WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH POMIARU DLA PRZEDMIOTU MUZYKA
 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 35

W GDYNI

KL. IV-VI

 

Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć uczniów bierze pod uwagę:

-        wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

-        indywidualne predyspozycje ucznia,

-        uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności muzycznej (umiejętność śpiewania, gra na instrumentach, działania twórcze, słuchanie muzyki),

-        wiadomości z teorii muzyki (historia muzyki, zasady muzyki) sprawdzane za pomocą wypowiedzi ustnych,

-        zaangażowanie w ćwiczenia twórcze,

-        estetykę zeszytu przedmiotowego,

-        prace domowe,

-        szacunek do pracy koleżanek i kolegów,

-        aktywność na lekcjach oraz udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

Nauczyciel ocenia wg następującego podziału:

 

1.      Przygotowanie do zajęć

 

Przygotowanie wszystkich materiałów do realizacji tematu. Sprawdzanie na każdych zajęciach. Sprawdzeniu podlegać będą: zeszyt przedmiotowy, podręcznik i instrument (flet lub dzwonki).

W każdym semestrze uczeń może zgłosić dwa nieprzygotowania. Następne będzie równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

2.      Wiadomości:

 

-        poznanie oraz prawidłowe stosowanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki,

-        poznanie zasad pisma nutowego

-        poznanie wiadomości o podstawowych elementach i formach muzyki oraz tańca,

-        rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych,

-        poznanie kultury i obyczajów różnych regionów ze szczególnym uwzględnieniem własnego,

 

3.      Umiejętności praktyczne:

a)      śpiew,

b)      gra na instrumencie,

c)      podstawowe wiadomości i terminy muzyczne,

d)     zadania twórcze,

e)      aktywność na lekcji,

f)       samodzielne prace w zeszycie przedmiotowym.

 

Przy wystawianiu oceny za śpiew bierze się pod uwagę poprawność muzyczną, znajomość tekstu piosenki, ogólny wyraz artystyczny.

 

 

Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie trzeba uwzględnić poprwaność muzyczną, płynność i technikę gry, ogólny wyraz artystyczny.

 

Przy wystawianiu oceny ze znajomości podstawowych wiadomości i terminów muzycznych należy wziąć  pod uwagę:

 

·        zaangażowanie i postawę podczas słuchania,

·        rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,

·        rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,

·        podstawowe wiadomości o poznanych kompozytorach.

 

Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne (zaleca się odpytywanie tylko uczniów chętnych) należy wziąć pod uwagę:

·        rytmizację tekstów,

·        improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,

·        umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,

·        umiejętność przygotowania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp. (dobieranie efektów dźwiękowych),

·        umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.

 

Kolejnym aspektem jest ocena aktywności na lekcji oraz za udział w muzycznych zajęciach pozalekcyjnych. Za aktywną postawę na lekcji uczeń otrzymuje "+". Trzy "+" zmieniają się w ocenę bardzo dobrą (5). Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym chórku, za udział w występach uczeń otrzymuje cząstkowe oceny celujące (6).

 

 

Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy należy wziąć pod uwagę:

 

·        estetykę ogólną,

·        systematyczność,

·        prace domowe odrabiane przez ucznia samodzielnie.

 

 

Osiągnięcia ucznia:

 

 1. Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne poznane na lekcji.
 2. Wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki.
 3. Odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej.
 4. Poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra).
 5. Określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka).
 6. Korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.
 7. Śpiewa ze słuchu  (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci)  lub z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a capella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego i popularnego, wybrane pieśni patriotyczne, kanony (minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym).
 8. Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty (uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orffa).
 9. Odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje kroki, figury i układy taneczne tańców ludowych (szczególnie własnego regionu) oraz podstawowe kroki wybranych tańców towarzyskich.
 10. Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty dwugłos.
 11. Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki.
 12. Tworzy według ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne (ćwiczenia wykonuje samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem instrumentów).
 13. Tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych  - odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych, rysuje, maluje i układa teksty do muzyki, opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.
 14. Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej.
 15. Rozpoznaje cechy i budowę utworu muzycznego: określa nastrój, tempo, dynamikę, wyróżnia formę muzyczną AB.
 16. Zna postać Fryderyka Chopina i innych sławnych kompozytorów polskich i zagranicznych omawianych na lekcji.

 

 

Ocena semestralna i końcoworoczna

 

Ocena semestralna jest wyznacznikiem ocen uzyskanych przez ucznia z uwzględnieniem ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze .

Ocena końcoworoczna z muzyki jest średnią z ocen semestralnych.

 

Waga ocen:

Zadanie domowe - 2

Praca na lekcji - 3

Odpowiedź ustna ( gra na instrumencie) - 5

Aktywność (zadania dodatkowe, dla chętnych, udział w występach chórku szkolnego) - 4

 

 

 

 

opracowała
Katarzyna Szkudlarek
nauczyciel muzyki


Szczegółowe wymagania stawiane uczniom .                                                        

 

OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa piosenki z podręcznika,

·        prawidłowo gra na flecie prostym melodie z podręcznika oraz z repertuaru dodatkowego,

·        samodzielnie odczytuje i wykonuje dowolny utwór,

·        potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,

·        posiada wiedzę i umiejętności przekraczające poziom wymagań na oceną bardzo dobrą,

·        bierze czynny udział w pracach szkolnego chórku,

·        jest bardzo aktywny muzycznie,

·        wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodie do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki,

·        gra dodatkowo na instrumencie (np. gitara, fortepian itp.)i prezentuje swoje umiejętności przed klasą lub całą społecznością szkolną,

 

OCENĘ BARDZO DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        prawidłowo i samodzielnie śpiewa większość  piosenek przewidzianych w programie nauczania ,

·        prawidłowo i samodzielnie  gra na flecie prostym większość melodii przewidzianych w programie nauczania,

·        umie bezbłędnie wykonywać rytmy - gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych,

·        rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,

·        zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie,

·        podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z programu danej klasy,

 

OCENĘ DOBRĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa  pieśni i piosenki jednogłosowe ,

·        poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra na flecie prostym kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek,

·        wykonuje proste  rytmy - gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

·        rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,

·        zna podstawowe terminy muzyczne omawiane w danej klasie,

·        prowadzi systematycznie i starannie zeszyt przedmiotowy,

 

OCENĘ DOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w programie nauczania ,

·        niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na flecie prostym niektóre melodie przewidziane w programie nauczania,

·        wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne  - gestodźwiękami i na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

·        zna tylko niektóre terminy muzyczne omawiane w danej klasie,

·        prowadzi niesystematycznie i ni starannie zeszyt przedmiotowy,

 

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

·        niedbale, nie starając się poprawić błędów, śpiewa kilka najprostszych piosenek przewidzianych w programie nauczania ,

·        niedbale, nie starając się poprawić błędów, gra na flecie prostym gamę i kilka najprostszych utworów przewidzianych w programie nauczania,

·        niechętnie podejmuje działania muzyczne,

·        myli terminy muzyczne,

·        dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,

·        najprostsze polecenia - ćwiczenia rytmiczne - wykonuje z pomocą nauczyciela,

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy, mimo usilnych starań nauczyciela, wykazuje negatywny stosunek do przedmiotu oraz ma bardzo duże braki w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych dotyczących wiadomości i umiejętności przewidzianych dla danej klasy. Mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonywać najprostszych poleceń wynikających z programu danej klasy.  Nie prowadzi również zeszytu przedmiotowego.