Przedmiotowy System Oceniania

z historii i społeczeństwa

Rok szkolny 2016/17

CELE EDUKACYJNE

1. Zainteresowanie uczniów przeszłością.

2. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości, zrozumienie natury ludzkiej i motywów postępowania minionych pokoleń.

3 Rozwijanie poczucia przynależności do rodziny, społeczności lokalnej, grupy etnicznej, religijnej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.

4. Umożliwienie uczniom zrozumienie innych ludzi i społeczeństw; kształtowanie szacunku i przywiązanie do własnego państwa i rodzimej kultury.

5. Dostarczenie wzorów osobowych z przeszłości, wprowadzanie uczniów w świat wartości ogólnoludzkich, sprzyjających wychowaniu prawego człowieka i aktywnego, świadomego swych praw i obowiązków obywatela.

I KONTROLA I OCENA

1. Uczeń otrzymuje oceny w skali 1 - 6.

2. Ocenie podlegają następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia:

- czytanie mapy i korzystanie z atlasu,

- czytanie ze zrozumieniem (tekstu podręcznika, tekstu źródłowego), - odpowiedzi ustne,

- wypowiedzi pisemne,

- sprawdziany pisemne (testy, sprawdziany, kartkówki),

- aktywność (udział w lekcji i na konkursach),

- umiejętność łączenia faktów, myślenia przyczynowo skutkowego, porównania

epok, ustrojów politycznych, społecznych, gospodarczych na przestrzeni dziejów,

- posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu chronologii; obliczanie czasu

wydarzeń, długości ich trwania, umieszczanie ich na taśmie chronologicznej,

- wykorzystania ilustracji, filmu, nagrania audio jako źródła informacji (dokonanie

opisu w formie ustnej lub pisemnej),

- praca w grupie, projekt,

- praca w zeszycie przedmiotowym,

- praca w zeszycie ćwiczeń.

3. Przy czytaniu mapy i korzystaniu z atlasu brane są pod uwagę:

- wskazanie granic i ich zmian, wydarzeń historycznych umieszczonych na mapie,

- porównanie informacji zawartych na różnych mapach np. historycznej i fizycznej,

- wypełnianie map konturowych,

- znajomość znaczenia symboli z legendy, itp.

4. Przy wypowiedzi ustnej pod uwagę brane są:

- znajomość poznanych zagadnień,

- samodzielność wypowiedzi,

- sposób wypowiedzi (kompozycja wypowiedzi, elementy kultury żywego słowa).

5. Przy wypowiedziach pisemnych ocenie podlega:

- zgodność z tematem,

- poprawność merytoryczna i stylistyczna,

- kompozycja (podział na części, spójność, logiczność),

- dodatkowe walory pracy (oryginalność ujęcia, bogactwo języka, zastosowanie

cytatów, itp.).

6. Do zapisu wieków uczeń jest zobowiązany używać tylko cyfr rzymskich.

7. Sprawdziany pisemne - są obowiązkowe, zapowiadane uczniom . Sprawdziany przeprowadzane są po omówieniu określonej partii materiału np. jednego działu lub po zrealizowaniu tematycznej części z danego materiału.

8. Uczniowie znają zakres materiału przewidzianego do kontroli.

9. Ze sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek nie można zgłosić nieprzygotowania.

10. Sprawdziany i kartkówki oceniane są według systemu punktowego:

100% - 95% punktów – celujący (6)

93% - 94% punktów – bardzo dobry+

88% - 92% punktów – bardzo dobry

85% - 87% punktów – dobry+

75% - 84% punktów – dobry

70% - 74% punktów – dostateczny+

51%-69%-dostateczny

41%-50%-dopuszczający +

31%-40% -dopuszczający

0%-30% -niedostateczny

Każda ocena cząstkowa, uzyskana przez ucznia, ma określoną wagę:

praca klasowa   - 10

kartkówka          - 7

prasówka- 7

praca dodatkowa            - 4

praca na lekcji    - 3

zadanie domowe             - 2

inne       - 1

11. Odpowiedzi ustne i kartkówki dotyczą materiału z ostatniej lekcji.

12. Uczeń, który opuścił sprawdzian, pisze go w terminie ustalonym przez nauczyciela.

13. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną ze sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

14. Praca domowa – kontrolowana na bieżąco. Uczeń musi być przygotowany z trzech ostatnich lekcji lub z zadanej partii materiału (np. działu) – po wcześniejszym zapowiedzeniu przez nauczyciela.

15. Prace domowe mogą być pisemne, ustne lub polegać na przygotowaniu określonych materiałów potrzebnych na lekcję. Prace mogą być krótko lub długoterminowe.

16. Spisywanie prac domowych jest jednoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

17. Aktywność, czyli czynny udział ucznia w pracy na lekcji, jest nagradzana plusem (5 plusów = bdb.), za brak bieżących 3 prac domowych uczeń dostaje ocenę ndst.(1).

18. Uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, w którym winny znaleźć się wszystkie zapisy lekcji i zadania domowe.

19. Uczeń ma obowiązek starannego i wyraźnego wypełniania ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń. Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości i uzupełnienia braków. W przypadku długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności uczeń uzgadnia z nauczycielem termin wykonania tego obowiązku.

20. Wszystkie prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, udostępniane do wglądu rodzicom u nauczyciela podczas spotkań z rodzicami.

21. Ocena klasyfikacyjna wynika z ocen cząstkowych, ale nie jest ich średnią arytmetyczną.

22. W ostatecznej klasyfikacji rolę dominującą odgrywają oceny za prace klasowe, kartkówki i odpowiedzi ustne ( najwyższe wagi)

23. Ocena roczna jest wystawiana na podstawie cząstkowych ocen z II semestru i oceny za I semestr.

 

 

II KRYTERIA OCEN

Ocena celująca

Uczeń:

1. spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą,

2. potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, ale również umie samodzielnie zdobyć wiadomości,

3. systematycznie wzbogaca swoją wiedzę przez czytanie książek, artykułów o treści historycznej (odpowiednich do wieku),

4. wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania konkretnych problemów

w czasie lekcji,

5. bierze aktywny udział w konkursach, w których jest wymagana wiedza historyczna, odnosi w nich sukcesy,

6. jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych,

7. potrafi nie tylko poprawnie rozumować kategoriami historycznymi (przyczyny - skutki), ale również umie wnioskować, połączyć problematykę historyczną z zagadnieniami poznawczymi w czasie lekcji,

8. potrafi powiązać dzieje własnego regionu z dziejami Polski lub powszechnymi,

9. wyraża samodzielny, krytyczny (w stopniu odpowiednim do wieku) stosunek do określonych zagadnień z przeszłości,

10. potrafi udowadniać swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy,

11. opanował bardzo dobrze materiał przewidziany programem,

12. posiada rozległą wiedzę z dziejów własnego regionu.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

1. sprawnie korzysta z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela; potrafi również korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł informacji,

2. samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela posługując się nabytymi umiejętnościami,

3. wykazuje się aktywną postawą w czasie lekcji,

bierze udział w konkursach historycznych lub wymagających wiedzy i umiejętności historycznych,

4. rozwiązuje dodatkowe zadania o średnim stopniu trudności,

5. potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo skutkowych wykorzystując wiedzę przewidzianą programem,

6. opanował bardzo dobrze materiał przewidziany programem,

7. dobrze orientuje się w dziejach własnego regionu.

 

Ocena dobra

Uczeń:

1. potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

2. umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela,

3. rozwiązuje niektóre dodatkowe zadania o stosunkowo niewielkiej skali trudności,

4. poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo - skutkowych; umie samodzielnie

odróżnić przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,

5. jest aktywny w czasie lekcji,

6. w dobrym stopniu opanował materiał programowy,

7. zna najważniejsze wydarzenia z dziejów własnego regionu.

Ocena dostateczna

Uczeń:

1. potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

2. potrafi wykonać proste polecenia,

3. w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym,

4. opanował w stopniu zadowalającym podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień,

5. zna niektóre wydarzenia i postaci z historii regionu.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

1. przy pomocy nauczyciela potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania

podstawowych umiejętności,

2. jego wiedza posiada poważne braki, które można uzupełnić w dłuższym okresie.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

1. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających

zastosowania podstawowych umiejętności,

2. braki wiedzy są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela.

 

 

Dostosowanie PSO z historii i społeczeństwa

do możliwości uczniów

ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi

1. Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych

trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie

nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.

Nauczyciel historii i społeczeństwa

Katarzyna Mrozowska