INNOWACJA PEDAGOGICZNA

pt. „ Świetlica-pociągiem do wiedzy”

 

Autor innowacji:

Justyna Domecka

Autorzy adaptacji innowacji do warunków szkoły:

Justyna Domecka, Galina Pienszka, Violetta Rutkowska, Hanna Piaszczyńska, Wioleta Bellwon, Dagmara Tarkowska

Czas realizacji:

Data rozpoczęcia: 2.10.2017

Data zakończenia: 21.06.2018

Czas trwania innowacji: rok szkolny 2017/2018

 

Zakres innowacji:

Działaniami innowacyjnymi objęte zostaną wszystkie grupy świetlicowe

(klasy 0-IV)

 

Cel główny:  Stworzenie w świetlicy szkolnej przestrzeni do twórczego rozwoju dzieci, rozbudzenie w nich ciekawości świata po przez przeformułowanie i unowocześnienie zajęć.

 

Cele operacyjne:

·       Podążanie za ciekawością dzieci, co podniesie w ich oczach atrakcyjność podejmowanych tematów;

·       Zwrócenie odpowiedzialności za poszukiwanie nowych form zajęć wychowawcom świetlicy;

·       „odświeżenie” podejścia do zajęć świetlicowych;

·       Zbudowanie atmosfery zaciekawienia i radości z poznawania świata.

Organizacja innowacji

Przewiduje się następującą ścieżkę realizacji innowacji:

1.    Analiza dotychczasowych form pracy świetlicy

2.    Opisanie charakterystyki innowacji, zapoznanie zespołu świetlicowego z planowanymi zmianami

3.    Uzyskanie aprobaty Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej

4.    Powołanie zespołu, który spotykać się będzie co kwartał, aby monitorować zmiany i będzie odpowiedzialny za opracowywanie kolejnych etapów edukacyjnych.

5.    Ustalenie godziny codziennej pracy własnej uczniów stosownie do potrzeb grupy

6.    Przyjęcie zasady, iż nad większymi projektami pracujemy raz w tygodniu w czwartek. Mniejsze prace wykonujemy na bieżąco

7.    Do zadań autora innowacji należy wprowadzenie do innowacji, inspirowanie zespołu, monitorowanie pomysłów oraz wprowadzanie nowych zajęć, organizacja kwartalnych spotkań zespołu nauczycieli świetlicy, organizacja wystaw podsumowujących pracę na danym etapie

8.    Do zadań wychowawców należy- uczestnictwo w kwartalnych spotkaniach dotyczących innowacji, zebranie pomysłów swoich i dzieci, stworzenie „kącika zaciekawień”- który będzie pomocą w dostosowywaniu zajęć i projektu do potrzeb dzieci, realizacja projektów, organizacja wystaw podsumowujących pracę na danym etapie, poszukiwanie nowych, atrakcyjnych form zajęć proponowanych dzieciom.

Przewidywane efekty działalności innowacyjnej

Świetlica-pociągiem do wiedzy w swoim założeniu ma sprawić, iż świetlica szkolna przestanie być postrzegana jako przechowalnia lub zmarnowany czas.

Dla szkoły- świetlica szkolna stanie się wizytówką szkoły. Zmieni się opinia o świetlicy

Dla ucznia- będzie chętniej uczestniczył w proponowanych zajęciach, będzie miał przestrzeń do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, nauczy się odpowiedzialności za swój proces nauki, nabędzie umiejętności gospodarowania czasu wolnego

Dla nauczyciela- będzie odpowiedzialny za proces grupowy, unowocześni warsztat pracy, nabędzie nowych umiejętności pracy z grupą

 

Ewaluacja

Zakładana ewaluacja zostanie przeprowadzona przez autora innowacji, w odniesieniu do różnicy w sposobie prowadzenia zajęć. Atrakcyjności metod i projektowych tematów. Ankieta zostanie przeprowadzona wśród uczniów klas II i III, którzy będą mieli okazje do porównania dwóch lat brania udziału w zajęciach świetlicowych.

Efektem końcowym będzie analiza ankiet oraz sprawozdanie z przeprowadzonej ewaluacji zawierające wskazówki i kierunki rozwoju na następne lata.