PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

                                                   KLASY IV-VI

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDYNI

 

 

I.ZASADY OGÓLNE

 

Przedmiotowe Zasady Oceniania mają na celu:

1) bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

2) zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia do dalszej

pracy,

3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

II.OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

 

1) Słownictwo

a) umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach,

b) odpowiedni dobór słownictwa,

c) odpowiedni zakres słownictwa.

 

2) Gramatyka

a) poprawność,

b) podstawowe struktury,

c) formy pytające i przeczenia,

d) czasy,

e) szyk wyrazów.

3) Rozumienie ze słuchu

a) zdolność rozumienia nauczyciela, kolegów, nagranych materiałów,

b) wydobywanie informacji,

c) rozpoznawanie kontekstu,

d) rozpoznawanie najważniejszych myśli,

e) rozpoznawanie uczuć mówiącego.

4) Mówienie

a) umiejętność współpracy,

b) wymienianie informacji o sobie,

c) poprawność,

d) płynność,

e) komunikacje interaktywna,

f) zdolności negocjacyjne,

g) wymowę: dźwięki oraz akcent, rytm, intonacje,

h) zasób struktur i słownictwa,

i) umiejętność stosowania strategii komunikacyjnych.

 

5) Czytanie

a) rozpoznawanie najważniejszych informacji,

b) rozpoznawanie istotnych informacji,

c) rozumienie przesłania / znaczenia napisanego tekstu.

6) Pisanie

a) zdolność przekazywania informacji,

b) zdolność przekazywania informacji o sobie,

c) zdolność opisywania ludzi, miejsc, zdarzeń,

d) poprawność,

e) podporządkowanie myśli i pomysłów,

f) pisownie.

 

7) Inne umiejętności

a) korzystanie ze słowników dwujęzycznych,

b) korzystanie z lektur uproszczonych,

c) tworzenie projektów (prac plastyczno -językowych).

III. SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

 

 Formy aktywności

a) prace klasowe (testy wiadomości),

b) sprawdziany,

c) kartkówki,

d) odpowiedź ustna,

e) samodzielna praca na lekcji,

f) samodzielna praca ze słownikiem,

g) czytanie,

h) prace domowe,

i) projekty indywidualne i grupowe,

j) udział w konkursach,

l) aktywność na lekcji.

Określanie pojęć zgodnie z WZO:

 

1. Wypowiedzi pisemne:

·        Sprawdzian/test – z określonego materiału poprzedzony powtórzeniem, zapisany w dzienniku i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem,

·       kartkówka – obejmuje materiał 3 do 5 jednostek lekcyjnych,

·       prace domowe ucznia – podlegające sprawdzeniu, ale nie zawsze ocenie w formie stopnia,

 

 

2. Wypowiedzi ustne:

·       odpowiedź z ostatnich 3 lekcji,

·       dialogi, scenki improwizowane, speech,

·       aktywność na lekcji.

3. Samodzielna praca domowa ucznia:

·       praca pisemna w zeszycie,

·       praca projektowa – praktyczna.

4. Bieżące ocenianie w klasach IV -VI ustala się wg następującej skali ocen:

 


praca klasowa         - 10

kartkówka    - 7

praca dodatkowa   - 4

praca na lekcji        - 3

zadanie domowe   - 2

inne   - 1


Procentowe kryteria ocen z prac klasowych i sprawdzianów:

prace klasowe i kartkówki

100%- 95% - 6

94% - 93% - 5+

92% - 88% - 5

87% - 85% - 4+

84% - 75% - 4

74% - 70% - 3+

69% - 51% - 3

50% - 41% - 2+

40% - 31% - 2

30% - 0% - 1

 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej / końcoworocznej ze wszystkich przedmiotów jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.

Uzyskany wynik, po zaokrągleniu do części setnych decyduje o wystawieniu oceny według poniższej reguły:

poniżej 1,75 - niedostateczny

1,75 - 2,74   - dopuszczający

2,75 - 3,74   - dostateczny

3,75 - 4,74   - dobry

4,75 - 5,74   - bardzo dobry

5,75 - 6,0      - celujący

 

 

 

 

 

5.  Wymagania programowe na poszczególne oceny w klasach 4-6.

 

Na ocenę celującą uczeń:

·       poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

·       buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

·       poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym w zakresie podstawy programowej ;

·       rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

·       rozumie dokładnie sens danego tekstu lub rozmowy;

·       wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

·       poprawnie przekazuje ustnie proste informacje;

·       dysponuje zakresem czynnego słownictwa;

·       pisze spójne teksty, zawierający poprawne zdania z pełnymi informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji;

·       ma bardzo dobrą wymowę

·       potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania

znajomości języka angielskiego;

·       ponadto zajmuje wysokie miejsca w szkolnych i międzyszkolnych  konkursach języka angielskiego .

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

·       poprawnie operuje poznanymi strukturami gramatycznymi;

·       buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny

szyk wyrazów;

·       poprawnie używa słownictwa o charakterze złożonym, abstrakcyjnym;

·       rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i instrukcje w podręczniku;

·       rozumie ogólny sens danego tekstu lub rozmowy;

·       wybiera z tekstu lub dialogu określone – kluczowe lub potrzebne – informacje;

·        poprawnie, bez większych błędów przekazuje ustnie proste informacje;

·       dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową;

·       ma bardzo dobrą wymowę;

·       poprawnie czyta i bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu;

·        pisze spójny, o wymaganej długości tekst zawierający poprawne zdania z pełnymi

informacjami, używa prawidłowej pisowni i interpunkcji.

 

Na ocenę dobrą uczeń:

·       poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne

zdania;

·       stosuje dość szeroki zakres słownictwa związanego głównie z życiem codziennym,

poprawnie używa niedużej ilości słownictwa abstrakcyjnego;

·       rozumie większość poleceń nauczyciela;

·        na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów, wydobywa z nich

większość kluczowych lub potrzebnych informacji;

·       używa podczas rozmowy odpowiednich sformułowań (pyta, odpowiada, itp.);

·       dość poprawnie, bez większych błędów, przekazuje informacje;

·       dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania

prostych informacji;

·       poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst;

·        ma dość poprawną wymowę;

·       pisze na ogół spójny, o wymaganej długości tekst, zawierający w większości poprawne zdania z istotnymi informacjami, używa w większości poprawnej pisowni

i interpunkcji.

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

 

·       poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi;

·       buduje proste zdania zachowując poprawny szyk wyrazów;

·       posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa

charakterze bardziej złożonym, abstrakcyjnym;

·        z tekstu słuchanego wydobywa część kluczowych lub potrzebnych informacji;

·       rozumie niektóre polecenia nauczyciela;

·       przekazuje wiadomość ustną na ogół w sposób poprawny, dysponując ograniczonym

zakresem czynnego słownictwa oraz nie zawsze prawidłową wymową;

·        poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście lub dialogu;

·        podejmuje próbę napisania pracy zawierającej pełne zdania, proste struktury

i słownictwo, podaje większość istotnych informacji, nie zawsze przestrzega wymogów długości tekstu oraz prawidłowej interpunkcji.

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

·       poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;

·        ma trudności z samodzielnym zbudowaniem spójnego zdania;

·       dysponuje niewielkim zakresem słownictwa;

·        rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi, wydobywa pojedyncze kluczowe

informacje;

·        rozumie polecenia z pomocą nauczyciela;

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą (koniecznych, umożliwiających kontynuację nauki na wyższym poziomie kształcenia).

 

Kryteria oceniania poszczególnych sprawności :

 

Kryteria oceniania wypowiedzi ustnych:

ocena celująca:

·       uczeń wypowiada się bezbłędnie używając poprawnie  zwrotów i konstrukcji gramatycznych;

·       posiada pełną swobodę wypowiedzi;

ocena bardzo dobra:

·        uczeń wypowiada się bez pomocy nauczyciela;

·       wypowiedź jest poprawna pod względem merytorycznym i językowym;

·       posiada duży zakres słownictwa;

ocena dobra:

·       uczeń przeważnie wypowiada się samodzielnie;

·       posługuje się w miarę poprawnym językiem;

·       potrafi mówić spójnie, z lekkim wahaniem;

·       zasób słownictwa nie jest pełny, ale uczeń potrafi zastąpić brakujące słowo innym;

·       występują niewielkie uchybienia w stosowaniu konstrukcji gramatycznych;

 

ocena dostateczna:

·       uczeń stosuje w miarę bezbłędnie proste konstrukcje gramatyczne oraz posługuje się

pewnym zasobem słownictwa;

·       swą wypowiedź formułuje z niewielką pomocą nauczyciela;

ocena dopuszczająca:

·       uczeń potrafi sformułować wypowiedź jedynie z pomocą nauczyciela;

·       zna zasady stosowania podstawowych konstrukcji gramatycznych, ale ma problemy

z ich użyciem;

·       występują braki w słownictwie podstawowym;

·       rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie.

ocena dopuszczająca:

·       uczeń potrafi sformułować proste wypowiedzi jedynie z pomocą nauczyciela;

·       uczeń operuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa;

·       poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne;

ocena niedostateczna:

·       uczeń nie jest w stanie sformułować wypowiedzi nawet za pomocą nauczyciela;

·       wykazuje znaczne braki w opanowaniu materiału gramatycznego i podstawowego

słownictwa.

 

Kryteria oceniania prac pisemnych:

·       ocena celująca – praca bezbłędna pod względem gramatycznym, leksykalnym

i ortograficznym;

·       ocena bardzo dobra – praca poprawna pod względem gramatycznym, leksykalnym

i ortograficznym;

·       ocena dobra – praca na ogół poprawna, ewentualne błędy gramatyczne, leksykalne,

czy ortograficzne nie mają znaczenia dla zrozumienia ogólnego sensu tekstu;

·       ocena dostateczna – praca zawierająca nieliczne poważniejsze błędy gramatyczne,

leksykalne lub ortograficzne;

·       ocena dopuszczająca – praca zwiera liczne błędy świadczące o niepełnym opanowaniu materiału;

·       ocena niedostateczna – praca zawierająca liczne błędy świadczące o niedostatecznym opanowaniu materiału;

 

IV. ZASADY POPRAWIANIA OCEN

 

1.  Uczeń ma prawo do systematycznego poprawiania ocen niedostatecznych i dopuszczających w terminie do dwóch tygodni od otrzymania ocenionej pracy . Oceny niedostateczne spowodowane rezygnacją z pisania prac pisemnych uczeń jest zobowiązany poprawić w terminie do dwóch tygodni.

 

2. Kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe nie podlegają poprawie.

 

 

V. USTALENIA KOŃCOWE

 

1. Uczeń powinien być informowany o swoich ocenach na bieżąco i systematycznie.

2. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nieprzygotowania

do lekcji, np.:

·       brak pracy domowej,

·       brak zeszytu/ podręczników,

·       brak pomocy potrzebnych do lekcji,

·       niegotowość do odpowiedzi.

Nieprzygotowanie nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, testów i sprawdzianów.

3. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczna.

4. Uczeń powinien każde nieprzygotowanie zgłosić przed lekcją.

5. Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana „+”. Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

6. Przewidywana ocenę śródroczną i roczną nauczyciel podaje uczniowi na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

7. Jeżeli przewidywana ocenę śródroczną lub roczną jest ocena niedostateczna, nauczyciel ma obowiązek poinformować o niej ucznia, a poprzez wychowawcę rodziców (prawnych opiekunów)  4 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.

8. Ustalona przez nauczyciela na koniec roku szkolnego ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami określonymi w WZO.

 

VI. EWALUACJA PSO

Ewaluacja systemu oceniania może być dokonana po wystawieniu rocznych ocen

z przedmiotu.

 

VII. LITERATURA

Przedmiotowe Zasady  Oceniania został opracowany na podstawie:

1. Podstawy programowej z 23.12.2008 i 27.08.2012.

2. Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

3. „ Programu nauczania języka angielskiego  II etap edukacyjny”- M. Bogucka ,D. Łoś.