granic.

·        Oddawania sprawczości uczniowi tam, gdzie jest potrzeba.

·        Poczucie odpowiedzialności za proces tutorski, zwracające zaufanie nauczycielowi do tego co robi (brak narzucania form odgórnie).

 

EWALUACJA

 

Formą ewaluacji działań podjętych w innowacji będą:

 

·        Widoczne efekty/zmiana zachowania podopiecznego  - obserwacja (odnotowane w dzienniku).

·        Ankieta ewaluacyjna dla ucznia stworzona przez zespół – forma graficzna „Góra”, „Drabina”.

 

DOKUMENTY

 

1.     Dziennik / załącznik nr 1/

Dostęp mają: tutor, uczeń, dyrektor, rodzic.

Dziennik znajduje się u tutora, wypełniany elektronicznie. Drukujemy do podpisu.

Tutor decyduje czy zapisuje temat spotkań.

 

2.     Indywidualny plan rozwoju / załącznik nr 2/

Cel ustalony na podstawie wywiadu z uczniem, informacji i obserwacji innych nauczycieli.

Wgląd mają: tutor, uczeń, a także rodzic i dyrektor (za zgodą ucznia)

 

3.     Kontrakt / załącznik nr 3/

Kontrakt jest dokumentem otwartym i w razie potrzeby można go modyfikować. Modyfikacja musi być zatwierdzana przez obie strony.

Dostęp mają: tutor, uczeń.

 

4.     Wniosek o zmianę tutora / załącznik nr 4/