6. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

 

Ocena z informatyki będzie wystawiana zgodnie z WZO na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za sprawdziany i prace klasowe, odpowiedź, pracę na lekcji i przygotowanie do zajęć.

Każda ocena cząstkowa, uzyskana przez ucznia, ma określoną wagę:

 

praca klasowa                  - 6

kartkówka                        - 5

praca dodatkowa             - 4

praca na lekcji                  - 3

zadanie domowe              - 2

inne                                   - 1

 

Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej / końcoworocznej jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.

Uzyskany wynik, po zaokrągleniu do części setnych decyduje o wystawieniu oceny według poniższej reguły:

 

poniżej 2,0            - niedostateczny

2,0 - 2,50               - dopuszczający

2,51 - 3,50             - dostateczny

3,51 - 4,50             - dobry

4,51 - 5,50             - bardzo dobry

5,51 - 6,0               - celujący

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne/roczne ustala się wg następującej skali:

 

stopień celujący                          6

stopień bardzo dobry                5

stopień dobry                             4

stopień dostateczny                    3

stopień dopuszczający               2

stopień niedostateczny               1

 

Ocena śródroczna  jest wystawiana na podstawie ocen uzyskanych za pierwszy semestr zaś w skład oceny końcoworocznej wchodzą wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w roku szkolnym.

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

1)     stopień celujący /6/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

                                                            b)     w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;

                                                            c)     osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)     stopień bardzo dobry /5/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

                                                            b)     sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania;

                                                            c)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)     stopień dobry /4/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie;

                                                            b)     poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;

                                                            c)     pracował systematycznie na każdej lekcji i w domu.

4)     stopień dostateczny /3/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w dane klasie konieczne do dalszego kształcenia;

                                                            b)     pracował w miarę systematycznie i doskonalił w sobie tę cechę;

                                                            c)     umiał zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać zadania według poznanego wzorca.

5)     stopień dopuszczający /2/ uzyskuje uczeń, który:

                                                            a)     ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

                                                            b)     rozwiązywał /wykonywał/ samodzielnie zadania typowe /wyćwiczone na lekcji/, o niewielkim stopniu trudności,

                                                            c)     pracował systematycznie w miarę swoich możliwości;

6)     stopień niedostateczny /1/ uzyskuje uczeń, który :

                                                            a)     nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania  danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

                                                            b)     nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności;

                                                            c)     nie pracował na lekcjach i w domu.

 

Sprawdziany i prace klasowe będą przede wszystkim polegać na wykorzystaniu wiedzy zdobytej podczas zajęć w praktyce na komputerach. Każda praca będzie oceniania wg WZO obowiązujących w szkole. Aby uczniowie mogli w pełni się wykazać zdobytą wiedzą to sprawdziany wiedzy będą po każdej części materiału, aby materiał nie był zbyt duży do przyswojenia. Ponadto po każdym ukończonym dziale będzie praca klasowa. Większość prac będzie wykonywana przez uczniów na komputerach.

Z materiału z ostatnich 2 lekcji nauczyciel może przeprowadzić krótki, niezapowiedziany sprawdzian wiedzy w postaci sprawdzianu lub odpytywania.

Podczas lekcji uczeń może uzyskać ocenę za aktywne branie udziału w lekcji.

Uczniowie wszelkie potrzebne notatki otrzymują od nauczyciela w postaci tekstu do przepisania do zeszytu lub gotowych notatek umieszczonych w Internecie zawierających dokładny opis materiału wraz z zrzutami z pulpitu.