Przedmiotowy system oceniania z religii w klasach IV-VI

w Szkole Podstawowej nr 35 w GdyniOceny z religii wystawiane są w skali podanej przez MEN:

- celujący (6);

- bardzo dobry (5);

- dobry (4);

- dostateczny (3);

- niedostateczny (1)

Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. Za aktywną pracę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę lub „plusa”( trzy plusy – 5 ). Za brak zeszytu lub zadania oraz nieprzygotowania do lekcji lub niewykonywanie poleceń uczeń może otrzymać ,, minusa” ( 2 razy w semestrze) , za trzeci „minus” jest ocena niedostateczna.Ocenie podlegają:1. Pisemne sprawdziany z wiadomości obejmujących program nauczania: (zapowiedziane, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem) i kartkówki ( najwyżej z 3 ostatnich lekcji) .Sprawdziany są obowiązkowe. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i ten, który otrzymał ocenę niedostateczną ma obowiązek zaliczenia materiału w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

2. Odpowiedzi ustne sprawdzające znajomość pacierza i prawd wiary.

3. Odpowiedzi ustne – z ostatniej lekcji, z poznanego materiału.

4. Aktywność na lekcji i zaangażowanie w przebieg katechezy, praca w grupach.

5. Zeszyt sprawdzany przez nauczyciela według potrzeb, zwykle raz w semestrze kompleksowa ocena zeszytu .

6. Prace domowe. ( obowiązkowe i dla chętnych)

7. Udział w konkursach religijnych, szkolnych i międzyszkolnych.Średnia ważona dla ocen cząstkowych z religii- sprawdzian z omówionego działu nauczania 6

- kartkówka 5

- odpowiedź ustną – modlitwa, pieśń 5

- udział w konkursie przedmiotowym 5

- praca na lekcji ( np. w grupie ) 3

- praca dodatkowa ( np. scholka, Caritas) 4

- zadanie domowe 2

- zeszyt 4

- aktywność i zaangażowanie w zadania 4KRYTERIA OCEN Z RELIGIIOcenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- Nie spełnia wymagań określonych programem nauczania danej klasy na ocenę dopuszczającą;

- Odmawia wszelkiej współpracy;

- Ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary;

- Nie prowadzi zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję i nie uzupełnia.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary;

- Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem danej klasy;

- Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,

- rzadko jest aktywny i przygotowany do zajęć;

-Dość często nie przynosi zeszytu i ma duże w nim braki.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary, rozumie je oraz umie wyjaśnić zasady życia chrześcijańskiego,

- Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem w danej klasie, opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy;

- Wykonuje polecenia nauczyciela, potrafi powiedzieć czego uczy dany temat lekcji;

- Prowadzi notatki lecz jego zeszyt jest niestaranny, sporadycznie nie odrabia prac domowych, nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- Osiągnął dobre wyniki za opanowanie materiału przewidzianego programem nauczania,

- Zna ,,Mały Katechizm” – obowiązujący na poziomie danej klasy,

- Uzyskuje stałe , dobre postępy podczas prowadzonych zajęć, a ze sprawdzianów otrzymał ocenę pozytywną.

- Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy;

- Przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany;

- Zachowuje szacunek dla „świętych” przedmiotów, miejsc i znaków religijnych;

- Zeszyt prowadzi starannie, ale nie zawsze systematycznie,

- Stara się być przygotowanym do lekcji, odrabia zadania domowe;Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

- Opanował bardzo dobrze wiedzę i umiejętności określone programem katechezy, potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość wiadomości z programu nauczania;

- Posiada staranny zeszyt ze wszystkimi notatkami i wykazuje dobrą orientację w podręczniku;

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;

- Posiada biegłą znajomość Małego Katechizmu,

- Zazwyczaj bierze czynny udział w katechezie,

- Ambitnie odrabia zadania domowe;

- Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej na etapie szkolnym,

- Przejawia postawę apostolską.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

- Posiadł w pełni wiedzę i umiejętności określone programem nauczania katechezy w danej klasie;

- Rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną;

- Posługuje się zdobytymi wiadomościami i potrafi je zastosować we własnym życiu,

- Służy radą innym, jest świadkiem wiary;

- Wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat;

- Biegle posługuje się Pismem świętym;

- Angażuje się w prace pozalekcyjne (gazetki, pomoce katechetyczne, montaże sceniczne, działalność Koła Caritas);

- Osiąga sukcesy w konkursach wiedzy religijnej na etapie szkolnym, rejonowym i wyżej,O ocenie celującej mogą decydować też inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny – np. reprezentuje szkołę lub klasę w życiu parafii, angażuje się w służbę ministrancką, śpiewa w scholce, uczestniczy w przeprowadzaniu akcji charytatywnych.W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej czyli:

- indywidualne traktowanie ucznia, zachęcenie do aktywnego udziału w zajęciach, starannego prowadzenia zeszytu

- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń,

- możliwość rozbicia zadań złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami;

- częste stosowanie pochwał za podejmowanie podczas lekcji działań i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,

- branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych;

- stwarzanie możliwości do zaprezentowania przez ucznia swoich osiągnięć ;

- podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego

- obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu .Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej brane będą pod uwagę:

- postawa ucznia wobec przedmiotu,

- systematyczność i pilność,

- postawa ucznia podczas modlitwy i śpiewu na katechezie.

Opracowała – Maria SiegPrzy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono:

- Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce- Konferencja Episkopatu Polski, WAM Kraków

- Wskazania zawarte w Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski, Warszawa 2001( gdzie m.in. czytamy: ,, Podstawą wystawiania oceny szkolnej w nauczaniu religii jest wiedza ucznia, jego umiejętności, a także aktywność, pilności sumienność. Nie powinno się natomiast oceniać za udział w praktykach religijnych” nr 83 )

- Wymagania stawiane przez autorów programu i podręczników do nauczania religii;

- Standardy określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania w klasach IV - VI

- Przepisy prawa oświatowego.