PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

z języka polskiego dla klas 4-6 do cyklu "Jutro pójdę w świat"


Zasady ogólne


1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego

Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:

- mówienie (opowiadania ustne – twórcze i odtwórcze)

- czytanie:

- głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa

- ciche ze zrozumieniem

- pisanie, redagowanie określonych form wypowiedzi (w domu i w klasie)

- posługiwanie się poznanymi zasadami ortograficznymi

- znajomość treści lektur obowiązkowych

- znajomość wybranych zagadnień z nauki o języku

- inne (recytacja, rysunkowe konkretyzacje utworów literackich, wykonanie

określonych projektów, realizacja zadań w grupie)
2. Sposób oceniania poszczególnych umiejętność


Umiejętność:

Sposób oceniania:

- mówienie

- kryteria oceny opowiadania ustnego

- czytanie:


- kryteria oceny czytania głośnego- głośne i wyraziste z uwzględnieniem

zasad kultury żywego słowa

- ciche ze zrozumieniem

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]


- pisanie, redagowanie określonych form

wypowiedzi (w domu i w klasie)

- kryteria oceny pisemnych prac klasowych

i domowych (ćwiczenia redakcyjne)


- posługiwanie się poznanymi zasadami

ortograficznymi


- według liczby uzyskanych punktów przeliczanych na oceny (podawane przy każdym sprawdzianie)

- znajomość treści lektur obowiązkowych


- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]

- znajomość wybranych zagadnień z nauki

o języku

- według liczby uzyskanych punktów

przeliczanych na oceny

[podawane po każdym sprawdzianie]

- recytacja

- kryteria oceny recytacji

- rysunkowe konkretyzacje utworów

literackich


- kryteria oceny rysunkowych konkretyzacji

utworów

- realizacja określonych projektów

- kryteria podawane po realizacji projektu,

uwzględniające zasady ustalone przed jego

realizacją


- ocena realizacji zadań w grupie

- kryteria oceny współpracy w grupie


3. Skala ocen

- celujący (6)

- bardzo dobry (5)

- dobry plus (4+)

- dobry (4)

- dostateczny plus (3+)

- dostateczny (3)

- dopuszczający plus (2+)

- dopuszczający (2)

- niedostateczny (1)

Ocenianie prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek

- 95% - 100% celujący

- 93% - 94 % bardzo dobry +

- 88% - 92% bardzo dobry

- 85% - 87% dobry +

- 75% - 84 % dobry

- 70% - 74% dostateczny +

- 51% - 69% dostateczny

- 41% - 50% dopuszczający +

- 31% - 40% dopuszczający

- 0% - 30% niedostateczny


Każda ocena cząstkowa, uzyskana przez ucznia, ma określoną wagę:

praca klasowa - 10

kartkówka - 7

praca dodatkowa - 4

praca na lekcji - 3

zadania domowe - 2

inne - 1


Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej/końcoworocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych. Uzyskany wynik, po zaokrągleniu do części setnych decyduje o wystawieniu oceny według poniższej reguły:

poniżej 1,75 - niedostateczny

1,75 - 2,74 - dopuszczający

2,75 - 3,74 - dostateczny

3,75 - 4,74 - dobry

4,75 - 5,74 - bardzo dobry

5,75 - 6,0 - celujący4. „Plusy” (+) i „minusy” (–)

Uczniowie otrzymują także „plusy” i „minusy”.

Minus” uczeń może otrzymać za:

- brak zadania domowego

- brak podręczników, zeszytu

- nieprzyniesienie potrzebnych materiałów

- słabe, złe wywiązanie się z zadań wykonywanych w grupie

- braki, niekompletność (tematów, notatek, zadań domowych) zeszytu przedmiotowego.

Trzy „minusy” równe są ocenie niedostatecznej.

Minusy” nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.

Plus” uczeń może otrzymać za:

- nieskomplikowane, krótkie zadania domowe

- przyniesienie dodatkowych materiałów wykorzystanych podczas lekcji

- dobre wywiązanie się z zadań realizowanych w grupie

- kompletność zeszytu przedmiotowego.

Pięć „plusów” równa się ocenie bardzo dobrej.

Plusy” nauczyciel odnotowuje w e-dzienniku.

5. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) osiągnięciach, postępach w nauce

6. Sposoby poprawy ocen cząstkowych oraz śródrocznych i końcoworocznych


Uczeń może poprawić cząstkowe oceny niedostateczne (w terminie 2 tygodni) uzyskane za:

- mówienie (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- czytanie głośne (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- sprawdziany ortograficzne (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- recytację (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- sprawdziany z nauki o języku (ocena jest wpisywana do dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- rysunkowe konkretyzacje utworów (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej)

- realizację określonych projektów (ocena jest wpisywana do e-dziennika obok wpisanej wcześniej oceny niedostatecznej).

Nie poprawia się ocen uzyskanych za:

- ciche czytanie ze zrozumieniem

- sprawdziany ze znajomości treści lektur.

Uczeń może uzyskać pozytywne (lepsze) oceny przy okazji kolejnego czytania ze zrozumieniem, sprawdzianu ze znajomości treści lektury.

7. Uczniowie z dostosowaniem wymagań edukacyjnych i stwierdzoną

dysleksją rozwojową


· W stosunku do uczniów z dostosowaniem wymagań edukacyjnych (stwierdzone i zapisane
w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) ogólnie stosowane są następujące ułatwienia:

- większa tolerancja błędów językowych, ortograficznych i interpunkcyjnych przy ocenianiu ćwiczeń redakcyjnych.

· Przy ocenie ćwiczeń redakcyjnych uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową (stwierdzona
i zapisana w opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną) nie bierze się pod uwagę poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej, a odpowiednio – komunikatywność wypowiedzi i czytelność zapisu z pominięciem zaburzeń strony graficznej pisma. W zakresie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej wymagane jest, aby uczeń z dysleksją rozpoczynał zdania wielką literą i kończył kropką (wykrzyknikiem, znakiem zapytani)

· Ponadto nauczyciel uwzględnia przy ocenianiu uczniów indywidualne wytyczne zapisane
w poszczególnych opiniach (np. wolne tempo pracy – więcej czasu na sprawdzianach)Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

8. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy IV w klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej


OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w klasie IV.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające poza materiał programowy

- Jego wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia

- Potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach (gazetka, inscenizacje itp.)

Fleksja i składnia:

- Bezbłędnie rozróżnia części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek

- Wyjaśnia na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczowników przez przypadki

- Rozróżnia części zdania: podmiot, orzeczenie, określenia

- Tworzy i nazywa zdania pojedyncze oraz złożone

Słowotwórstwo:

- Sprawnie tworzy synonimy, rodzinę wyrazów, antonimy

Fonetyka:

- Klasyfikuje głoski wg podanych schematów

- Sprawnie dzieli wyrazy na sylaby

- Bezbłędnie akcentuje wyrazy

- Bezbłędnie stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne w praktyce


OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w klasie IV, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Sprawnie posługuje się w wypowiedziach pisemnych i ustnych różnymi środkami językowymi oraz słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym

- Wypowiada się poprawnie

- Potrafi zredagować opis (zjawiska, postaci fikcyjnej i rzeczywistej, krajobrazu), opowiadanie (twórcze i odtwórcze), list, krótkie teksty użytkowe: pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia

- Rozróżnia dzieło literackie od filmowego czy teatralnego

- Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego

- Interpretuje i analizuje utwór liryczny

Fleksja i składnia:

- Bezbłędnie rozpoznaje części mowy

- Wyjaśnia na czym polegają osobliwości w odmianie rzeczowników

- Rozpoznaje części zdania

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego

- Rozróżnia zdanie pojedyncze i złożone

Słowotwórstwo:

- Tworzy synonimy i wyrazy pokrewne

Fonetyka:

- Rozróżnia głoski

- Odróżnia głoski litery

- Dzieli wyrazy na sylaby

- Prawidłowo akcentuje wyrazy

- Bardzo dobrze zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne


OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową, poszerzone o wybrane elementy programu nauczania.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych

- Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur

- Omawia elementy świata przedstawionego

- Zna podstawowe terminy literackie i rozpoznaje je

- Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, określa ich funkcję

Fleksja i składnia:

- Wskazuje osobowe i nieosobowe formy czasownika i omawia ich znaczenie

- Odmienia nietypowe rzeczowniki

- Przeprowadza analizę składniową zdania pojedynczego

- Rozpoznaje rodzaje zdań ze względu na ich funkcję

Słowotwórstwo:

- Posługuje się synonimami

Fonetyka:

- Odróżnia głoskę od litery

- Przeprowadza podstawową klasyfikację głosek

- Dzieli wyrazy na sylaby

- Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne i przeważnie je stosuje


OCENĘ DOSTATECZNA otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i merytorycznym

- Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim

- Poprawnie formułuje odpowiednie wypowiedzi pisemne

- Zna pojęcia związane z filmem, teatrem

Fleksja i składnia:

- Rozróżnia podstawowe części mowy i wyszukuje je w tekście

- Dokonuje analizy składniowej zdania pojedynczego na łatwych przykładach

Słowotwórstwo:

- Raczej posługuje się synonimami, aby uniknąć powtórzeń

Fonetyka:

- Odróżnia spółgłoski od samogłosek

- Pod kierunkiem nauczyciela przeprowadza klasyfikację głosek

- W stopniu dostatecznym zna i stosuje zasady ortografii i interpunkcji


OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Czyta i rozumie tekst literacki w zakresie pozwalającym na opowiadanie odtwórcze

- Potrafi odróżnić elementy fantastyczne i realistyczne w utworze

- Samodzielnie pisze plan ramowy na podstawie tekstu

Fleksja i składnia:

- Potrafi odmienić czasownik i rzeczownik

- Rozpoznaje typy zdań

Fonetyka:

- Rozpoznaje samogłoski i spółgłoski

- Dzieli wyrazy na głoski, litery i sylaby


OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą w zakresie:

Kształcenia literackiego i kulturowego:

- Nie potrafi odtworzyć treści poznanego utworu w czasie jego omawiania

- Nie jest w stanie przy pomocy nauczyciela wskazać elementów świata przedstawionego

- Ma ubogi zakres słownictwa

- Błędnie redaguje swoje wypowiedzi językowo i merytorycznie

- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem

Fleksji i składni:

- Nie rozpoznaje podstawowych części mowy

- Nie przestrzega zasad językowych, stylistycznych i ortograficzno - interpunkcyjnych

Fonetyki:

- Nie odróżnia głosek od liter

- Nie potrafi dzielić wyrazu na głoski i sylaby


9. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy V w klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej


OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w klasie V.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Wypowiedzi ustne i pisemne świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy

- Barwnie opisuje postać, stosując porównania, przenośnie, ciekawe epitety, związki frazeologiczne (stałe).

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną w różnych formach

- Prezentuje wysoki poziom merytoryczny prac pisemnych

Fleksja i składnia:

- Biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną i funkcję składniową

- Omawia osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników

- Zna przyimki i łączy je bezbłędnie w wyrażenia przyimkowe

- Rozróżnia typy liczebników

- Poprawia błędnie sformułowane zdania

Słowotwórstwo:

- Zna wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, potrafi korzystać z odpowiednich słowników

- Samodzielnie tworzy bogate rodziny wyrazów


OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w klasie V, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne językowo i merytorycznie

- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory literackie

- Analizuje i interpretuje utwory poetyckie ze szczególnym uwzględnieniem środków stylistycznych

- Wykazuje bardzo dobrą znajomość utworów literackich omawianych w danej klasie

- Wyraża własne sądy i przemyślenia, dotyczące różnych tekstów we właściwej formie gramatycznej

- W odpowiedziach ustnych stosuje słownictwo oceniające, ożywiające relację, urozmaica wypowiedź dodatkowymi elementami językowymi

- Świadomie korzysta z książki jako źródła wiedzy, zaznacza ważne treści; samodzielnie sporządza notatki

- Bezbłędnie układa plan ramowy lektury oraz plan kompozycyjny własnej wypowiedzi, stosując równoważniki zdań

- Bardzo dobra znajomość przeczytanego tekstu pozwala na swobodne jego analizowanie treści, ocenę postępowania i poglądów bohaterów

- Opowiada o zdarzeniach, biorąc pod uwagę różne punkty widzenia

- Zwraca uwagę na problematykę moralną zawartą w poznanych lekturach

- Odróżnia ujęcia metaforyczne od dosłownych

- Wskazuje motywy wędrowne w utworze

- Posługuje się słownictwem charakterystycznym dla języka filmu, teatru, radia

- Rozumie pojęcie adaptacji filmowej i teatralnej utworu

- Analizuje utwór liryczny, dostrzega specyfikę języka poetyckiego

- Potrafi porównać cechy gatunkowe bajki i baśni, opowiadania i powieści

- Biegle posługuje się „Słownikiem ortograficznym”, „Słownikiem wyrazów bliskoznacznych”

- Stosuje właściwe znaki interpunkcyjne przy zapisywaniu dat i zwrotów do adresata

Fleksja i składnia:

- Biegle klasyfikuje części mowy (z klasy IV+ przyimek, liczebnik), określa ich formy gramatyczne

- Rozróżnia zdanie od równoważnika zdania (stosuje w planie)

- Wskazuje błędy gramatyczne z daniach i poprawia je

- Wykonuje wykresy zdań złożonych

- Podaje poprawne formy liczebników

- Klasyfikuje rodzaje wypowiedzeń, podaje ich przykłady

- Wyróżnia w zdaniu zespoły składniowe, wskazuje wyraz nadrzędny (określany) i podrzędny (określający)

- Nazywa części zdania, wskazuje sposób ich wyrażenia

- Układa zdanie pojedyncze rozwinięte według podanego wykresu

- Z dużą swobodą posługuje się różnymi wypowiedzeniami złożonymi

Słowotwórstwo:

- Tworzy rodziny wyrazów

- Potrafi korzystać ze słowników

Ortografia:

- Opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii interpunkcji, potrafi je zastosować


OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową dla klasy V.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- W zależności od celu kształtuje swoje wypowiedzi

- Osiąga spójność tekstu

- Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych

- Poprawnie redaguje wymagane formy wypowiedzi pisemnej

- Zna treść lektur

- Czyta tekst poprawnie, stosując zasady intonacji i akcentowania.

- Pisze opowiadania na wskazany temat z zastosowaniem wybranego czasu narracji
i chronologicznego układu zdarzeń

- Samodzielnie przekształca tekst ciągły na dialog i odwrotnie

- W wypowiedziach próbuje oceniać i wartościować problemy, zjawiska dotyczące języka, literatury, kultury

- Układa słowniczek terminów filmowych, teatralnych, radiowych

- Stosuje te terminy w swych wypowiedziach

- Nazywa cechy gatunkowe mitu, legendy, bajki, opowiadania, powieści

- Rozumie pojęcie fikcji literackiej

- Rozpoznaje w tekście poetyckim epitet, porównanie, przenośnię, uosobienie

- Poprawnie sporządza plan ramowy i szczegółowy lektury

- Potrafi wyjaśnić, na czym polega chronologiczny i niechronologiczny układ zdarzeń

- Formułuje pytania ogólne i szczegółowe do czytanego tekstu

- Określa czas, przestrzeń i sytuację mówienia w utworze

Fleksja i składnia:

- Posiada usystematyzowane wiadomości o poznanych częściach mowy

- Poprawnie określa formę gramatyczną części mowy

- Wyodrębnia rodzaje zdań pojedynczych

- Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych

- Tworzy czasownik dokonany od niedokonanego, wyróżnia cząstkę, za pomocą której tworzy ten czasownik.

- Omawia budowę form trybu rozkazującego i przypuszczającego.

- Wyjaśnia różnice w odmianie podanych rzeczowników, wyodrębnia temat i końcówkę.

- Przekształca zdanie na równoważnik zdania i odwrotnie.

- Robi wykres zdania pojedynczego rozwiniętego (na łatwych przykładach).

- Przekształca zdanie pojedyncze na złożone i odwrotnie.

Słowotwórstwo:

- Tworzy wyrazy pochodne

- Oddziela podstawę słowotwórczą od formantu

Ortografia:

- W stopniu dobrym opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi je zastosować


OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i merytorycznym

- Pisze poprawnie wymagane formy wypowiedzi pisemnej (dopuszczalne drobne błędy)

- Wyodrębnia elementy utworu poetyckiego i prozatorskiego

- Umie zapisać dialog, poprawnie stosuje właściwe znaki interpunkcyjne.

- Opanował technikę poprawnego czytania i doskonali je pod względem dykcji, intonacji, akcentowania.

- Odnajduje w czytanym tekście fragmenty wskazujące na czas i miejsce akcji; poszukuje odpowiedzi na postawione pytania.

- Opowiada o zdarzeniach tworzących akcję w utworze.

Fleksja i składnia:

- Rozróżnia części mowy

- Wyróżnia w zdaniu podmiot i orzeczenie oraz określenia

- Rozróżnia zdania pojedyncze i złożone

- Tworzy bezokoliczniki od czasowników w formie osobowej i odwrotnie.

- Rozróżnia czasowniki niedokonane i dokonane.

- Rozpoznaje formy czasowników we wszystkich trybach.

- Nazywa przypadki i pytania, na które odpowiadają.

- Odmienia przez przypadki rzeczownik o typowej odmianie.

- Rozpoznaje rzeczownik w roli podmiotu i określenia rzeczownika.

- Rozróżnia zdanie i równoważnik zdania, podaje przykłady typów zdań.

- Wpisuje zdanie w podany wykres (na prostych przykładach).

- Rozpoznaje zdanie złożone na podstawie liczby orzeczeń.

- Z podanych zdań pojedynczych tworzy zdanie złożone.

Słowotwórstwo:

- Tworzy wyrazy pochodne

- Wskazuje rodzinę wyrazów

Ortografia:

- Popełnia nieliczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne


OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane programem nauczania

- Poprawnie redaguje proste formy wypowiedzi pisemnej

- Jego technika cichego i głośnego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

- Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

- Błędy językowo-stylistyczne, logiczne i ortograficzne popełniane w wypowiedziach pisemnych nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

Fleksja i składnia:

- Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy

- Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone na prostych przykładach

- Stopień opanowanych przez niego wiadomości pozwala na wykonanie zadań typowych,
o niewielkim zakresie trudności, samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela.

- Rozróżnia części mowy. Wskazuje podmiot, orzeczenie i określenia.

- Odmienia rzeczownik i przymiotnik przez przypadki (proste przykłady).

- Odmienia czasownik przez osoby, liczby, czasy.

- Odróżnia zdanie od równoważnika zdania, zdanie pojedyncze od złożonego.

Słowotwórstwo:

- Pod kierunkiem nauczyciela korzysta z właściwych słowników

- Rozpoznaje rodzinę wyrazów na prostych przykładach

Ortografia:

- Błędy ortograficzne nie zakłócają komunikatywności prac


OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą w zakresie:

Kształcenia literackiego i kulturowego:

- nie zna treści omawianych lektur

- wypowiedzi pisemne i ustne są nieprawidłowe językowo i rzeczowo

- Nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności

- Nie opanował techniki głośnego i cichego czytania nawet w stopniu miernym; nie rozumie czytanego tekstu

- Jego wypowiedzi nie są poprawne pod względem językowym i rzeczowym

Fleksji i składni:

- Nie opanował podstawowych umiejętności- nie potrafi odmieniać części mowy

- Nie rozróżnia części mowy

Ortografii:

- Nie zna zasad ortografii i interpunkcji10. Szczegółowe kryteria oceniania dla klasy VI w klasyfikacji śródrocznej
i końcoworocznej


OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania języka polskiego w klasie VI.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

- Posługuje się sprawnie środkami stylistycznymi

- Nie powiela cudzych poglądów, potrafi ustosunkować się do danego problemu

- Podejmuje działalność literacką lub kulturalną na terenie szkoły lub poza nią

- Prace pisemne są bezbłędne

- Sprawnie posługuje się słownikami i różnymi źródłami wiedzy, sprawnie selekcjonuje
i wartościuje zdobyty materiał

Fleksja i składnia:

- Bezbłędnie rozpoznaje i stosuje we właściwej formie części mowy

- Rozpoznaje odmienne i nieodmienne części mowy

- Biegle rozpoznaje i używa wszystkie rodzaje zdań

- Dokonuje analizy składniowej wszystkich rodzajów zdań

Słowotwórstwo:

- Tworzy bogate rodziny zdań

- Rozróżnia antonimy i synonimy, pracuje z właściwymi słownikami

- Potrafi dokonać analizę słowotwórczą wyrazu

Ortografia:

- Zna wszystkie zasady ortograficzne i potrafi je zastosować w praktyce


OCENE BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem nauczania w klasie VI, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Wypowiedzi ustne i pisemne formułuje poprawnie pod względem językowym i merytorycznym

- Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory poetyckie i prozatorskie

- Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki i kompozycji

- Potrafi poprawnie posługiwać się słownikami

- Wyjaśnia pojęcia poznane podczas zajęć

- Biegle posługuje się słownikami i encyklopedią.

- Samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy.

- Bezbłędnie pisze charakterystykę postaci, podejmuje próbę redagowania charakterystyki porównawczej i autocharakterystyki; określa motywację czynów bohaterów, ocenia ich postępowanie.

- Opowiadania twórcze wzbogaca dialogami, elementami opisów, charakterystyki.

- Ten sam tekst potrafi przedstawić w formie streszczenia, opisu, opowiadania.

- W sposób świadczący o gruntownej znajomości utworu redaguje list do postaci literackiej.

- Bezbłędnie pisze sprawozdanie ze spaceru, wycieczki, a w pracy poświęconej oglądanemu filmowi lub spektaklowi teatralnemu podejmuje próby recenzji.

- Rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice, wierszu, nowych gatunkach literackich (ballada, odmiany powieści, dramat).

- Dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wiersza, wyodrębnia tropy stylistyczne, odróżnia obrazowanie realistyczne od fantastycznego.

Fleksja i składnia:

- Opanował omawiane zagadnienia gramatyczne: części mowy, wypowiedzenia i ich rodzaje

- Posługuje się związkami frazeologicznymi i potrafi je wyjaśniać

- Wymienia rodzaje zaimków, omawia ich odmianę, funkcję w zdaniu, uzasadnia zastosowanie skróconych form zaimków rzeczownych.

- Biegle stopniuje przymiotniki, nazywa rodzaj stopniowania, pisze poprawnie „nie”
z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.

- Rozpoznaje różne typy liczebników, określa jego formy gramatyczne i funkcję w zdaniu, potrafi uzasadnić użycie danego liczebnika; odmienia trudniejsze liczebniki złożone.

- Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych (podmiotu, dopełnienia, przydawki).

- Rozpoznaje zdanie z orzeczeniem imiennym, omawia jego budowę.

- Omawia, podając przykłady, różne sposoby wyrażania orzeczenia oraz podmiotu, przydawki
i dopełnienia.

- Wyróżnia w zdaniu związki zgody, rządy, przynależności; wskazuje zasady ich tworzenia.

- Przeprowadza klasyfikację zdań złożonych współrzędnie, rysuje ich wykresy.

Słowotwórstwo:

- Rozróżnia wyrazy podstawowe i pochodne

- Tworzy rodzinę wyrazów przy pomocy formantów

- Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazów pochodnych od wyrażeń przyimkowych i od czasowników.

- Wskazuje przyrostek lub przedrostek jako formant w jednym wyrazie i jako składnik podstawy słowotwórczej w innym.

- Podaje przykłady wyrażeń z obocznymi tematami słowotwórczymi.

- Daje przykłady wyrazów utworzonych za pomocą różnych formantów.

Ortografia:

- Zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne


OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane

podstawą programową dla klasy VI

Kształcenie literackie i kulturowe:

- W stopniu dobrym zna treść omawianych lektur oraz tekstów

- Posługuje się poprawną polszczyzną

- Potrafi poprawnie tworzyć plany wydarzeń

- Buduje spójny tekst adekwatny do adresata i tematyki

- Posługuje się krótkimi formami wypowiedzi pisemnej, zgodnie z poznanymi zasadami

- Czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i akcentowania

- Wypowiadania się w formach trudniejszych takich jak: opowiadanie twórcze z dialogiem i elementami opisu, charakterystyka z pogłębioną oceną postaci, sprawozdanie ze spektaklu teatralnego, filmu.

- Dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów, omówienie elementów świata przedstawionego.

- Poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy.

- Wskazuje poznane środki stylistyczne w wierszu

Fleksja i składnia:

- Potrafi odmieniać części mowy

- Rozpoznaje i wskazuje je w tekście

- Rozpoznaje i stosuje zdania pojedyncze i złożone

- Wymienia rodzaje zaimków.

- Wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia.

- Poprawnie stopniuje przymiotniki, wie, czemu służy stopniowanie.

- Podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony.

- Na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu.

- Wyróżnia w zdaniu związki wyrazów i nazywa je.

- Tworzy poprawny związek zgody, rządu i przynależności.

- Układa przykłady czterech rodzajów zdań złożonych współrzędnie

Słowotwórstwo

- Tworzy rodziny wyrazów i wyrazy pochodne

- Od podanego wyrazu podstawowego tworzy kilka wyrazów pochodnych będących różnymi częściami mowy.

- Rozpoznaje wyraz pochodny, który może być podstawowym dla innego wyrazu.

- Tworzy wyrazy pochodne od wyrażenia przyimkowego i od czasownika.

- Wyjaśnia pisownię podanego wyrazu, odwołując się do wiadomości ze słowotwórstwa.

Ortografia:

- Dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne, potrafi je zastosować


OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Potrafi samodzielnie odtworzyć treść utworu w czasie jego omawiania na lekcjach

- Wskazuje elementy świata przedstawionego

- Odróżnia prozę od poezji

- W stopniu dostatecznym posługuje się odpowiednimi formami wypowiedzi pisemnej

- Jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu.

- Zna przewidziane programem gatunki literackie.

- Odróżnia podmiot liryczny od bohatera utworu.

Fleksja i składnia:

- Właściwie używa form gramatycznych poznanych części mowy

- Wyróżnia w zdaniach podmiot, orzeczenie i ich określenia

- Buduje poprawne zdania pojedyncze i złożone

- Potrafi przeprowadzić analizę składniową prostych przykładów zdań pojedynczych i złożonych

- Rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym.

- Stopniuje przymiotniki.

- Rozróżnia przyimki proste i złożone, wyrażenia przyimkowe.

- Na łatwiejszych przykładach omawia sposób wyrażenia podmiotów.

- Rozpoznaje zdanie bezpodmiotowe.

- Nazywa w zdaniu części zdania (na prostszych przykładach).

- Układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych.

- Wśród zdań złożonych rozróżnia złożone podrzędnie i współrzędnie.

Słowotwórstwo:

- Potrafi utworzyć wyraz pochodny

- Posługuje się właściwymi słownikami

Ortografia:

- Zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w prostych przykładach


OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadania o niewielkim stopniu trudności.

Kształcenie literackie i kulturowe:

- Potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, dotyczące analizowanego tekstu

- Przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności

- Technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu

- Potrafi wskazać podstawowe elementy świata przedstawionego

- Ma ubogi zasób słownictwa

- Względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia.

- W wypowiedziach pisemnych popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie.

Fleksja i składnia:

- Potrafi odmieniać podstawowe części mowy wg podanego wzoru

- Układa proste zdania pojedyncze i złożone

- Rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie

- Przy pomocy nauczyciela rozpoznaje części mowy i określa ich funkcję w zdaniu (na prostych przykładach).

- Odróżnia zdania pojedyncze od złożonych i próbuje określać ich rodzaj.

- Łączy wyrazy w zespoły składniowe.

Słowotwórstwo:

- Zestawia pary wyrazów podstawowych i pochodnych. Przeprowadza analizę słowotwórczą wyrazu o przejrzystej budowie – wskazuje podstawę słowotwórczą i formant.

- Nazywa typy formantów.

- Tworzy wyrazy pochodne za pomocą podanych formantów.

Ortografia:

- Zna podstawowe zasady ortograficzne („rz”, „ż”, „ó”, „u”, „ch”, „h”, wielka, mała litera itp.)

OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą w zakresie:

Kształcenia literackiego i kulturowego:

- Nie zna treści utworów lirycznych, epickich i dramatycznych

- Nie przeczytał lektur przewidzianych programem klasy VI

- Nie potrafi zredagować poprawnie żadnych form wypowiedzi pisemnej

- Ma ubogi zakres słownictwa i nie podejmuje prób wzbogacenia go

- Nie potrafi nawet pod kierunkiem nauczyciela sformułować dłuższej wypowiedzi

Fleksji i składni:

- Nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni

- Nie odróżnia form części mowy

- Nie potrafi ich odmieniać

- Nie rozróżnia zdań złożonych od pojedynczych

- Nie rozpoznaje części zdania

Ortografii:

- Nie zna i nie stosuje w wypowiedziach pisemnych żadnych zasad ortograficznych
i interpunkcyjnych.1