Przedmiotowe  zasady oceniania z religii w kl. I-III  

Przedmiotem sprawdzania i oceniania ucznia są: wiadomości, umiejętności i postawa. Oceny

wyrażone są w stopniach od 1 do 6.

 

Zasady oceniania z religii

- uczeń jest zobowiązany do noszenia zeszytu i katechizmu ( w kl. I – zeszytu ćwiczeń) oraz do odrabiania prac domowych,

- uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji bez podania przyczyny dwa razy w semestrze,

- każda ocena jest jawna i wystawiana wg ustalonych kryteriów,

- o ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie a jego rodzice (opiekunowie) w formie pisemnej na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną,

- na 14 dni przed radą klasyfikacyjną uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych i semestralnych,

 

Ocenie podlegają:

- wiadomości i umiejętności związane z realizowanym programem,

- zeszyt do religii ( w kl. I – zeszyt ćwiczeń)

- znajomość modlitw,

- przygotowanie do katechezy, zadania domowe,

- aktywność na lekcji,

- prace dodatkowe,

- udział w konkursach religijnych,

 

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na: 

a) cząstkowe, określające poziom wiadomości ucznia ze zrealizowanej części programu;

b) okresowe i roczne , określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia

przewidzianych w programie nauczania na rok szkolny.

 

 

Przy klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej brane będą pod uwagę:

- postawa wobec przedmiotu,

- systematyczność i pilność,

- postawa podczas modlitwy i śpiewu na katechezie,

- przygotowywanie liturgii i innych nabożeństw w kościele,

 

Kryteria oceniania:

Ocena celująca

 1. Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji,
 2. Zna obowiązujące modlitwy i części Małego Katechizmu,
 3. Jest aktywny na katechezie,
 4. Odrabia zadania domowe,
 5. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy lub ćwiczenia,
 6. Bierze udział w konkursach religijnych organizowanych w szkole i poza szkołą.
 7. Wzorowo modli się i śpiewa na katechezie,
 8. Chętnie uczestniczy w przygotowaniu Liturgii i innych nabożeństw w kościele.

 

O ocenie celującej mogą decydować również  inne indywidualne osiągnięcia ucznia kwalifikujące go do tej oceny – reprezentuje szkołę w środowisku (lektor, ministrant).

 

Ocena bardzo dobra

 1. Uczeń bardzo dobrze opanował obowiązujący zakres wiedzy i umiejętności,
 2. Zna obowiązkowe modlitwy i części Małego Katechizmu,
 3. Jest aktywne na Katechezie,
 4. Odrabia zadania domowe,
 5. Wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.
 6. Chętnie i dobrze modli się i śpiewa na katechezie

 

Ocena dobra:

 1. Uczeń dobrze opanował obowiązujące wiadomości i umiejętności,
 2. Zna ważniejsze modlitwy części Małego Katechizmu,
 3. Bierze udział w katechezie,
 4. Systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 5. Zazwyczaj odrabia zadania domowe.
 6. Zachowuje poprawną postawę podczas modlitwy i śpiewu

 

Ocena dostateczna:

 1. Uczeń posiada wyraźne braki w obowiązujących wiadomościach,
 2. Zna przynajmniej niektóre modlitwy i części Małego Katechizmu,
 3. Nie zawsze angażuje się w lekcje katechezy,
 4. Prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 5. Sporadycznie odrabia zadania domowe.
 6. Nie zawsze chce  modlić się i śpiewać na katechezie

 

Ocena dopuszczająca:

 1. Uczeń posiada minimalne wiadomości z zakresu programu i podstawowe modlitwy,
 2. Swoim zachowaniem na lekcji religii wyraźnie utrudnia grupie udział w prowadzonych spotkaniach,
 3. Uczeń często nie prowadzi zeszytu,
 4. Nie odrabia prac domowych,
 5. Nie chce modlić się i śpiewać na katechezie,
 6. Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Ocena niedostateczna:

1.    Uczeń nie opanował nawet minimum wiadomości i umiejętności z zakresu programu,

2.    Nie przygotowuje się do zajęć,

3.    Nie prowadzi zeszytu,

4.    Ma naganne zachowanie na katechezie i lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

                                                  Opracowała Renata Szumowska