PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

WYCHOWANIE  FIZYCZNE W KLASACH IV- VI

 

Cele Przedmiotowych Zasad Oceniania

 

1.Dostarczanie zainteresowanym (uczniom, jego rodzicom lub opiekunom, dyrekcji szkoły) wszechstronnej i rzeczowej informacji o postępach, osiągnięciach, brakach i uzdolnieniach ucznia w zakresie nauki wychowania fizycznego.

 

2.Wspieranie ucznia w jego dążeniu do wszechstronnego rozwoju fizycznego

i pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej określonych w treściach kształcenia i wychowania fizycznego.

 

3.Przekazywanie podstawowych wiadomości i umiejętności umożliwiających samokontrolę, samoocenę i samodzielne podejmowanie działań służących udoskonaleniu wszystkich funkcji organizmu.

 

4.Motywowanie ucznia do dalszej pracy w zakresie doskonalenia sprawności fizycznej.

 

 

Obszary podlegające ocenie oraz formy sprawdzania

i oceniania

 

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego jest przede wszystkim brany pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach (przygotowanie do lekcji) oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

Będą przeprowadzane również testy sprawdzające poziom i postęp sprawności fizycznej.

Poziom umiejętności ruchowych ucznia jest oceniany z tych działów, które były przedmiotem nauczania w danym semestrze (gimnastyka, gry zespołowe, lekka atletyka).

Forma sprawdzianu to przede wszystkim działanie praktyczne właściwe dla danego testu sprawności fizycznej (wykonanie określonego ćwiczenia, ewolucji, elementu technicznego).

Ocenę sprawności motorycznej oraz umiejętności nauczyciel przeprowadza bez wcześniejszej zapowiedzi.

 

W II semestrze nauki nauczyciel winien wziąć pod uwagę w szczególności stan sprawności motorycznej ucznia w stosunku do stanu wyjściowego uzyskanego w I semestrze.

 

Kryteria oceniania

Za każdy sprawdzian uczeń może uzyskać ocenę cyfrową w skali od 1 do 6 (z wagą:2).

 

Ocena celująca (6):

ćwiczenia, które w danej klasie jest objęte programem nauczania, wykonał

bezbłędnie i w szybkim tempie.

 

Ocena bardzo dobra (5):

uczeń wykonał ćwiczenie bezbłędnie w dobrym tempie.

 

Ocena dobra (4):

uczeń wykonał ćwiczenie z małymi błędami w dobrym tempie-

jednak błędy te nie wpłynęły w wyraźny sposób na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie poprawnie lecz w nienaturalnym tempie.

 

Ocena dostateczna (3):

uczeń wykonał ćwiczenie z wyraźnymi błędami w dobrym tempie –

błędy te wpłynęły na poprawność demonstrowanej ewolucji ruchowej lub wykonał ćwiczenie z małymi błędami lecz w nienaturalnym tempie.

 

Ocena dopuszczająca (2):

uczeń wykonał ćwiczenie z dużymi błędami, w sposób niedbały, w nienaturalnym tempie.

 

Ocena niedostateczna (1):

uczeń bez podania przyczyny odmówił wykonania ćwiczenia.

 

Jeśli uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu praktycznego i nie ma możliwości uzupełnienia go to ocena semestralna czy też roczna będzie wyliczona z pominięciem oceny za ten sprawdzian.

 

 

Nauczyciel może oceniać uczniów po każdych zajęciach, stawiając im plusy

i minusy.

6 plusów –daje nam ocenę celującą

6 minusów –daje nam ocenę niedostateczną

 

Oceny te zostaną wprowadzone do dziennika elektronicznego z wagą 4 jako oceny za aktywność na lekcji, rozumianą jako:

 -aktywny udział w zajęciach i współuczestnictwo w ich organizacji,

-postawę społeczną ucznia (stosunek do kolegów i koleżanek),

-kulturę osobistą,

-systematyczne usprawnianie (dążenie do poprawy swojej sprawności),

-stosunek do zajęć sportowych (zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń

i zadań zbliżone do maksymalnych swoich możliwości)

-dyscyplina podczas zajęć,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas lekcji,

-przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

 

Przygotowanie ucznia do lekcji

 

Przed każdymi zajęć nauczyciel ocenia przygotowanie ucznia do lekcji:

6 plusów –daje nam ocenę celującą

(z wagą: 6)

 

Przez przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego rozumie się posiadanie przez ucznia czystego, odpowiedniego stroju sportowego. Należy zwrócić szczególną uwagę na higienę i właściwe przeznaczenie stroju ( tylko do ćwiczeń fizycznych) –zmienna koszulka T-shirt ( w kolorze białym), spodenki krótkie lub długie, skarpetki, obuwie sportowe zmienne. Podczas lekcji wychowania fizycznego odbywającej się na sali gimnastycznej lub na auli uczeń ma obowiązek posiadania obuwia z niebrudzącą podłogi najlepiej kauczukową podeszwą. Obowiązuje zakaz noszenia biżuterii, zegarków i ozdób a uczniowie z długimi włosami są zobowiązani do ich wiązania.

Uczeń dwa razy w semestrze może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć ( brak stroju). Za każdy kolejny przypadek braku stroju, bądź braku odpowiedniego obuwia lub niewłaściwej higieny stroju, nauczyciel stawia ocenę niedostateczną.

W okresie jesienno-zimowym i zimowo –wiosennym uczeń zobowiązany jest do posiadania dresu sportowego lub cieplejszej odzieży.

 

 

Udział w zajęciach nadobowiązkowych, zawodach sportowych

Uczeń, który uprawia dowolną dyscyplinę sportu w klubie sportowym bądź

reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub systematycznie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych SKS  może otrzymać ocenę celującą (z wagą 6).

 

Uczeń trenujący zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi zaświadczenie z Klubu o swoich sukcesach.

 

 

 

Sposoby zapoznawania rodziców i uczniów z ocenami z wychowania fizycznego

- wszystkie oceny cząstkowe, które uczeń otrzymuje w czasie semestru są do wglądu

u nauczyciela prowadzącego zajęcia w -f, na prośbę rodzica lub ucznia lub w dzienniku elektronicznym.

 

-informacja na zebraniach i konsultacjach.