Kryteria oceny osiągnięć uczniów na zajęciach plastyki w szkole podstawowej w klasach IV-VI

Podczas wystawiania oceny brana jest pod uwagę oprócz rozwoju umiejętności pla­stycznych postawa i zaangażowanie ucznia. Każda ocena cząstkowa, uzyskana przez ucznia ma określoną wagę

Praca klasowa - 6

Kartkówka -5

Praca dodatkowa - 4

Praca na lekcji - 3

Zadanie domowe - 2

Inne -1

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej jest średnia ważona

Proponowane kryteria ogólne dotyczą wiadomo­ści i umiejętności, które uczeń powinien opanować w ciągu drugiego etapu kształcenia.  Aby uzyskać stopień:

  niedostateczny uczeń nie opanował podstawo­wych wiadomości i umiejętności z zakresu przed­miotu. Nie uczestniczy w lekcji i nie jest przygo­towywany do zajęć.  Świadomie lekceważy podstawowe obowiązki szkolne. Średnia ważona poniżej   - 2,0

   

  dopuszczający uczeń powinien być przygotowa­ny do większości lekcji (przynosić potrzebne ma­teriały) oraz z pomocą nauczyciela wykonywać proste ćwiczenia, uczestniczyć w zabawach, wyja­śniać najważniejsze terminy. Potrafi również wy­mienić kilku wybitnych polskich artystów. Średnia  ważona -    2,0-2,5

  dostateczny uczeń powinien przyswoić podsta­wowe wiadomości oraz najprostsze umiejętności. Bardzo rzadko jest nieprzygotowany do lekcji, stara się utrzymać porządek w miejscu pracy i oddaje większość zadanych prac praktycznych. Posługuje się wybranymi środkami wyrazu i sto­suje typowe, proste techniki plastyczne. Uczeń powinien samodzielnie wykonywać łatwe ćwicze­nia i uczestniczyć w zabawach, a także współpra­cować w grupie i podejmować próby twórczości plastycznej. Umie podać nazwiska kilku wybit­nych polskich twórców.

  Średnia ważona   - 2,51 - 3,5

dobry uczeń potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności. Zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swoje­go miejsca pracy. Ponadto prawidłowo posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwią­zuje typowe problemy. Przejawia aktywność w działaniach indywidualnych i grupowych, wkła­da dużo wysiłku w wykonywane zadania i syste­matycznie pracuje na lekcjach. Świadomie wyko­rzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne. Wymienia też na­zwiska kilku twórców polskich i zagranicznych. Samodzielnie próbuje analizować i porównywać wybrane dzieła sztuki oraz wyrażać własne opinie na ich temat.

Średnia ważona-3,51 – 4,5

bardzo dobry uczeń powinien opanować i wyko­rzystywać w praktyce wszystkie określone w pro­gramie wiadomości i umiejętności. Ponadto bierze udział w dyskusjach na temat sztuk plastycznych i potrafi uzasadnić swoje zdanie. Korzysta z róż­norodnych źródeł informacji w przygotowywaniu dodatkowych wiadomości, a także uczestniczy w działaniach plastycznych na terenie szkoły i po­za nią, wykazuje się zaangażowaniem i pomysło­wością. Umiejętnie posługuje się środkami pla­stycznymi i dobiera technikę do tematu pracy. Podaje też nazwiska wybitnych artystów w Polsce i na świecie. Analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat.

 Średnia ważona - 4,51 – 5,5

celujący uczeń powinien przejawiać  zainteresowanie sztukami plastycznymi oraz  zaangażowanie i twórczą inicjatywę w działaniach grupowych. Ponadto bie­rze udział w pozaszkolnych konkursach plastycz­nych  oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły i regionu. Twórczo posługuje się różnymi środkami pla­stycznymi i eksperymentuje z technikami pla­stycznymi. Potrafi wymienić wybitnych twórców polskich i zagranicznych oraz podać przykłady ich twórczości. Uczeń analizuje i interpretuje do­wolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną.

Średnie ważona – 5,51--6,0