Rozdział VIII

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

§ 60 

Postanowienia ogólne

1.      W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia, szkoła prowadzi dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej.

2.      Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)     zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w § 54.

5.      Istnieje możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym.

§ 61 

1.      Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

5)     dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych,

2)     ustalanie sposobu oceniania zachowania,

3)     ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny zachowania,

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych,

5)     ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6)     ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

 

§ 62 

1.      Szkolny system oceniania tworzą: Dyrektor Szkoły i nauczyciele we współpracy z Radą Rodziców.

2.      Szkolny system oceniania jest spójny z systemami przedmiotowymi.

§ 63 

Jawność ocen

1.      W związku z ocenianiem ucznia, wychowawca obowiązany jest informować rodziców:

1)     na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz o harmonogramie zebrań i spotkań zaplanowanych na cały rok;

2)     o terminie podania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i konieczności potwierdzenia przyjęcia tej informacji podpisem;

3)     o warunkach i trybie uzyskania wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne;

4)     na każdym zebraniu o ocenach bieżących ucznia i jego zachowaniu.

2.      Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania znajdują się u nauczyciela prowadzącego dane zajęcia i na stronie internetowej szkoły do wglądu dla uczniów i ich rodziców.

3.      O warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne zachowania wyższe od przewidywanej.

§ 64 

1.      Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

2.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3.      O postępach w nauce i frekwencji dzieci rodzice są informowani poprzez:

1)     ogólnoklasowe zebrania, co najmniej cztery razy w roku szkolnym,

2)     indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb),

3)     konsultacje, ich terminarz jest zamieszczony na stronie internetowej szkoły,

4)     korespondencję w dzienniczku lub zeszycie przedmiotowym,

5)     informacje telefoniczne,

6)     informacje w e-dzienniku.

4.      Wyników egzaminu w ósmej klasie szkoły podstawowej nie podaje się do publicznej wiadomości.

 

§ 65 

Zasady sprawdzania stopnia realizacji wymagań edukacyjnych

1.      Ocenie podlegają:

1)     pisemne  prace sprawdzające wiadomości:

                                                            a)     prace klasowe 1-2 godzinne z omówionego działu programowego,

                                                            b)     kartkówki (maksymalnie 15 min.) obejmujące nie więcej niż 3 ostatnie tematy zajęć edukacyjnych i nie musi być wcześniej zapowiedziana.

2)     odpowiedź ustna, czyli ustne sprawdzenie wiedzy obejmujące zakres materiału nawiązujący do tematyki z poprzednich trzech lekcji,

3)     aktywność ucznia na lekcji, czyli np.: ćwiczenia pisemne, odpowiedzi ustne, udział w dyskusjach dotyczących tematów lekcji, współudział w prowadzeniu lekcji,

4)     praca w grupie, czyli umiejętność organizacji pracy zespołowej, aktywny udział w dyskusji, twórcze rozwiązywanie problemu, pełnienie różnych ról w zespole, dbałość o końcowe efekty pracy zespołu,

5)     samodzielna praca domowa ucznia.

2.      Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

3.      Prace klasowe muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem po uprzednim powtórzeniu materiału.

4.      W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa, a w tygodniu nie więcej niż trzy.

5.      Zapowiedziane prace klasowe nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane, jeżeli przełożenie nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania.

6.      Ocenioną pracę pisemną uczeń otrzymuje nie później niż 14 dni od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.

7.      Sprawdzone i ocenione prace pisemne (sprawdziany, prace klasowe, testy) ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom:

1)     prace, o których mowa w ustępie 1 pkt. 1a, są przekazywane zainteresowanym do domu z prośbą o zwrot podpisanej pracy przez rodziców;

2)     prace mogą być kopiowane, kopie prac nie podlegają zwrotowi;

3)     prace są także udostępnianie do wglądu podczas zebrań, konsultacji i spotkań indywidualnych.

8.      Uczeń ma prawo do systematycznego poprawiania ocen niedostatecznych i dopuszczających. Oceny niedostateczne z prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie i na zasadach określanych przez nauczyciela.

9.      Uczeń otrzymuje otrzymać zapis NB w e-dzienniku, jeśli jest nieobecny na pracy klasowej lub kartkówce. Zapis NB odpowiada ocenie niedostatecznej przy wyliczaniu średniej ważonej. Gdy uczeń zaliczy pracę klasową lub kartkówkę w terminie i na zasadach określanych przez nauczyciela zapis NB zamienia się na ocenę, jaką uzyskał uczeń.

10.  Każda ocena oprócz wymagań programowych uwzględniać powinna możliwości ucznia oraz wysiłek, jaki uczeń wkłada w uzyskanie tej oceny.

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

§ 66 

Dostosowanie wymagań

1.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)     posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

2)     posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3)     posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4)     nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole.

5)     posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

§ 67  

Klasyfikacja śródroczna i roczna

1.      Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie określonym przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego i polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 65.

2.      W klasach I-III śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Ocenę śródroczną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych wyraża się w skali punktowej (1-6), określając poziom wiedzy i umiejętności ucznia z poszczególnych obszarów edukacji na karcie śródrocznej oceny opisowej. Wzór oceny opisowej za pierwsze półrocze określa każdego roku zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Ze wzorem należy zapoznać rodziców na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolny.

3.      W klasach I-III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. Najpóźniej na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca powiadamia rodziców uczniów o przewidywanej ocenie opisowej. W terminie 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie opisowej rodzice mają prawo ubiegać się i zmianę oceny składając do dyrektora szkoły pisemny wniosek zawierający uzasadnienie. Wniosek rozpatruje zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca zawiadamia o decyzji zespołu dyrektora i rodziców ucznia.

4.      Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.      Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-VIII szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów w danym roku szkolnym.  Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym są ocenami opisowymi.

6.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7.      W klasach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspomagającego.

8.      Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne zobowiązani są co najmniej miesiąc przed śródrocznym /rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poinformować ucznia i rodzica o ocenach niedostatecznych i o nagannej ocenie zachowania.

9.      Ocenę przewidywaną nauczyciele zobowiązani są wpisać w dzienniku lekcyjnym 15 dni przed roczną radą klasyfikacyjną.

10.  Wystawienie przewidywanej rocznej oceny niedostatecznej obliguje nauczyciela przedmiotu, wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego do ustalenia możliwości poprawy oceny i podania uczniom na piśmie warunków tej poprawy.

11.  Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych zajęć edukacyjnych i zachowania w terminie nie krótszym niż 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

12.  W przypadku braku możliwości wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, ustala ją zespół nauczycieli w składzie: wychowawca klasy, dwóch nauczycieli uczących w danej klasie wskazanych przez Dyrektora, a w klasach I-III inny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wyznaczony przez Dyrektora oraz pedagog szkolny.

13.  W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenie klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

§ 68 

Skala ocen i wymagania edukacyjne

1.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Klasy I – III

2.      W klasach I – III ocenianie bieżące ucznia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych oraz innych wytworów w obszarach:

1)     czytanie (technika, rozumienie i interpretacja treści);

2)     pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność logiczna wypowiedzi pisemnych;

3)     wypowiedzi słowne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczność, rozumienie poleceń0;

4)     obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych i problemów matematycznych i praktycznych, obliczenia geometryczne);

5)     wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);

6)     działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);

7)     rozwój ruchowy;

8)     korzystanie z komputera;

9)     język obcy.

3.      Podstawową formą oceny bieżącej ucznia jest komentarz słowny nauczyciela odnoszący się do osiągnięć i postępów dziecka, jego pracy i wysiłku.

4.      Bieżące postępy i osiągane wyniki nauczania mierzone są w skali punktowej 1 – 6 oraz mogą mieć formę oceny opisowej, określającej poziom i postęp w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej i realizowanym programie nauczania.

6 punktów:

-      zawsze pracuje systematycznie i z zaangażowaniem na lekcjach oraz w domu,

-      wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w rozwiązywaniu zadań i problemów o znacznym stopniu trudności, proponuje rozwiązania nietypowe,

-      wykazuje się indywidualną pracą oraz wykorzystuje informacje z różnych źródeł,

-      reprezentuje szkołę w konkursach;

5 punktów:

-      pracuje systematycznie, jest zdyscyplinowany i pracowity,

-      charakteryzuje się sumiennością i znaczącymi postępami w nauce,

-      wykazuje się indywidualną pracą w ramach realizowanego programu,

-      potrafi wykorzystywać informacje z różnych źródeł,

4 punkty:

-      opanował wiadomości o umiarkowanym stopniu trudności, ale niezbędne w dalszej nauce,

-      poprawnie stosuje poznane wiadomości,

-      świadomie komponuje wypowiedzi ustne i pisemne,

-      rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne,

-      wypowiada się swobodnie, w uporządkowany sposób;

3 punkty:

-      pracuje w miarę systematycznie i doskonali w sobie tę cechę,

-      umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych,

-      opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie podstawowym;

2 punkty:

-      wykazuje się znajomością treści całkowicie niezbędnych w dalszym zdobywaniu wiedzy,

-      rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie zadania typowe wyćwiczone na lekcji, o niewielkim stopniu trudności,

-      pracuje, nie wykorzystując swoich możliwości;

1 punkt:

-      nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie,

-      nie rozwiązuje (wykonuje) zadań o niewielkim stopniu trudności,

-      nie pracuje na lekcjach ani w domu.

5.      Nauczyciel, w zależności od swojej inwencji twórczej, może w ocenianiu wewnątrzszkolnym wprowadzić również pieczątki, żetony, znaczki, naklejki lub inne formy oceny cząstkowej.

6.      Ocena z religii/etyki cząstkowa, śródroczna, roczna wystawiana jest zgodnie z odrębnymi przepisami według skali obowiązującej w klasach IV – VIII.

 

Klasy IV-VIII

7.      Bieżące ocenianie w klasach IV -VIII ustala się wg następującej skali ocen:

celujący               /cel./    6

bardzo dobry      /bdb./   5

dobry                   /db./     4

dostateczny         /dst./    3

dopuszczający     /dop./   2

niedostateczny    /ndst./  1

1)     procentowe kryteria ocen z prac klasowych i sprawdzianów:

 

prace klasowe i kartkówki

97% - 100 % - 6

95% - 96 % - 6-

93% - 94 % - 5+

90% - 92% - 5

88% - 89% - 5-

85% - 87% - 4+

80% - 84% - 4

75% - 79% - 4-

68% - 74% - 3+

59% - 67% - 3

51% - 58% - 3-

44% - 50% - 2+

38% - 43% - 2

31% - 37% - 2-

21 - 30% - 1+

0% - 20% - 1

8.      Dopuszcza się stosowanie przy ocenach (+) plus, (-) minus, zapis „np”, jeśli uczeń zgłosi nieprzygotowanie do lekcji oraz znaków (+) plus, (-) minus za pracę na lekcji.

9.      Każda ocena cząstkowa, uzyskana przez ucznia, ma określoną wagę:

praca klasowa     - 10

kartkówka      - 7

odpowiedź ustna - 5

praca dodatkowa            - 4

praca na lekcji    - 3

zadanie domowe             - 2

inne                 - 1

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej ze wszystkich przedmiotów jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.

Uzyskany wynik, po zaokrągleniu do części setnych decyduje o wystawieniu oceny według poniższej reguły:

poniżej 1,75         - niedostateczny

1,75 - 2,74           - dopuszczający

2,75 - 3,74           - dostateczny

3,75 - 4,74           - dobry

4,75 - 5,74           - bardzo dobry

5,75 - 6,0                         - celujący

10.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne ustala się wg następującej skali:

stopień celujący               6

stopień bardzo dobry      5

stopień dobry                  4

stopień dostateczny         3

stopień dopuszczający    2

stopień niedostateczny    1

 

11.  W klasach IV – VIII obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

1)     stopień celujący /6/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     pracuje systematycznie z dużym zaangażowaniem na każdej lekcji i w domu;

                                                            b)     wykazuje się dużą wiedzą i umiejętnościami w rozwiązywaniu zadań nieschematycznych i unikatowych, o wysokim stopniu trudności i abstrakcyjności;

                                                            c)     wykazuje się inwencją twórczą i oryginalnością rozwiązywania założonych problemów, nie oczekując na inicjatywę nauczyciela;

                                                            d)     własną indywidualną pracą rozwija swoje wiadomości i umiejętności wykraczające poza realizowany program;

                                                            e)     zdobytą wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w różnych nietypowych sytuacjach;

                                                             f)     swą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością stanowi wzór do naśladowania dla innych;

                                                            g)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)     stopień bardzo dobry /5/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

                                                            b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

                                                            c)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)     stopień dobry /4/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie;

                                                            b)     poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

                                                            c)     pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu.

4)     stopień dostateczny /3/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w dane klasie konieczne do dalszego kształcenia;

                                                            b)     pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;

                                                            c)     umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania według poznanego wzorca.

5)     stopień dopuszczający /2/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

                                                            b)     posiada umiejętności rozwiązywania zadań typowych o niewielkim stopniu trudności,

                                                            c)     przy pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi na proste pytania dotyczące treści zawartych w podstawie programowej;

                                                            d)     pracuje niesystematycznie i często nie kończy rozpoczętej pracy.

6)     stopień niedostateczny /1/ uzyskuje uczeń, który :

                                                            a)     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

                                                            b)     nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności;

                                                            c)     nie pracował na lekcjach i w domu;

                                                            d)     nie korzysta z proponowanej przez nauczyciela pomocy.

12.  Sposób sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka i  zawarte są w dokumentach pomocy psychologiczno-pedagogicznej opracowanych dla danego ucznia.

13.  Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 69  

1.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu i kultury fizycznej.

2.      Dyrektor Szkoły uwzględniając stan zdrowia ucznia może:

1)     zwolnić ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazującej, jakiego rodzaju ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń ten jest przez nauczycieli oceniany i klasyfikowany;

2)     całkowicie zwolnić ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego przez okres wskazany w tej opinii. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.

3.      Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. Jeśli okres zwolnienia ucznia z wyżej wymienionych zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

§ 70 

Warunki i tryb uzyskiwania oceny rocznej wyższej niż przewidywana

1.      Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być ustalona na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego na wniosek ucznia lub rodziców, który powinien być skierowany do Dyrektora Szkoły i złożony w sekretariacie nie później niż 3 dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.

2.      Wnioski niespełniające warunków określonych w pkt.1 nie będą rozpatrywane.

3.      Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny przewidywanej o jeden stopień z najwyżej trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych może być ustalona wyłącznie na podstawie wyniku rocznego sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

5.      Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku może wyrazić zgodę na roczny sprawdzian wiadomości i umiejętności, wyznaczając termin przeprowadzenia go nie później niż 3 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej; o swojej decyzji jest zobowiązany poinformować wnioskodawcę. Sprawdzian ma formę pisemną.

6.      Brak zgody Dyrektora wymaga uzasadnienia w formie pisemnej.

7.      Roczny sprawdzian zawiera wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega.

8.      Roczny sprawdzian z plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.      Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciele sporządzają protokół zawierający: imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających sprawdzian, datę, sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół jest jawny dla ucznia i jego rodziców.

10.  Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku sprawdzianu nie może być niższa od przewidywanej.

§ 71 

Kryteria ocen zachowania

1.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych, a w szczególności:

1)     wywiązywania się z obowiązków ucznia,

2)     postępowania zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)     dbałości o honor i tradycje Szkoły,

4)     dbałości o piękno mowy ojczystej,

5)     dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)     godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)     okazywania szacunku innym osobom.

2.      Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na:

1)     oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)     promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3.      W klasach I – III oceny klasyfikacyjne zachowania są opisowe i uwzględniają respektowanie przez ucznia zasad wymienionych w ust.1

4.      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali:

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

5.      Informacje o zachowaniu ucznia gromadzone są w e-dzienniku.

6.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii publicznej bądź niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7.      Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

8.      Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:

1)     wychowawcy klas I-III wystawiają propozycję oceny zachowania poprzedzoną rozmową z nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym.

2)     nauczyciele uczący w klasach IV-VIII wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego,

3)     pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych.

9.      Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się w drodze dyskusji na zajęciach do dyspozycji wychowawcy, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w e-dzienniku. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w inny terminie zaproponowanym przez wychowawcę a odbycie rozmowy udokumentowane jest w e-dzienniku.

10.  W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.

§ 72 

1.      Ocenianie zachowania uczniów w klasach IV-VIII odbywa się według następujących kryteriów:

1)     ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

                                                            b)     wyróżnia się kulturą osobistą, reaguje na zło, nie odmawia pomocy innym, z szacunkiem odnosi się do innych;

                                                            c)     aktywnie pracuje i inicjuje prace społeczne na rzecz szkoły, klasy, środowiska;

                                                            d)     dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych;

                                                            e)     systematycznie uczęszcza do szkoły;

                                                             f)     nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

                                                            g)     dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

                                                            h)     szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

                                                              i)     dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

                                                              j)     nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;

                                                            k)     respektuje zasady tolerancji.

2)     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;

                                                            b)     wyróżnia się na tle społeczności szkolnej; inicjuje i organizuje życie swojej klasy oraz szkoły, bierze udział w ważnych wydarzeniach;

                                                            c)     godnie reprezentuje szkołę podczas konkurów i olimpiad, dba o honor i tradycje szkoły;

                                                            d)     wyróżnia się kulturą osobistą;

                                                            e)     przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa;

                                                             f)     systematycznie uczęszcza do szkoły;

                                                            g)     nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne;

                                                            h)     szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

                                                              i)     dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

                                                              j)     nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;

3)     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;

                                                            b)     dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie przyjętych norm estetycznych;

                                                            c)     szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

                                                            d)     dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;

                                                            e)     nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;

                                                             f)     nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;

                                                            g)     nie spóźnia się na lekcje;

                                                            h)     nie otrzymuje uwag o niewłaściwym zachowaniu;

                                                              i)     wykazuje chęć współpracy z wychowawcą;

                                                              j)     przestrzega zasad bhp.

4)     ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     prezentuje poprawny stosunek do obowiązków ucznia, zasadniczo ich nie lekceważy;

                                                            b)     dość systematycznie uczęszcza na zajęcia, zdarzają mu się jednak nieuzasadnione nieobecności;

                                                            c)     stara się uczestniczyć w życiu klasy i szkoły, choć nie należy do najaktywniejszych uczniów;

                                                            d)     zwykle przestrzega kultury słowa, dba o higienę osobistą oraz zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;

                                                            e)     unika scysji ze współuczniami, nie inicjuje ich, dba o swój dobry wizerunek w szkole i poza jej murami;

                                                             f)     szanuje tradycję, trud wszystkich pracowników oraz mienie szkoły.

5)     ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

                                                            b)     nie dba o zasady bhp, słabo reaguje na sytuacje stwarzające zagrożenia wobec siebie i innych;

                                                            c)     ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

                                                            d)     nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;

                                                            e)     wielokrotnie spóźnia się na zajęcia;

                                                             f)     wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;

                                                            g)     niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;

                                                            h)     działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;

                                                              i)     ulega nałogom i namawia do nich innych;

                                                              j)     nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.

6)     ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

                                                            a)     nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;

                                                            b)     ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;

                                                            c)     ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska;

                                                            d)     bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;

                                                            e)     pali papierosy i pije alkohol;

                                                             f)     dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;

                                                            g)     notorycznie wagaruje;

                                                            h)     działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;

                                                              i)     pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub nadzorem policyjnym;

                                                              j)     nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

§ 73 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1.      Na miesiąc przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych, wychowawcy klas wystawiają przewidywane naganne oceny zachowania. Informację tę w formie pisemnej otrzymuje uczeń i jego rodzice, co potwierdzają podpisem. Sposób przekazania powyższej informacji może być następujący: za pośrednictwem ucznia, który przynosi podpisaną przez rodzica informację w ciągu 3 dni od jej otrzymania, w rozmowie osobistej, co rodzic potwierdza podpisem, za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

2.      Na 15 dni przed określoną przez Dyrektora datą wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy klas wystawiają wszystkie oceny zachowania. Informację tę w formie pisemnej otrzymuje uczeń i jego rodzice w terminie nie krótszym niż 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.       Sposób przekazania powyższej informacji wymaga potwierdzenia podpisem przez rodziców ucznia i został określony w pkt.1

4.      W terminie do 3 dni od daty uzyskania wiadomości o rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o podwyższenie o jeden stopień oceny zachowania.

5.      Wniosek winien zawierać uzasadnienie oraz ewentualne okoliczności mogące mieć wpływ na zmianę oceny.

6.      Dyrektor Szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danym oddziale, z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.

7.      Zespół nauczycieli wraz z pedagogiem szkolnym analizuje również zgodność wystawienia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole.

8.      Zespół nauczycieli i pedagog szkolny w wyniku swojej pracy formułują opinię i zapoznają z nią wychowawcę klasy i Dyrektora. Z posiedzenia zespołu nauczycieli sporządzany jest protokół zawierający w szczególności datę posiedzenia, imię i nazwisko ucznia, skład komisji i ustalenia.

9.      Wychowawca klasy podejmuje na podstawie uzyskanej opinii ostateczną decyzję dotyczącą rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania i informuje o niej ucznia i jego rodziców.

§ 74 

Roczna ocena zachowania

1.      Wystawiona przez wychowawcę ocena zachowania jest ostateczna, gdy podjęta została z zachowaniem przyjętego na początku roku trybu postępowania.

§ 75 

Egzamin klasyfikacyjny

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.      O braku podstaw do klasyfikowania ucznia z danego przedmiotu i konsekwencjach z tego wynikających wychowawca informuje rodziców co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

3.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na wniosek zgłoszony do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy najpóźniej do dnia zebrania Rady Pedagogicznej.

4.      Na uzasadniony wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na uzasadniony wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przed podjęcie decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne, z których mają odbyć się egzaminy. Opinia w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.

5.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)     realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2)     spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

6.      Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 76 

1.      Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 77.

 

§ 77 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania, która została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny

1.      Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.      W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala w terminie 5 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.      Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4.      Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, gdzie sprawdzian ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.      W skład komisji wchodzą:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                                                            a)     Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji;

                                                            b)     nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

                                                            c)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

                                                            a)     Dyrektor Szkoły  albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący komisji,

                                                            b)     wychowawca oddziału,

                                                            c)     wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej oddziale,

                                                            d)     pedagog,

                                                            e)     psycholog,

                                                             f)     przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

                                                            g)     przedstawiciel rodziców - członek Rady Rodziców.

6.      Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7.      Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego

8.      Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

                                                            a)     skład komisji,

                                                            b)     termin sprawdzianu,

                                                            c)     imię i nazwisko ucznia

                                                            d)     zadania (pytania) sprawdzające,

                                                            e)     wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

                                                            a)     skład komisji,

                                                            b)     termin posiedzenia komisji,

                                                            c)     imię i nazwisko ucznia

                                                            d)     wynik głosowania,

                                                            e)     ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

                                                             f)     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.      Do protokołu rocznej oceny klasyfikacyjnej dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzian w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły nie później niż do ostatniego dnia danego roku szkolnego.

§ 78 

Zasady promowania

1.      Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

2.      W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

3.      Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 76 ust.3

4.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.      Uczniowi, który uczęszczał na religię lub etykę do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 79  

Egzamin poprawkowy

1.      Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, o czym informuje wychowawcę klasy nie później niż na trzy dni do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

2.      Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

4.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5.      Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.

§ 80  

Ukończenie szkoły

1.      Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

1)     w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych z uwzględnieniem w § 78 ust.6 uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej.

2)     przystąpił do egzaminu w klasie ósmej.

2.      Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1 pkt.1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen, o której mowa w ust.2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 81 

Dokumentacja dotycząca oceniania i sposób jej udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom

1.      Ocenianie uczniów jest dokumentowane:

1)     w elektronicznym dzienniku zajęć lekcyjnych;

2)     w arkuszach ocen;

3)     w protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

4)     w protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności

5)     w protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     w protokołach z prac komisji powołanej w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną oceną klasyfikacyjną zachowania;

7)     w protokołach zebrań rady pedagogicznej i zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale;

8)     w sprawdzianie wiadomości i umiejętności przeprowadzonym w trybie ubiegania się o wyższą od przewidywanej roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych;

9)     w arkuszach pomocniczych prowadzonych w związku z zasięgnięciem opinii nauczycieli w sprawie klasyfikowania ocen zachowania uczniów;

2.      Dokumentacja, o której mowa w pkt. 2 i 9 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez wychowawcę klasy, w zakresie dotyczącym danego ucznia, od dnia jej wytworzenia, do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

3.      Informacje zawarte w e-dzienniku o danym uczniu są dostępne dla ucznia i jego rodziców do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.

4.      Dokumentacja, o której mowa w pkt. 3, 4, 5 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek, przez przewodniczących komisji od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę, w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia.

1)     W przypadku braku możliwości udostępnienia dokumentacji zgodnie z ust. 2 i 4, zadanie to wykonuje dyrektor lub wskazany przez niego inny nauczyciel.

5.      Dokumentacja, o której mowa  w pkt. 6,7,8 jest udostępniana do wglądu uczniom i rodzicom na ich wniosek przez dyrektora od dnia jej wytworzenia do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, w którym uczeń kończy szkołę w terminie uzgodnionym z rodzicami ucznia. Z dokumentów wymienionych w pkt. 7 dyrektor sporządza wyciąg dotyczący danego ucznia.

6.      Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępnione przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne:

1)     uczniom, w trakcie zajęć lekcyjnych; w terminie nie później niż 14 dni  od dnia oddania pracy do sprawdzenia;

2)     rodzicom, w trakcie zebrań i spotkań z rodzicami; zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się.

7.      W przypadku braku możliwości udostępnienia sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej ucznia przez nauczyciela, który pracę sprawdził i ocenił, zadanie to realizuje wychowawca klasy w sposób określony w ust. 1

8.      Ustalenie oceny z prac pisemnych są uzasadnione przez nauczyciela, który ocenę ustalił, na pracy ucznia. Oceny ustalone w zeszycie przedmiotowym lub w materiałach ćwiczeniowych nauczyciel uzasadnia ustnie uczniowi i rodzicom na ich wniosek, nie później niż 14 dni roboczych od dnia poinformowania ucznia o ustalonej ocenie.

9.      O ustalonych ocenach z innych form oceniania uczeń jest informowany ustnie bezpośrednio po ustaleniu oceny wraz z jej uzasadnieniem przez danego nauczyciela, a rodzice, na ich wniosek, w formie ustnej, nie później niż 14 dni od dnia ustalenia oceny.

10.  Wykazy ocen bieżących, śródrocznych klasyfikacyjnych i przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych rodzice otrzymują od wychowawcy na zebraniach i spotkaniach z rodzicami zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w innym terminie, po uprzednim umówieniu się.

11.  Rodzice i uczniowie mają prawo do monitorowania postępów ucznia za pomocą e-dziennika. Zasady funkcjonowania e-dziennika znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej.