PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

                                                   KLASY I-III

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

 

 

I.ZASADY OGÓLNE

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej

pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

 

1. Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania. W klasie I – III oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.

2. Ocenę śródroczną klasyfikacyjną wyraża się w skali punktowej (1-6), określając

poziom wiedzy i umiejętności ucznia z poszczególnych obszarów edukacji na karcie

śródrocznej oceny opisowej.

3. Bieżące postępy i osiągane wyniki nauczania mierzone są w skali punktowej 1 - 6.

4. Uczniowie oceniani są z czterech kluczowych umiejętności : czytania, słuchania, mówienia i pisania.

 

Formy aktywności podlegające punktacji w klasie pierwszej:

·       rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie;

·       nazywanie obiektów w najbliższym otoczeniu;

·       recytowanie wierszyków i rymowanek;

·       śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego;

·       rozumienie sensu opowiadanych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, lub przedmiotami;

 

Wymagania programowe na poszczególne punkty w klasie pierwszej:

 

1) rozumienie prostych poleceń

a) 6 pkt.-  rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, bezbłędnie na nie reaguje, potrafi wydawać kolegom polecenia w języku angielskim,

b) 5 pkt.-  rozumie wszystkie polecenia używane w klasie, prawidłowo na nie reaguje,

c) 4 pkt.-  rozumie większość poleceń używanych w klasie, poprawnie na nie reaguje,

d) 3 pkt.-  rozumie niektóre polecenia używane w klasie i stara się na nie reagować

e) 2 pkt.- stara się reagować na polecenia choć często ma z tym problemy,

f) 1 pkt.-nie stara się rozumieć poleceń i wykonywać ich,

 

2) mówienie - znajomość słownictwa angielskiego

a) 6 pkt.- zna w mowie i bezbłędnie wymawia wszystkie poznane na lekcjach słówka,

b) 5 pkt.- zna w mowie wszystkie poznane na lekcjach słówka, a wymawiając je popełnia tylko nieliczne błędy,

c) 4 pkt.- zna większość poznanych na lekcjach słówek, a wymawiając je popełnia tylko nieliczne błędy,

d) 3 pkt.-  zna większość poznanych na lekcjach słówek lecz popełnia błędy w wymowie,

e) 2 pkt.-  zna tylko niektóre poznane słówka , a wymawiając je popełnia często błędy,

f) 1 pkt. - nie zna większości poznanych na lekcjach słówek, nie potrafi powtórzyć usłyszanego słowa za wzorem,

 

3) mówienie - znajomość wierszyków, rymowanek i piosenek

a) 6 pkt.- bezbłędnie recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki,

b) 5 pkt.- recytuje/śpiewa z pamięci wszystkie poznane na lekcjach wierszyki, rymowanki i piosenki nie popełniając przy tym istotnych błędów,

c) 4 pkt.- recytuje/śpiewa z pamięci większość wierszyków, rymowanek i piosenek popełniając przy tym nieliczne błędy,

d) 3 pkt.- recytuje/śpiewa z pamięci niektóre wierszyki, rymowanki i piosenki popełniając błędy,

e) 2 pkt.-  recytuje/śpiewa pamięci wybrane, nieliczne wierszyki, rymowanki i piosenki lub ich fragmenty popełniając błędy,

f) 1 pkt.-  nie zna żadnych poznanych na lekcjach wierszyków, rymowanek ani piosenek,

 

4) rozumienie ze słuchu

a) 6 pkt.- rozumie ze szczegółami wszystkie poznane na lekcjach historyjki,

b) 5 pkt.-rozumie ogólny sens wszystkich poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami,

c) 4 pkt.-  rozumie ogólny sens większości poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami,

d) 3 pkt.- rozumie ogólny sens niektórych poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami,

e) 2 pkt.- stara się zrozumieć ogólny sens poznanych na lekcjach historyjek, gdy są one wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami, dodatkowym komentarzem w języku polskim,

f) 1 pkt.- nie rozumie ogólnego sensu żadnych poznanych na lekcjach historyjek.

 

5) umiejętności językowo-plastyczne

a)6 pkt.-  starannie i bezbłędnie wykonuje wszystkie prace plastyczne tj. kolorowanki, kartki okolicznościowe itp., ze szczególną starannością wykonuje zadania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, wykazuje się dużą samodzielnością i inwencją przy wykonywaniu prac plastycznych,

b) 5 pkt.-  starannie wykonuje wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń nie popełniając przy tym znaczących błędów,

c) 4 pkt.- stara się jak najlepiej wykonywać wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń, popełniając nieliczne błędy,

d) 3 pkt.-  stara się wykonywać wszystkie prace plastyczne oraz zadania w podręczniku i zeszycie ćwiczeń popełniając czasami błędy,

e) 2 pkt.- wykonując prace plastyczne popełnia, pomimo starań, błędy,

f) 1 pkt.-niesystematycznie i niestarannie wykonuje prace plastyczne i zadania w zeszycie ćwiczeń.

 

6) aktywność na lekcjach

Od wszystkich uczniów oczekuje się zaangażowania w zajęcia w zależności od indywidualnych możliwości.

7) Zakres tematyczny

·       Powitanie i pożegnanie

·       Przedstawianie się

·       Proste polecenia

·       Liczebniki 1-10

·       Kolory

·       Części twarzy / ciała

·       Rodzina

·       Dom

·       Zwierzęta  dzikie

·       Zabawki

·       Jedzenie

·       Święta ( Christmas, Easter, birthday)

 

Wymagania programowe na poszczególne punkty  w klasie drugiej:

W klasie II uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu.

 

1) znajomość prostych poleceń

a) 6 pkt.- zna różnorodne polecenia używane w szkole, bezbłędnie werbalnie i niewerbalnie na nie reaguje, potrafi wydawać polecenia kolegom,

b) 5 pkt.-  bezbłędnie , werbalnie i niewerbalnie reaguje na polecenia używane w klasie,

c) 4 pkt.- poprawnie , werbalnie i niewerbalnie reaguje na większość poleceń używanych w klasie,

d) 3 pkt.- reaguje niewerbalnie na polecenia używane w klasie,

e) 2 pkt.- stara się reagować na polecenia używane w klasie,

f) 1 pkt.- nie potrafi poprawnie reagować na żadne polecenia używane na lekcjach.

2) rozumienie wypowiedzi ze słuchu

a) 6 pkt.- rozumie ze słuchu różnorodne wypowiedzi w języku angielskim, domyśla się znaczenia z kontekstu, bezbłędnie rozróżnia znaczenie wszystkich poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu,  bezbłędnie rozpoznaje wszystkie poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać , bezbłędnie rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo)

b) 5 pkt.- bezbłędnie rozróżnia znaczenie wszystkich poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu, bezbłędnie rozpoznaje wszystkie poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, prawidłowo rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo), potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekstach mówionych (także w nagraniach audio i wideo),

c) 4 pkt.-  rozróżnia znaczenie większości poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznaje większość poznanych na lekcjach zwrotów stosowanych na co dzień i potrafi się nimi posługiwać popełniając tylko nieliczne błędy, prawidłowo rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo), potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wyszukać szczegółowe informacje w tekstach mówionych (także w nagraniach audio i wideo),

d) 3 pkt.-  rozróżnia znaczenie poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu z pomocą nauczyciela, rozpoznaje większość poznanych na lekcjach zwrotów stosowanych na co dzień, ale popełnia błędy posługując się nimi, rozumie ogólny sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie ogólny sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo),

e)2 pkt.-   z trudnością rozróżnia najczęściej używane wyrazy o podobnym brzmieniu, rozpoznaje niektóre poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień, rozumie ogólny sens opowiadań jeżeli przedstawione są jednocześnie za pomocą obrazów i gestów,

f)1 pkt.-  nie rozróżnia żadnych słów o podobnym brzmieniu, nie rozpoznaje poznanych na lekcjach zwrotów używanych na co dzień, nie rozumie ogólnego sensu opowiadań nawet jeżeli przedstawione są jednocześnie za pomocą obrazów i gestów.

3) czytanie

a) 6 pkt.- bezbłędnie czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze wyrazy przerabiane na zajęciach oraz teksty nowe o podwyższonym stopniu trudności, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą;

b) 5 pkt.-bezbłędnie czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze wyrazy przerabiane na lekcjach, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

c) 4 pkt.- czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze  wyrazy przerabiane na lekcjach popełniając przy tym tylko nieliczne błędy, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą

d) 3 pkt.- czyta głośno i ze zrozumieniem wybrane fragmenty tekstów i pojedyncze wyrazy, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą

e) 2 pkt.-  z trudnością czyta wyznaczone zdania i pojedyncze wyrazy popełniając błędy,

f)1 pkt.-   nie potrafi przeczytać nawet pojedynczych wyrazów poznanych na lekcjach.

4) pisanie

a) 6 pkt.- bezbłędnie pisze wszystkie poznane wyrazy, samodzielnie pisze zdania w ramach poznanych struktur, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów, a ich graficzną formą.

b) 5 pkt.-  bezbłędnie pisze poznane wyrazy, samodzielnie pisze zdania w oparciu o podane wzory, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

c) 4 pkt.-pisząc samodzielnie popełnia nieliczne błędy, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

d) 3 pkt.- pisząc samodzielnie popełnia błędy, odwzorowując popełnia nieliczne błędy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów, a ich graficzną formą,

e) 2 pkt.- nie potrafi pisać samodzielnie, odwzorowując popełnia czasami błędy,

f) 1 pkt.- nie potrafi poprawnie odwzorować pojedynczych wyrazów.

5) mówienie

a) 6 pkt.-  samodzielnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi w stopniu wykraczającym poza poziom swojej klasy, bezbłędnie recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki w języku angielskim, także inne niż te, które poznał na lekcjach, chętnie i twórczo bierze udział w improwizowanych scenkach  podczas lekcji ,

b) 5 pkt.-  bezbłędnie zadaje pytania i udziela na nie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, bezbłędnie recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach, bezbłędnie posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach, chętnie bierze udział w  improwizowanych scenkach  podczas lekcji ,

c) 4 pkt.-  zadaje pytania i udziela na nieodpowiedni w ramach wyuczonych zwrotów popełniając nieliczne błędy, recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach popełniając nieliczne błędy, poprawnie posługuje się większością słów i zwrotów poznanych na lekcjach, chętnie bierze udział w  improwizowanych scenkach  podczas lekcji,

d)3 pkt.-  udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje z pomocą nauczyciela wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach lub ich wyznaczone fragmenty, poprawnie posługuje się większością słów i zwrotów poznanych na lekcjach, chętnie bierze udział w improwizowanych scenkach  podczas lekcji,

e) 2 pkt.-  z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, stara się recytować wyznaczone wierszyki, rymowanki, piosenki, zna większość poznanych słówek, ale popełnia błędy wymawiając je,

f) 1 pkt.-  nie potrafi zadawać pytań ani udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych wzorów, nie potrafi posługiwać się większością poznanych słówek, błędy w wymowie całkowicie uniemożliwiają komunikację.

6 ) stosunek do przedmiotu

a)  6 pkt.-  bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania

domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne wykazując się przy tym inicjatywą i pomysłowością, chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami pomagając kolegom w nauce ,

b) 5 pkt.-bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne,

c) 4 pkt.- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, regularnie odrabia zadania domowe, wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne,

d) 3 pkt.- stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, stara się współpracować z kolegami w czasie lekcji, zazwyczaj odrabia zadania domowe, stara się wykonywać wszystkie prace językowo-plastyczne,

e) 2 pkt.-prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, stara się wykonywać wyznaczone prace plastyczne,

f) 1 pkt.-nie prowadzi regularnie zeszytu przedmiotowego ani zeszytu ćwiczeń, nie wykonuje żadnych obowiązkowych prac plastyczno-językowych.

 

 

7 ) zakres tematyczny w klasie II

·       Kolory/kształty

·       Części ciała

·       Przymiotniki określające nastrój, rozmiar,

·       Zwierzęta domowe i dzikie

·       Zabawki

·       Przybory szkolne

·       Figury geometryczne

·       Żywność

·       Dom – pomieszczenia, meble, etc.

·       Rodzina

·       Ubrania

·       Dni tygodnia

·       Środki transportu i elementy krajobrazu

·       Święta – Halloween, Christmas, Easter

·       Wyrażanie upodobań: I like…/ I don’t like

·       Wyrażenia I’ve got…./I haven’t got…

·       Wyrażenia I can../I can’t..

·       Przyimki miejsca

·       Polecenia używane na lekcjach

·       Przedstawianie się, pytanie o wiek

·       Liczebniki do 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania programowe na poszczególne punkty w klasie trzeciej:

 

W klasie III uczniowie rozwijają wszystkie sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, mówienie, czyli wypowiadanie się i prowadzenie dialogu.

 

1) znajomość prostych poleceń

a) 6 pkt.- zna różnorodne polecenia używane w szkole, bezbłędnie werbalnie i niewerbalnie na nie reaguje, potrafi wydawać polecenia kolegom,

b) 5 pkt.- bezbłędnie , werbalnie i niewerbalnie reaguje na polecenia używane w klasie,

c) 4 pkt.- poprawnie , werbalnie i niewerbalnie reaguje na większość poleceń używanych w klasie,

d) 3 pkt.- reaguje niewerbalnie na polecenia używane w klasie,

e) 2 pkt.-  stara się reagować na polecenia używane w klasie,

f ) 1 pkt.- nie potrafi poprawnie reagować na żadne polecenia używane na lekcjach.

2) rozumienie wypowiedzi ze słuchu

a) 6 pkt.-  rozumie ze słuchu różnorodne wypowiedzi w języku angielskim, także znacznie wykraczające poza materiał realizowany na lekcjach, domyśla się ich znaczenia z kontekstu, bezbłędnie rozróżnia znaczenie wszystkich poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu, bezbłędnie rozpoznaje wszystkie poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, bezbłędnie rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych

b) 5 pkt.- bezbłędnie rozróżnia znaczenie wszystkich poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu, bezbłędnie rozpoznaje wszystkie poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać, prawidłowo rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo), potrafi wyszukać szczegółowe informacje w tekstach mówionych (także w nagraniach audio i wideo),

c) 4 pkt.-  rozróżnia znaczenie większości poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu, rozpoznaje większość poznanych na lekcjach zwrotów stosowanych na co dzień i potrafi się nimi posługiwać popełniając tylko nieliczne błędy, prawidłowo rozumie sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo), potrafi z niewielką pomocą nauczyciela wyszukać szczegółowe informacje w tekstach mówionych (także w nagraniach audio i wideo),

d) 3 pkt.-  rozróżnia znaczenie poznanych wyrazów o podobnym brzmieniu z pomocą nauczyciela, rozpoznaje większość poznanych na lekcjach zwrotów stosowanych na co dzień, ale popełnia błędy posługując się nimi, rozumie ogólny sens opowiadań przedstawianych także za pomocą obrazów i gestów, prawidłowo rozumie ogólny sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych ( także w nagraniach audio i wideo),

e) 2 pkt.-  z trudnością rozróżnia najczęściej używane wyrazy o podobnym brzmieniu, rozpoznaje niektóre poznane na lekcjach zwroty stosowane na co dzień, rozumie ogólny sens opowiadań jeżeli przedstawione są jednocześnie za pomocą obrazów i gestów,

f) 1 pkt.-  nie rozróżnia żadnych słów o podobnym brzmieniu, nie rozpoznaje poznanych na lekcjach zwrotów używanych na co dzień, nie rozumie ogólnego sensu opowiadań nawet jeżeli przedstawione są jednocześnie za pomocą obrazów i gestów

 

3) czytanie

a) 6 pkt.-  bezbłędnie czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze wyrazy przerabiane na zajęciach oraz teksty nowe o podwyższonym stopniu trudności, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą

b) 5 pkt.-   bezbłędnie czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze wyrazy przerabiane na lekcjach, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

c) 4 pkt.-  czyta głośno i ze zrozumieniem wszystkie teksty i pojedyncze wyrazy przerabiane na lekcjach popełniając przy tym tylko nieliczne błędy, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą

d) 3 pkt.-  czyta głośno i ze zrozumieniem wybrane fragmenty tekstów i pojedyncze wyrazy, rozumie istnienie różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą

e) 2 pkt.-   z trudnością czyta wyznaczone zdania i pojedyncze wyrazy popełniając błędy,

f) 1 pkt.-   nie potrafi przeczytać nawet pojedynczych wyrazów poznanych na lekcjach.

 

4) pisanie

a) 6 pkt.-   bezbłędnie pisze wszystkie poznane wyrazy , samodzielnie pisze zdania w ramach poznanych struktur, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą.

b) 5 pkt.-   bezbłędnie pisze poznane wyrazy, samodzielnie pisze zdania w oparciu o podane wzory, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

c) 4 pkt.-  pisząc samodzielnie popełnia nieliczne błędy, bezbłędnie odwzorowuje zdania i wyrazy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

d) 3 pkt.-  pisząc samodzielnie popełnia błędy, odwzorowując popełnia nieliczne błędy, jest świadomy różnicy pomiędzy brzmieniem wyrazów a ich graficzną formą,

e) 2 pkt.- nie potrafi pisać samodzielnie, odwzorowując popełnia czasami błędy,

f) 1 pkt.-   nie potrafi poprawnie odwzorować pojedynczych wyrazów.

5) mówienie

a) 6 pkt.-   samodzielnie zadaje pytania i udziela odpowiedzi w stopniu wykraczającym poza poziom swojej klasy, bezbłędnie recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki w języku angielskim, także inne niż te, które poznał na lekcjach, chętnie i twórczo bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych, wykazuje się znajomością słownictwa wykraczającego poza wyuczony materiał,

b) 5 pkt.-   bezbłędnie zadaje pytania i udziela na nie odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, bezbłędnie recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach, bezbłędnie posługuje się słownictwem poznanym na lekcjach, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych,

c) 4 pkt.-  zadaje pytania i udziela na nieodpowiedni w ramach wyuczonych zwrotów popełniając nieliczne błędy, recytuje wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach popełniając nieliczne błędy, poprawnie posługuje się większością słów i zwrotów poznanych na lekcjach, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych,

d) 3 pkt.-  udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje z pomocą nauczyciela wierszyki, rymowanki i śpiewa piosenki poznane na lekcjach lub ich wyznaczone fragmenty, poprawnie posługuje się większością słów i zwrotów poznanych na lekcjach, chętnie bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych,

e) 2 pkt.-   z pomocą nauczyciela udziela odpowiedzi na pytania w ramach wyuczonych zwrotów, stara się recytować wyznaczone wierszyki, rymowanki, piosenki, zna większość poznanych słówek, ale popełnia błędy wymawiając je,

f) 1 pkt.-   nie potrafi zadawać pytań ani udzielać odpowiedzi w ramach wyuczonych wzorów, nie potrafi posługiwać się większością poznanych słówek, błędy w wymowie całkowicie uniemożliwiają komunikację.

 

6) stosunek do przedmiotu

a) 6 pkt.- bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne wykazując się przy tym inicjatywą i pomysłowością, chętnie dzieli się swoimi umiejętnościami pomagając kolegom w nauce ,

b) 5 pkt.-bardzo starannie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, zawsze odrabia zadania domowe, bardzo starannie wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne,

c) 4 pkt.- systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, chętnie współpracuje z kolegami w czasie lekcji, regularnie odrabia zadania domowe, wykonuje wszystkie prace językowo-plastyczne,

d) 3 pkt.-   stara się systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, stara się współpracować z kolegami w czasie lekcji, zazwyczaj odrabia zadania domowe, stara się wykonywać wszystkie prace językowo-plastyczne,

e) 2 pkt.-  prowadzi zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń, stara się wykonywać wyznaczone prace plastyczne,

f) 1 pkt.- nie prowadzi regularnie zeszytu przedmiotowego ani zeszytu ćwiczeń, nie wykonuje żadnych obowiązkowych prac plastyczno-językowych.

 

 

 

 

 

7) zakres tematyczny klasa III

·       Polecenia używane na lekcjach

·       Przedstawianie się, pytanie o wiek

·       Kolory

·       Liczebniki do 100

·       Przybory szkolne

·        Dni tygodnia , miesiące , pory roku

·       Zabawki

·       Części ciała

·       Dom- pomieszczenia, meble, etc.

·       Przyimki miejsca

·       Proste czynności

·       Czasowniki : to be, can, have/has got

·       Żywność

·       Wyrażanie upodobań: I like…/ I don’t like

·       Czas Present Simple i Present Continuous

·       Przymiotniki określające nastrój, rozmiar,

·       Zwierzęta domowe i dzikie

·       Rodzina

·       Ubrania

·       Pogoda

·       Godziny

·       Święta – Halloween, Christmas, Easter, Valentine’s Day