OCENA SIĄGNIĘĆ UCZNIA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH W KLASACH IV-VI

 

Każda ocena cząstkowa uzyskana przez ucznia, ma określoną wagę

Praca klasowa - 6

Kartkówka - 5

Praca dodatkowa – 4

Praca na lekcji – 3

Zadanie domowe - 2

Inne – 1

 

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod względem merytorycznym. Opanował wiedzę zgodnie  z wymaganiami programowymi, uzyskuje bardzo dobre oceny ze sprawdzianów, a podczas wykonywania praktycznych zadań bezpiecznie posługuje się narzędziami i dba o właściwą organizację miejsca pracy. Ponadto bierze udział w konkursach przedmiotowych, np. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, z zakresu ochrony środowiska.

 Średnia ważona  5,51 – 6.0

 • Stopień bardzo dobry przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie
i z reguły samodzielnie oraz wykonuje zadania poprawnie pod względem merytorycznym. Ponadto uzyskuje co najmniej dobre oceny ze sprawdzianów
i wykonuje działania techniczne w odpowiednio zorganizowanym miejscu pracy
 i z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Średnia ważona  -3,51  - 4,5

Stopień dobry uzyskuje uczeń, który podczas pracy na lekcjach korzysta
z niewielkiej pomocy nauczyciela lub koleżanek i kolegów. Ze sprawdzianów otrzymuje co najmniej oceny dostateczne, a podczas wykonywania prac praktycznych właściwie dobiera narzędzia i utrzymuje porządek na swoim stanowisku.

 Średnia ważona - 3,51 – 4,5

Stopień dostateczny przeznaczony jest dla ucznia, który pracuje systematycznie, ale podczas realizowania działań technicznych w dużej mierze korzysta z pomocy innych osób, a treści nauczania opanował na poziomie niższym niż dostateczny. Na stanowisku pracy nie zachowuje porządku.

Średnia ważona  - 2,51 – 3,5

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który z trudem wykonuje działania zaplanowane do zrealizowania podczas lekcji, ale podejmuje w tym kierunku starania. Ze sprawdzianów osiąga wyniki poniżej oceny dostatecznej. Pracuje niesystematycznie, często jest nieprzygotowany do lekcji.

 Średnia ważona 2,0 - 2,5

Stopień niedostateczny uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje zaangażowania, przeważnie jest nieprzygotowany do zajęć i lekceważy podstawowe obowiązki szkolne.

Średnia ważona poniżej – 2,0

Podczas oceniania osiągnięć uczniów poza wiedzą i umiejętnościami ważne będą:

• aktywność podczas lekcji,

• umiejętność pracy w grupie,

• obowiązkowość i systematyczność,

• udział w pracach na rzecz szkoły i ochrony środowiska naturalnego.

W wypadku zajęć technicznych ważny jest stosunek ucznia do wykonywania działań praktycznych. Istotne są też: pomysłowość konstrukcyjna, właściwy dobór materiałów, estetyka wykonania oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ocena powinna również odzwierciedlać indywidualne podejście ucznia do lekcji, jego motywację i zaangażowanie w pracę.