KRYTERIA OCENIANIA  UMIEJĘTNOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI

W KLASIE I – NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

 

 

Edukacja polonistyczna

 

Umiejętności

Punkty:

KLASA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Samodzielnie koduje oraz dekoduje informacje.

Biegle i ze zrozumieniem odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

Czyta teksty z właściwą intonacją, ze zrozumieniem, potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu, dobiera fragment tekstu do ilustracji.

Potrafi w ciszy i skupieniu wysłuchać czytanego utworu i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści. Samodzielnie czyta lektury, potrafi zaprezentować innym treść książki, aby zachęcić do jej przeczytania.

 

5

W pełni rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

Biegle odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

Czyta tekst ze zrozumieniem i umie odpowiedzieć na pytania z nim

związane.

Uważnie słucha czytanych utworów i potrafi wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Samodzielnie czyta lektury, wybiera książki według własnych zainteresowań.

Samodzielnie korzysta z pakietów edukacyjnych.

 

4

Dobrze rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

Sprawnie odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

Czyta zdaniami krótkie, proste teksty.

Czyta i dobrze rozumie proste, krótkie teksty.

Zawsze słucha w skupieniu i z zainteresowaniem czytanych utworów.

Chętnie czyta wskazane przez nauczyciela lektury.

Korzysta z pakietów edukacyjnych.

 

3

Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

Zna wszystkie litery alfabetu. Czyta, głoskując. Czyta sylabami. Czyta wyrazami. Czyta zdaniami

Czyta proste, krótkie. Teksty. Rozumie proste, krótkie teksty.

Czyta i rozumie proste, krótkie teksty.

Interesuje się książką i czytaniem.

Słucha w skupieniu czytanych utworów.

Czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

Korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela.

 

2

Z pomocą nauczyciela rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

Potrzebuje pomocy przy odczytywaniu uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów.

Zna niektóre litery alfabetu.

Czyta, głoskując, podejmuje próby czytania sylabami oraz całościowo krótkie wyrazy.

Częściowo rozumie proste, krótkie teksty.

Słucha czytanych przez nauczyciela utworów i lektur, z pomocą nauczyciela czyta wybrane fragmenty lektur.

Zazwyczaj potrzebuje pomocy nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych.

 

1

Nie rozumie sensu kodowania oraz dekodowania informacji.

Nie odczytuje uproszczonych rysunków, piktogramów, znaków informacyjnych i napisów.

Nie zna wszystkich liter alfabetu.

Głosuje wyrazy, ale nie dokonuje ich syntezy.

Nie czyta samodzielnie, ale częściowo rozumie krótkie, proste teksty czytane przez nauczyciela.

Zawsze potrzebuje pomocy nauczyciela przy korzystaniu z pakietów edukacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pisze starannie, poprawnie graficznie, właściwie rozmieszcza tekst na stronie.

Bezbłędnie przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty.

Samodzielnie układa i poprawnie zapisuje zdania.

Biegle posługuje się określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Samodzielnie korzysta z pakietów edukacyjnych.

 

5

Pisze starannie, poprawnie pod względem graficznym.

Poprawnie przepisuje i pisze z pamięci nawet dłuższe teksty.

Samodzielnie układa i zapisuje zdania.

Zna i poprawnie stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Korzysta z pakietów edukacyjnych.

4

Zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma.

Poprawnie przepisuje i pisze z pamięci proste, krótkie zdania.

Poprawnie pisze proste, krótkie zdania.

Zna i stosuje określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Korzysta z pakietów edukacyjnych.

 

3

Zna wszystkie litery alfabetu.

Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma.

Przepisuje proste, krótkie zdania.

Pisze z pamięci proste, krótkie zdania.

Pisze proste, krótkie zdania.

Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Korzysta z pakietów edukacyjnych pod kierunkiem nauczyciela.

 

2

Zna niektóre litery alfabetu.

Nie zawsze dba o estetykę i poprawność graficzną pisma.

Popełnia błędy, przepisując proste, krótkie zdania.

Pisze z pamięci proste, krótkie wyrazy.

Z pomocą nauczyciela pisze proste, krótkie zdania.

Myli pojęcia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

 

1

Nie zna wszystkich liter alfabetu.

Nie dba o estetykę i poprawność graficzną pisma.

Przepisuje proste, krótkie wyrazy.

Nie pisze z pamięci.

Nie pisze prostych, krótkich zdań.

Nie rozróżnia pojęć: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie.

Wypowiedzi słowne

6

Uważnie słucha innych, rozumie co przekazują i potrafi wyciągnąć z ich wypowiedzi odpowiednie wnioski.

Komunikuje świadomie, w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, poprawnie nazywa stany emocjonalne.

W rozmowie stosuje formy grzecznościowe.

Wypowiada się logicznie, rozwiniętymi zdaniami, odwołując się do swoich doświadczeń i zdobytych

wiadomości.

 Zadaje pytania podczas rozmowy, pytania do tekstu, aby zdobyć potrzebne informacje; wyczerpująco

odpowiada na pytania.

Pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym, potrafi wcielić się w określone role.

Umie za pomocą gestów i mimiki twarzy przedstawić charakterystyczne cechy odgrywanej postaci.

Potrafi samodzielnie dobrać rekwizyt do odgrywanej scenki i uzasadnić swój wybór.

Recytuje wiersze i fragmenty prozy z odpowiednią dykcją i intonacją, bierze udział w konkursach recytatorskich.

 

5

Zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych i dobrze rozumie, co przekazują.

Komunikuje świadomie, w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

Zna i przestrzega zasad kulturalnego prowadzenia rozmowy.

Buduje kilkuzdaniową wypowiedź na dany temat.

Układa pytania otwarte i zamknięte, na pytania innych odpowiada pełnymi zdaniami.

Odpowiednio wyraża głosem emocje.

Pracuje w grupie nad przedstawieniem teatralnym.

Właściwie dobiera mimikę, gest i ruch do charakteru odgrywanej postaci .

Potrafi samodzielnie dobrać rekwizyt do danej scenki.

Poprawnie, z naturalną intonacją odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

4

Uważnie słucha wypowiedzi innych i rozumie, co przekazują.

Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

Zawsze w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Jego wypowiedzi są zawsze zgodne z tematem.

Zadaje trafne pytania.

Wyczerpująco odpowiada na pytania innych osób.

Mówi z odpowiednią intonacją.

Chętnie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz literaturą.

Chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej.

Potrafi ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.

Poprawnie odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

3

Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi , chce zrozumieć, co przekazują.

Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Mówi na temat. Zadaje pytania.

Odpowiada na pytania innych osób.

Dostosowuje ton głosu do sytuacji.

Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz literaturą.

Uczestniczy w zabawie teatralnej.

Ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.

Rozumie umowne znaczenie rekwizytu.

Umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence.

Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci.

 

2

Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych.

Stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

Najczęściej w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Stara się mówić na temat.

Podejmuje próby zadawania pytań i udzielania odpowiedzi na pytania innych osób, lecz nie zawsze są one adekwatne do sytuacji.

Wymaga zachęty do uczestnictwa w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz

literaturą.

Potrzebuje zachęty do uczestnictwa w zabawie teatralnej.

Potrzebuje wzoru, aby naśladować zachowania bohatera literackiego.

Po wyjaśnieniu umownego znaczenia rekwizytu podejmuje próby wykorzystania go w odgrywanej scence.

Odtwarza z pamięci niektóre, proste teksty dla dzieci.

 

1

Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych.

Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia.

Nie zawsze w kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Często mówi nie na temat.

Z własnej inicjatywy nie zadaje pytań, niechętnie odpowiada na pytania innych osób.

Rzadko uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym, życiem szkolnym oraz literaturą.

Nie uczestniczy w zabawie teatralnej.

Nie potrafi zilustrować zachowania bohatera literackiego.

Nie rozumie znaczenia rekwizytu i możliwości wykorzystania go w odgrywanej scence.

Z pomocą nauczyciela odtwarza z pamięci krótkie, proste teksty dla dzieci.

 

Edukacja matematyczna

 

 

Wykonywanie działań arytmetycznych

6

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby, porównuje je.

Potrafi liczyć w przód i wspak od dowolnej liczby w zakresie 100.

Zapisuje cyframi liczby do 100.

Poprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 20, zapisuje działania dodawania i odejmowania.

Z powodzeniem stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach życiowych.

Dostrzega nietypowość w zadaniach matematycznych i rozwiązuje je, układa zadania do ilustracji i formuły

matematycznej.

 

5

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty, rozumie pojęcie liczby.

Potrafi liczyć w przód i wspak od dowolnej liczby.

Poprawnie zapisuje liczby do 20.

Poprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10, zapisuje działania dodawania i odejmowania.

Z powodzeniem stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach życiowych.

Prawidłowo rozwiązuje zadania tekstowe, potrafi dobrać właściwe pytanie i działanie do treści, układa zadania

do ilustracji.

 

4

Poprawnie i sprawnie liczy obiekty.

Poprawnie liczy w zakresie do 20, także wspak.

Potrafi zapisywać liczby cyframi.

Poprawnie dodaje i odejmuje, nie tylko na konkretach.

Potrafi zapisać działania dodawania i odejmowania.

Stosuje dodawanie i odejmowanie w konkretnych sytuacjach życiowych.

Rozwiązuje zadania z treścią.

 

3

Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia).

Wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20).

Zapisuje liczby cyframi, (zakres do 10).

Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych.

Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.

Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

 

2

Liczy obiekty.

Wymienia kolejne liczebniki do 10.

Zapisuje liczby cyframi operując konkretami.

Z pomocą nauczyciela wyznacza sumy i różnice.

Dodaje i odejmuje w zakresie 10, operując konkretami, popełnia błędy w zapisie tych działań.

Tylko z pomocą nauczyciela zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji.

1

Popełnia błędy, licząc obiekt.

Myli kolejne liczebniki.

Z pomocą nauczyciela zapisuje liczby.

Popełnia liczne błędy, wyznaczając sumy i różnice.

Dodaje i odejmuje w zakresie 10, operując konkretami, nie potrafi zapisywać działań.

Nie rozwiązuje zadań z treścią.

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych

6

Samodzielnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

Rozumie pojęcie seria, poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, poprawnie numeruje obiekty, określa następne i poprzednie.

Poprawnie klasyfikuje obiekty ze względu na jedną lub kilka cech wspólnych, sam wskazuje takie cechy.

Nie zaprzestaje działania w sytuacji trudnej, poszukuje sposobów rozwiązania problemu.

Bezbłędnie określa kierunki względem siebie i innych osób.

W każdej sytuacji potrafi określić położenie względem obranego obiektu.

 

5

Samodzielnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

Rozumie pojęcie seria, poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące, poprawnie numeruje obiekty, określa następne i poprzednie.

Poprawnie klasyfikuje obiekty ze względu na jedną lub kilka cech wspólnych.

Nie zaprzestaje działania w sytuacji trudnej, poszukuje sposobów rozwiązania problemu.

Bezbłędnie określa kierunki względem siebie i innych osób.

Zawsze poprawnie określa położenie względem obranego obiektu.

Odnajduje informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem, sam potrafi odczytywać.

informacje o położeniu obiektu na płaszczyźnie.

 

4

Poprawnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych

Zbiorach.

Poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące.

Poprawnie numeruje obiekty w ułożonych seriach.

Właściwie wybiera obiekt w serii, określa następne i poprzednie.

Poprawnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje.

Właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego, dąży do wykonania

zadania.

Poprawnie określa kierunki względem siebie i innych osób.

Potrafi określić położenie względem obranego obiektu.

Odnajduje informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem.

 

3

Poprawnie ustala równoliczność, mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

Poprawnie układa obiekty w serie rosnące i malejące.

Poprawnie numeruje obiekty w ułożonych seriach.

Właściwie wybiera obiekt w serii, określa następne i poprzednie.

Poprawnie klasyfikuje obiekty, tworzy kolekcje.

Właściwie zachowuje się w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego, dąży do wykonania zadania.

Poprawnie określa kierunki względem siebie i innych osób.

Potrafi określić położenie względem obranego obiektu.

Odnajduje informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem.

 

2

Popełnia błędy ustalając równoliczność w porównywanych zbiorach.

Zazwyczaj układa obiekty w serie rosnące i malejące.

Numeruje obiekty w ułożonych seriach, popełniając błędy.

Radzi sobie z określaniem następnego w serii obiektu.

Potrzebuje pomocy nauczyciela przy klasyfikowaniu obiektów i tworzeniu kolekcji.

W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego potrzebuje mobilizacji i dodatkowych wyjaśnień.

Tylko z pomocą nauczyciela określa: kierunki od siebie i innych osób, położenie obiektu względem obranego obiektu, określa kierunki na płaszczyźnie.

 

1

Tylko z pomocą nauczyciela ustala równoliczność w porównywanych zbiorach.

Tylko z pomocą nauczyciela układa obiekty w serie rosnące i malejące.

Numeruje obiekty w ułożonych seriach z pomocą nauczyciela.

Często błędnie wybiera obiekt w serii, myli określenia następny i poprzedni.

Nie radzi sobie z klasyfikowaniem przedmiotów i tworzeniem kolekcji.

W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku umysłowego nie podejmuje działania.

Zazwyczaj popełnia błędy, określając: kierunki od siebie i innych osób, położenie obiektu względem obranego obiektu, określa kierunki na płaszczyźnie.

Tylko z pomocą nauczyciela zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności praktyczne

w tym geometria

6

Poprawnie mierzy długość posługując się linijką, odczytuje i zapisuje wynik.

Samodzielnie porównuje długości obiektów i wyniki pomiarów.

Zna zasadę ważenia na wadze szalkowej, samodzielnie waży przedmioty, wie, który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy, zapisuje wyniki.

Samodzielnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, zapisuje wyniki.

Kolejno poprawnie wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku, z podziałem na miesiące kolejnych pór roku.

Wie, do czego służy kalendarz, potrafi z niego korzystać oraz umieścić dane wydarzenie w kalendarzu.

Odczytuje czas na zegarze, potrafi porównać czas trwania poszczególnych zajęć.

Dobrze zna będące w obiegu monety i banknoty.

Wie, że wartość monet zależy od ich nominału.

Odnajduje informacje i rysuje strzałki we właściwym kierunku zgodnie z poleceniem, sam potrafi odczytywać

i przekazywać informacje o położeniu obiektu na płaszczyźnie.

Rozumie pojęcie symetrii i potrafi je zastosować.

Potrafi samodzielnie dokonać powiększenia lub pomniejszenia figury, zachowując jej charakterystyczne cechy.

Bezbłędnie odtwarza regularny wzór, samodzielnie tworzy inne wzory.

5

Poprawnie mierzy długość, posługując się linijką i odczytuje wynik.

Potrafi porównywać długości obiektów i wyniki pomiarów.

Samodzielnie waży przedmioty, wie, który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy.

Samodzielnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

Kolejno poprawnie wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku, potrafi wskazać następny i poprzedni miesiąc od podanego.

Wie, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać, odczytuje i zapisuje daty.

Odczytuje czas na zegarze, potrafi porównać czas trwania poszczególnych zajęć.

Dobrze zna będące w obiegu monety i niektóre banknoty.

Zna wartość monet i potrafi robić zakupy.

Rozumie pojęcie symetrii i potrafi je zastosować.

Potrafi samodzielnie wskazać figury będące pomniejszeniem lub powiększeniem danej figury.

Bezbłędnie odtwarza regularny wzór.

 

4

Poprawnie mierzy długość, posługując się linijką.

Potrafi porównywać długości obiektów.

Poprawnie waży przedmioty.

Wie, jak określić, który przedmiot jest cięższy, a który lżejszy.

Potrafi wymienić towary pakowane według wagi.

Poprawnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

Kolejno poprawnie wymienia dni w tygodniu i miesiące w roku.

Wie, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać.

Odczytuje czas na zegarze, orientuje się w czasie trwania poszczególnych zajęć.

Dobrze zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.

Wie, jakimi monetami zapłacić za dany towar.

Rozumie pojęcie długu.

Rozumie pojęcie symetrii.

Poprawnie wskazuje figury będące pomniejszeniem lub powiększeniem danej figury.

Starannie i dokładnie kontynuuje regularny wzór.

3

Mierzy długość, posługując się linijką.

Porównuje długości obiektów.

Potrafi ważyć przedmioty.

Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.

Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.

Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku.

Orientuje się, do czego służy kalendarz.

Potrafi korzystać z kalendarza.

Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.

Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

Zna pojęcie długu i konieczność spłacania go.

Dostrzega symetrię.

Zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej.

Kontynuuje regularny wzór.

2

Niedokładnie mierzy długość, posługując się linijką.

Porównuje długości obiektów, ale myli pojęcia: dłuższy, krótszy.

Potrafi ważyć przedmioty.

Myli pojęcia: cięższy, lżejszy.

Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

Nazywa dni w tygodniu, zna nazwy niektórych miesięcy.

Orientuje się, do czego służy kalendarz.

Z pomocą nauczyciela potrafi korzystać z kalendarza.

Rozpoznaje czas na zegarze, ale ma problemy z określaniem ram czasowych.

Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.

Myli wartości monet w sytuacji kupna i sprzedaży.

Po dodatkowych wyjaśnieniach dostrzega symetrię.

Po dodatkowych wyjaśnieniach zauważa, że jedna figura jest pomniejszeniem lub powiększeniem drugiej.

Kontynuuje regularny wzór, ale zniekształca jego elementy.

 

1

Nie rozumie zasad pomiaru linijką.

Nie rozumie pojęć: dłuższy, krótszy.

Potrafi ważyć przedmioty.

Nie rozumie pojęć: cięższy, lżejszy.

Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

Nazywa dni w tygodniu, nie zna nazw miesięcy.

Orientuje się, do czego służy kalendarz.

Nie potrafi korzystać z kalendarza.

Nie różnicuje ram czasowych.

Zna będące w obiegu monety i banknot o wartości 10 zł.

Nie radzi sobie w sytuacji wymagającej znajomości wartości nabywczej monet.

Kontynuuje regularny wzór, ale w zasadniczy sposób zniekształca jego elementy.

 

 

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

 

 

 

Wiedza o świecie jako znajomość pojęć i procesów przyrodniczych.

6

Interesuje się światem przyrody i opowiada pełnymi zdaniami o roślinach i zwierzętach żyjących w parku,

w lesie, na polu uprawnym, w sadzie, w ogrodzie (na działce).

Opowiada i uzasadnia potrzebę przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.

Samodzielnie prowadzi proste hodowle i uprawy, zapisuje obserwacje i wyciąga wnioski.

Wymienia zwierzęta i podaje przykłady ich pożytecznego oddziaływania na środowisko.

Wymienia i uzasadnia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka, podaje sposoby

zapobiegania im.

Podejmuje działania mające chronić przyrodę oraz pomagać zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

Wie, czym spowodowane są zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt i potrafi im zapobiegać.

Wie dlaczego należy oszczędzać wodę i podaje sposoby na jej oszczędzanie, rozumie znaczenie wody dla życia.

Segreguje śmieci, potrafi wskazać działania, które pomogą naszej planecie.

Samodzielnie prowadzi obserwacje pogodowe, zapisuje spostrzeżenia, wyciąga wnioski.

Rozumie przedstawianą w mediach prognozę pogody i stosuje się do podanych informacji o pogodzie.

Poprawnie przypisuje zjawiska atmosferyczne do poszczególnych pór roku, wyjaśnia jak powstają.

Rozumie konieczność dostosowania ubioru do warunków pogodowych.

Wymienia zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, wie, jak powstają, zna sposoby zachowania się

w sytuacjach zagrożenia.

5

Interesuje się światem przyrody, zna rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w lesie, na polu uprawnym, w sadzie, w ogrodzie (na działce).

Opowiada o sposobach przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.

Prowadzi proste hodowle i uprawy, zapisuje obserwacje i wyciąga wnioski.

Wymienia zwierzęta i podaje przykłady ich pożytecznego oddziaływania na środowisko.

Wymienia i uzasadnia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

Podejmuje działania mające chronić przyrodę oraz pomagać zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

Wymienia zagrożenia dla człowieka ze strony roślin i zwierząt i potrafi im zapobiegać.

Wie, dlaczego należy oszczędzać wodę i podaje sposoby na jej oszczędzanie, rozumie znaczenie wody dla

życia .

Segreguje śmieci, wie, do czego można ponownie wykorzystać np.: papier, szkło, plastik.

Samodzielnie prowadzi obserwacje pogodowe, zapisuje spostrzeżenia.

Rozumie przedstawianą w mediach prognozę pogody i stosuje się do podanych informacji o pogodzie.

Poprawnie przypisuje zjawiska atmosferyczne do poszczególnych pór roku i nazywa je.

Potrafi dostosować ubiór do pogody i uzasadnia swój wybór.

Wymienia zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

 

4

Prawidłowo rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku, w lesie, na polu uprawnym, w sadzie, w ogrodzie

(na działce).

Zna różne sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.

Prowadzi proste hodowle i uprawy oraz zapisuje obserwacje.

Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku.

Zna i wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach, w hodowlach.

Potrafi prowadzić proste hodowle i uprawy.

Wymienia przykłady pożytku przynoszonego przez zwierzęta środowisku.

Wymienia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

Planuje działania mające chronić przyrodę oraz pomagać zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

Ma świadomość, że rośliny i zwierzęta mogą stanowić zagrożenia i wie, jak się przed nim bronić.

Wie dlaczego należy oszczędzać wodę, rozumie znaczenie dla życia.

Zna pożytek płynący z segregowania śmieci.

Prawidłowo prowadzi obserwacje pogodowe.

Rozumie przedstawianą w mediach prognozę pogody i stosuje się do podanych informacji o pogodzie.

Poprawnie przypisuje zjawiska atmosferyczne do poszczególnych pór roku.

Wie, jak zachować się, jak dostosować ubiór odpowiednio do pogody.

Wymienia zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych oraz sposoby zachowania się w sytuacjach

zagrożenia.

 

3

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku.

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie.

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na polu uprawnym.

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w sadzie.

Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie (na działce).

Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie

w sen zimowy .

Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach,

w hodowlach.

Prowadzi proste hodowle i uprawy.

Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku.

Zna zagrożenie dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

Chroni przyrodę.

Pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

Zna zagrożenia ze strony zwierząt i roślin, wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Wie, że należy oszczędzać wodę, wie, jakie znaczenia ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt

Wie, że należy segregować śmieci.

Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i telewizji i stosuje się do podanych informacji o pogodzie.

Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

Podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.

Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź i pożar i wie,

jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

 

 

2

Nie zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w parku.

Nie zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w lesie.

Nie zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące na polu uprawnym.

Nie zawsze rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w ogrodzie.

Zna niektóre sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.

Z pomocą nauczyciela wymienia niektóre warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie

domowym, w szkolnych uprawach, w hodowlach.

Prowadzi proste hodowle i uprawy .

Wie, jaki pożytek przynoszą niektóre zwierzęta środowisku.

Zna niektóre zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

Wymaga przypomnień, że przyrodę należy chronić.

Zna zagrożenia ze strony niektórych roślin i zwierząt, nie zawsze wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

Potrzebuje przypomnień, że należy oszczędzać wodę oraz jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka,

roślin i zwierząt.

Wie, że należy segregować śmieci.

Wymaga wyjaśnień dotyczących konieczności stosowania opakowań ekologicznych.

Obserwuje pogodę, z pomocą nauczyciela prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

Nie w pełni rozumie prognozę pogody podawaną w radiu i telewizji.

Z pomocą nauczyciela nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

Nie zawsze rozumie niebezpieczeństwa wynikające z pogody.

Zna niektóre zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych.

 

1

Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w parku.

Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w lesie.

Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących na polu uprawnym.

Nie rozpoznaje roślin i zwierząt żyjących w ogrodzie.

Nie zna sposobów przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku.

Nie zna warunków koniecznych do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych

uprawach, w hodowlach.

Prowadzi proste hodowle i uprawy.

Wie, jaki pożytek przynoszą niektóre zwierzęta środowisku.

Nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

Nie rozumie potrzeby ochrony przyrody.

Nie potrafi wymienić zagrożeń ze strony roślin i zwierząt.

Nie rozumie konieczności oszczędzania wody, nie w pełni zdaje sobie sprawę ze znaczenia

wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

Wie, że należy segregować śmieci.

Nie rozumie sensu stosowania opakowań ekologicznych.

Obserwuje pogodę, z pomocą nauczyciela prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

Nie rozumie prognozy pogody podawanej w radiu i telewizji.

Z pomocą nauczyciela nazywa niektóre zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku.

Nie rozumie niebezpieczeństw wynikających z pogody.

Nie zawsze zdaje sobie sprawę z zagrożeń ze strony zjawisk przyrodniczych.

 

Edukacja społeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiedza o świecie jako znajomość pojęć i procesów społecznych

 

 

6

Zabiera głos w dyskusji, rzeczowo argumentując swoje zdanie

Chętnie i zgodnie współpracuje z innymi, potrafi zainicjować ciekawą zabawę

Zna i świadomie akceptuje reguły obowiązujące w społeczności

Zna formy grzecznościowe i je stosuje

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są prawidłowe relacje między najbliższymi

Odpowiedzialnie wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny.

Rozumie zależność pracy i zapłaty za nią.

Zna sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania.

Wymienia zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, jak sobie z nimi radzić i do kogo zwrócić się o pomoc.

Wie i uzasadnia, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, potrafi odróżnić zachowania niepożądane od

Prawidłowych.

Potrafi prawidłowo określić status administracyjny swojej miejscowości, podaje charakterystyczne cechy, potrafi

porównać z innymi.

Potrafi wymienić nazwy zawodów, wie, czym się zajmuje osoba wykonująca dany zawód.

Zna symbole narodowe, rozumie je, potrafi je wymienić i prawidłowo nazwać, zna związane z nimi legendy.

Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, wskazuje Polskę na mapie Europy.

Ma ogólną wiedzę o Unii Europejskiej – wie, jakie są jej główne założenia, hymn, maskotka.

 

5

Argumentuje, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Chętnie i zgodnie współpracuje z innymi.

Zna i akceptuje reguły obowiązujące w społeczności.

Zna formy grzecznościowe i stosuje je.

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są prawidłowe relacje między najbliższymi.

Odpowiedzialnie wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny.

Rozumie zależność pracy i zapłaty za nią.

Zna sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swoje oczekiwania.

Wymienia zagrożenia ze strony innych ludzi, wie, jak sobie z nimi radzić.

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, potrafi odróżnić zachowania niepożądane od prawidłowych

Potrafi prawidłowo określić status administracyjny swojej miejscowości, podaje charakterystyczne cechy.

Wie, na czym polega praca ludzi wykonujących określone zawody.

Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce .

Wie, że Polska znajduje się w Europie, wskazuje Polskę na mapie.

Zna symbole narodowe, rozumie je, potrafi je wymienić i prawidłowo nazwać.

Ma ogólną wiedzę o Unii Europejskiej.

4

Odróżnia, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Chętnie współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych.

Zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

Zawsze grzecznie zwraca się do innych.

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi.

Wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny.

Wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.

Trafnie dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

Zna i rozumie zagrożenia ze strony ludzi.

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

Potrafi prawidłowo określić status administracyjny swojej miejscowości.

Podaje charakterystyczne cechy zawodów.

Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce.

Wie, że Polska znajduje się w Europie.

Zna symbole narodowe.

Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

Zna symbole narodowe i je rozumie.

 

 

3

Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.

Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.

Współpracuje z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych.

Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

Grzecznie zwraca się do innych.

Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi.

Wywiązuje się z powinności wobec członków rodziny.

Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.

Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

Zna zagrożenia ze strony ludzi.

Wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc.

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości.

Wie, czym zajmuje się np.: policjant, strażak  i jak można się do nich zwrócić o pomoc.

Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce.

Wie, że Polska znajduje się w Europie.

Zna symbole narodowe.

Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

 

 

 

2

Nie zawsze potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Rozumie potrzebę pomagania potrzebującym.

Zdarza mu się skłamać lub zataić prawdę.

Potrzebuje zachęty do podjęcia współpracy z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych.

Nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

Na ogół grzecznie zwraca się do innych.

Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi.

Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.

Ma rozeznanie w zagrożeniach ze strony ludzi.

Wie, do kogo zwrócić się o pomoc.

Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, ale nie zawsze dba o swoje bezpieczeństwo.

Wie, że mieszka w mieście (na wsi).

Wie, czym zajmuje się np.: policjant, strażak.

Wie, że mieszka w Polsce.

Nie orientuje się w położeniu Polski.

Myli symbole narodowe.

Rozpoznaje flagę Unii Europejskiej.

 

 

1

Często nie potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Wymaga częstego przypominania, że należy pomagać potrzebującym.

Często nie mówi prawdy.

Nie potrafi współpracować z innymi w zabawie, nauce szkolnej i sytuacjach życiowych.

Często nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych.

Często nie stosuje form grzecznościowych, zwracając się do innych.

Nie zawsze zdaje sobie sprawę, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi.

Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę.

Nie zawsze zdaje sobie sprawę z zagrożeń ze strony ludzi.

Nie potrafi poprosić o pomoc.

Nie zawsze bawi się w bezpiecznych miejscach i dba o swoje bezpieczeństwo.

Nie zna istotnych różnic między miastem a wsią.

Wie, czym zajmuje się np.: policjant, strażak.

Wie, że mieszka w Polsce.

Nie orientuje się w położeniu Polski.

Nie zna symboli narodowych.

Nie zna symboli Unii Europejskiej.

 

 

Edukacja muzyczna

 

Działalność muzyczna

6

Bezbłędnie powtarza prostą melodię.

Zna i śpiewa wszystkie poznane piosenki.

Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki, potrafi ułożyć rytm do wymyślonej przez siebie rymowanki.

Aktywnie uczestniczy w ćwiczeniu polegającym na interpretacji utworu muzycznego.

Potrafi ułożyć podkład muzyczny na instrumentach perkusyjnych lub alternatywnych.

Podejmuje próby zapisywania i czytania nut, rozpoznaje wartości nut: ćwierćnuty, ósemki, półnuty.

Wypowiada się na temat treści piosenki, przedstawia treść piosenki za pomocą umownych gestów, wykonuje

improwizacje ruchowe przy muzyce.

 

5

Poprawnie powtarza prostą melodię.

Zna i śpiewa wszystkie poznane piosenki.

Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki.

Samodzielnie odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych.

Samodzielnie interpretuje nastrój muzyki.

Samodzielnie realizuje schematy rytmiczne.

Podejmuje próby zapisywania i czytania nut.

Właściwie, zgodnie z charakterem muzyki wyraża swe doznania.

 

4

Poprawnie powtarza prostą melodię.

Chętnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Chętnie wykonuje śpiewanki i rymowanki.

Poprawnie odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych.

Trafnie wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc.

Poprawnie realizuje proste schematy rytmiczne.

Rozumie zapis nutowy.

Słuchając muzyki, trafnie wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie.

Zawsze kulturalnie zachowuje się na koncercie.

Zawsze kulturalnie zachowuje się w trakcie słuchania hymnu.

 

 

3

Powtarza prostą melodię.

Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

Wykonuje śpiewanki i rymowanki.

Odtwarza proste rytmy głosem.

Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych.

Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc.

Realizuje proste schematy rytmiczne.

Wie, że muzykę można zapisać i odczytać.

Świadomie i aktywnie słucha muzyki.

Słuchając muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie.

Kulturalnie zachowuje się na koncercie.

Kulturalnie zachowuje się w trakcie słuchania hymnu narodowego.

 

 

2

Nie zawsze potrafi powtórzyć prostą melodię.

Śpiewa wybrane piosenki z repertuaru dziecięcego.

W zespole wykonuje śpiewanki i rymowanki.

Z pomocą nauczyciela odtwarza proste rytmy głosem.

Z pomocą nauczyciela odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych.

Wyraża nastrój i charakter muzyki, pląsając i tańcząc, naśladując inne dzieci.

Słucha muzyki, nie wykazując zainteresowania.

Potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, aby wyrażać swe doznania.

Wie, jak zachować się na koncercie i podczas słuchania hymnu narodowego.

 

 

1

Nie potrafi powtórzyć prostej melodii.

Nie podejmuje prób samodzielnego śpiewania poznanych piosenek.

Ma problemy z odtwarzaniem prostych rytmów głosem i na instrumentach perkusyjnych.

Niechętnie uczestniczy w pląsach i tańcach.

Nie interesuje się słuchaniem muzyki.

Biernie słucha muzyki.

Wie, jak zachować się na koncercie i podczas słuchania hymnu narodowego, ale nie zawsze przestrzega zasad.

 

 

 

 

Edukacja plastyczna

 

Działalność plastyczna

6

Wykazuje dużą inwencję i pomysłowość w stosowaniu technik plastycznych.

Zna różne środki wyrazu plastycznego i właściwie je stosuje, jego prace są oryginalne.

Prace ilustrujące sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką są bogate w szczegóły, trafnie oddają nastrój i treść.

Chętnie i samodzielnie korzysta z różnych narzędzi multimedialnych.

Pomysłowo wykonuje proste rekwizyty i właściwie wykorzystuje je w małych formach teatralnych.

Samodzielnie rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki.

 

5

Stosuje różnorodne techniki plastyczne.

Zna różne środki wyrazu plastycznego i właściwie je stosuje.

Prace ilustrujące sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką są bogate w szczegóły.

Chętnie i samodzielnie korzysta z narzędzi multimedialnych.

Starannie i samodzielnie przygotowuje rekwizyty potrzebne do przedstawienia.

Wskazuje charakterystyczne cechy i różnice wybranych dziedzin sztuki.

 

4

Chętnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie.

Trafnie posługuje się środkami wyrazu plastycznego: kształt, barwa, faktura.

Ciekawie ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką.

Chętnie korzysta z narzędzi multimedialnych.

Starannie przygotowuje rekwizyty potrzebne do przedstawienia.

Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu.

Trafnie rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki; architektura, malarstwo, rzeźbę, grafikę, wypowiada się na ich temat.

 

3

Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni.

Posługuje się środkami wyrazu plastycznego: kształt, barwa, faktura.

Ilustruje sceny i sytuacje inspirowane wyobraźnią.

Ilustruje sceny i sytuacje inspirowane baśnią, opowiadaniem, muzyką.

Korzysta z narzędzi multimedialnych.

Wykonuje proste rekwizyty.

Wykorzystuje rekwizyty w małych formach teatralnych.

Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu.

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę; wypowiada się na ich temat.

 

2

Potrzebuje zachęty do stosowania trudniejszych technik plastycznych.

Zna środki wyrazu plastycznego, ale stosuje je w ograniczonym zakresie.

Potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, aby wykonać pracę inspirowaną wyobraźnią.

Potrzebuje wzoru, aby zilustrować sceny i sytuacji inspirowane baśnią, opowiadaniem, muzyką.

Z pomocą nauczyciela wykonuje proste rekwizyty i wykorzystuje je w małych formach teatralnych.

Myli pojęcia; architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, niechętnie wypowiada się na ich temat.

 

1

Stosuje tylko wybrane przez siebie, jednorodne techniki plastyczne.

Prace plastyczne wykonuje schematycznie, stosuje ubogą gamę barw.

Nie podejmuje prób wykonania pracy plastycznej inspirowanej wyobraźnią.

Potrzebuje wzoru i pomocy, aby zilustrować sceny i sytuacje inspirowane baśnią, opowiadaniem, muzyką.

Rzadko podejmuje próby wykonania prostego rekwizytu.

Nie rozróżnia pojęć: architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, nie wypowiada się na ich temat.

 

Edukacja techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność techniczna

6

Interesuje się sposobami wykorzystywania przez człowieka sił przyrody, potrafi podać przykłady i uzasadnić swoje zdanie.

Wykazuje się pomysłowością przy wykonywaniu prac wymagających majsterkowania.

Podaje zasady działania urządzeń domowych.

Wie, jak posługiwać się urządzeniami domowymi, aby ich nie popsuć.

Z dużą pomysłowością podejmuje zadania budowania z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

Konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu według instrukcji i własnych pomysłów.

Właściwie organizuje miejsce swojej pracy, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

W każdej sytuacji przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, przypomina innym o bezpieczeństwie.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, wybrane znaki drogowe i przepisy ruchu drogowego.

Dobrze wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe,

potrafi zadzwonić pod numer 112.

 

 

5

Interesuje się sposobami wykorzystywania przez człowieka sił przyrody, potrafi podać przykłady.

Chętnie i starannie wykonuje prace wymagające majsterkowania.

Podaje zasady działania urządzeń domowych.

Samodzielnie posługuje się urządzeniami domowymi.

Samodzielnie podejmuje zadania budowania z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

Samodzielnie i pomysłowo konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu.

Rozumie konieczność utrzymania porządku w miejscu pracy, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu

porządku.

Wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych, przestrzega zasad

bezpiecznego posługiwania się narzędziami.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, wybrane znaki drogowe.

Zna sposób postępowania w sytuacji wypadku, zna telefony alarmowe, wie kogo należy powiadomić o wypadku.

 

 

4

Podaje sposoby wykorzystywania przez człowieka sił przyrody.

Chętnie wykonuje prace wymagające majsterkowania.

Dobrze zna zasady działania urządzeń domowych.

Sprawnie posługuje się urządzeniami domowymi.

Chętnie podejmuje zadania budowania z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu.

Samodzielnie konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu.

Zawsze utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

Wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

Zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.

Dobrze wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

 

 

3

Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody.

Wykonuje prace wymagające majsterkowania.

Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych.

Posługuje się urządzeniami domowymi, nie psując ich.

Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu np.: szałas, namiot.

W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu.

Utrzymuje porządek wokół siebie, sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach.

Wie, jak należy bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji.

Wie, jak zachować się w sytuacji wypadku: umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

 

 

2

Zna tylko nieliczne przykłady wykorzystania przez człowieka sił przyrody.

Po dodatkowej instrukcji wykonuje prace wymagające majsterkowania.

Zna ogólne zasady działania niektórych urządzeń domowych.

Po dodatkowych wyjaśnieniach konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu.

Wymaga przypomnień dotyczących utrzymywania porządku wokół siebie, sprzątania po sobie.

Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych, ale nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego ich użytkowania.

Zna niektóre zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji.

Wie, że w sytuacji wypadku należy powiadomić dorosłych.

 

 

1

Nie wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody.

Z pomocą nauczyciela wykonuje prace wymagające majsterkowania.

Nie zna ogólnych zasad działania większości urządzeń domowych.

Z pomocą nauczyciela konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu.

Często nie dba o utrzymanie porządku wokół siebie, nie zawsze sprząta po sobie.

Nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń wynikających z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

Zna niektóre zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i korzystania ze środków komunikacji, lecz ich nie

przestrzega.

Nie potrafi racjonalnie zachować się w sytuacji wypadku.

 

 

Edukacja fizyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój ruchowy

 

6

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami.

Jest bardzo sprawny fizycznie, bardzo dobrze wykonuje ćwiczenia z piłką, na torze przeszkód, ćwiczenia równoważne, proponuje własne zabawy i ćwiczenia sportowe.

Wie, dlaczego należy zachować prawidłową postawę, siedząc w ławce.

Wymienia różne zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez choroby, wyjaśnia, jak powstają i zna sposoby zapobiegania im.

Wyjaśnia zagrożenia dla zdrowia wynikające z niewłaściwego zażywania leków i stosowania środków

Chemicznych.

Dobrze zna ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie im pomaga, zachęca innych do

pomocy.

 

5

Aktywnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami .

Sprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką.

Sprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód.

Sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne.

Świadomie dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole.

Wymienia różne zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez choroby i zna sposoby zapobiegania im.

Wie, dlaczego nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych.

Dobrze zna ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie im pomaga.

 

4

Chętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami.

Poprawnie wykonuje ćwiczenia z piłką.

Poprawnie i chętnie wykonuje ćwiczenia na torze przeszkód.

Poprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne.

Zawsze pamięta o prawidłowej postawie podczas siedzenia w ławce.

Wymienia zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez choroby i sposoby zapobiegania im.

Jest świadomy niebezpieczeństw wynikających z samodzielnego zażywania leków i stosowania środków chemicznych.

Zna ograniczenia, jakie napotykają dzieci niepełnosprawne, chętnie im pomaga.

 

3

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami.

Potrafi chwytać piłkę.

Potrafi rzucać piłką do celu i na odległość.

Potrafi toczyć i kozłować piłkę.

Potrafi pokonywać przeszkody naturalne i sztuczne.

Potrafi wykonywać ćwiczenia równoważne.

Dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole.

Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i można im zapobiegać.

Właściwie zachowuje się w sytuacji choroby.

Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych.

Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im.

 

 

 

2

Zazwyczaj uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną zgodnie z regułami.

Radzi sobie z ćwiczeniami z piłką, ale ma trudności z koordynacją ruchów.

Stara się poprawnie wykonywać ćwiczenia na torze przeszkód i ćwiczenia równoważne.

Wymaga częstego przypominania o prawidłowej postawie podczas siedzenia w ławce.

Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, zna nieliczne sposoby zapobiegania im.

Wie, jak zachować się w sytuacji choroby.

Wymaga przypominania o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą samodzielne zażywanie leków i stosowanie środków

Chemicznych.

Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji.

 

 

1

Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, ale nie przestrzega reguł.

Słabo radzi sobie z ćwiczeniami z piłką.

Ma duże trudności z pokonywaniem toru przeszkód oraz poprawnym wykonywaniem ćwiczeń równoważnych.

Pomimo częstych przypomnień nauczyciela, nie dba o zachowanie prawidłowej postawy podczas siedzenia

w ławce.

Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, nie zna sposobów zapobiegania im.

Nie wie, jak zachować się w sytuacji choroby.

Nie zdaje sobie spraw z zagrożenia, jakie niesie ze sobą samodzielne zażywanie leków i stosowania środków   chemicznych. 

Nie w pełni zdaje sobie sprawę z trudności napotykanych przez dzieci niepełnosprawne.

 

 

 

 

Edukacja informatyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie

z komputera.

6

Sprawnie posługuje się komputerem.

Samodzielnie uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Wymienia zagrożenia dla zdrowia, jakie może powodować komputer, wie czym są spowodowane i jak im

zapobiegać.

Wie, dlaczego należy stosować się do ograniczeń podczas korzystania z komputera i na czym te zagrożenia

polegają.

 

 

5

Sprawnie posługuje się komputerem.

Samodzielnie uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Wymienia zagrożenia dla zdrowia, jakie może powodować komputer i wie, jak im zapobiegać.

Wie, dlaczego należy stosować się do ograniczeń podczas korzystania z komputera.

 

4

Sprawnie posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.

Umie uruchomić program, korzystając z myszy i klawiatury.

Zna zasady bezpiecznego dla zdrowia korzystania z komputera.

Świadomie stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

           

3

Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.

Uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.

Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

2

Z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.

Uruchamia program korzystając z myszy.

Potrzebuje ciągłych przypomnień, jak należy korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.

Nie zawsze stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

 

1

Tylko z pomocą nauczyciela posługuje się komputerem w podstawowym zakresie.

Potrzebuje pomocy nauczyciela, uruchamiając program za pomocą myszy.

Często nie przestrzega zasad bezpiecznego korzystania z komputera.