KRYTERIA OCENIANIA  UMIEJĘTNOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI

W KLASACH I - III

 

 

 

pkt

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

Czytanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nowe teksty czyta płynnie i wyraziście,  ze zrozumieniem. Czyta biegle i bezbłędnie wyuczony tekst.

Czyta płynnie i rozumie teksty przeznaczone dla uczniów w klasie II, wyciąga z nich wnioski.

Czyta płynnie i rozumie nieznane teksty z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym  i wyciąga z nich wnioski.

 

 

5

Czyta ze zrozumieniem krótkie, proste teksty. Czyta poprawnie i wyraziście wyuczony tekst.

Czyta zdaniami i wyrazami we właściwym tempie teksty dla klasy drugiej. Rozumie przeczytany tekst.

 

Czyta zdaniami we właściwym tempie nieznany tekst dla klasy trzeciej. Rozumie przeczytany tekst.

 

 

4

Czyta wyrazami proste teksty, częściowo rozumie treść.

Czyta zdaniami i wyrazami w wolniejszym tempie. Częściowo rozumie przeczytany tekst.

Czyta zdaniami w wolniejszym tempie. Częściowo rozumie przeczytany tekst.

 

 

3

Czyta poprawnie przygotowane wcześniej teksty, częściowo rozumie treść.

Czyta poprawnie przygotowane wcześniej teksty, popełnia nieliczne błędy, częściowo rozumie treść.

Czyta poprawnie teksty, bez uwzględnienia interpunkcji i intonacji, popełnia nieliczne błędy. Częściowo rozumie treść.

 

 

2

Czyta wolno, techniką mieszaną: głoskami, sylabami, wyrazami, popełnia liczne błędy.

 

Czyta w wolnym tempie techniką mieszaną, popełnia błędy. Ma trudności ze zrozumieniem tekstu.

Czyta w wolnym tempie, popełnia liczne błędy.  Ma trudności ze zrozumieniem tekstu.

 

 

1

Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, czyta głoskami i sylabami. Nie rozumie czytanego tekstu.

 

Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, popełnia liczne błędy. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

 

 

Czyta niechętnie, w bardzo wolnym tempie, popełnia liczne błędy. Nie potrafi czytać ze zrozumieniem.

 

 

 

Pisanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypowiedzi ustne

6

Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci, dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Bezbłędnie przepisuje teksty, samodzielnie układa i zapisuje zdania. Dba o poprawność i estetykę zapisu.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową, interesującą, ciekawą wypowiedź, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Przestrzega zasad kaligrafii.

 

 

5

Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci, nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje teksty, układa i zapisuje zdania. Dba o poprawność i estetykę zapisu.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową wypowiedź, dbając o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną. Przestrzega zasad kaligrafii.

 

 

4

Przepisuje i pisze z pamięci popełniając nieliczne błędy. Nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Poprawnie przepisuje teksty, układa i zapisuje proste zdania. Nie zawsze dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Tworzy pisemną kilkuzdaniową wypowiedź, z pomocą nauczyciela, dbając o poprawność i estetykę zapisu.

 

 

3

Przepisuje i pisze z pamięci popełniając liczne błędy. Nie dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje teksty, układa zdania z pomocą nauczyciela, popełnia liczne błędy, nie dba o estetyczny zapis.

Układa i zapisuje zdania nietworzące logicznej całości, pisze z pamięci i ze słuchu, popełniając błędy.

 

 

2

Przepisuje popełniając liczne błędy, ma trudności z pisaniem z pamięci. Nie dba o estetyczny zapis i poprawność graficzną.

Przepisuje zdania, pisze z pamięci i ze słuchu,   popełniając liczne błędy. Nie przestrzega poznanych zasad  i kaligrafii.

Przepisuje tekst, pisze z pamięci i ze słuchu,   popełniając liczne błędy. Nie przestrzega zasad ortografii, interpunkcji i kaligrafii.

 

 

1

Ma trudności z przepisywaniem wyrazów. Nie ma utrwalonych niektórych liter. Nie stosuje zasad kaligrafii.

Nie potrafi zapisać zdań z pamięci i ze słuchu. Nie zna wymaganych zasad poprawnej pisowni.

Ma trudności z przepisywaniem zdań, pisaniem z pamięci i ze słuchu. Nie przestrzega poznanych zasad  i kaligrafii.

 

 

6

Potrafi budować logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi kilkuzdaniowe. W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy.

Potrafi budować płynne, logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi wieolozdaniowe. Wyraża swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia w formie zdania.

Dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych. Aktywnie uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie. Posiada bogaty zasób słownictwa.

 

 

5

Wypowiada się na temat za pomocą zdań, zadaje pytania i udziela właściwych odpowiedzi.

Potrafi budować logicznie powiązane ze sobą wypowiedzi kilkuzdaniowe. Chętnie uczestniczy w rozmowach.

Dba o kulturę wypowiadania się, zachowuje uporządkowaną formę. Uczestniczy w rozmowach, prezentuje własne zdanie.

 

 

4

Wypowiada się za pomocą prostych zdań. Udziela odpowiedzi za pomocą wyrazów i zdań nierozwiniętych.

Wypowiada się swobodnie na określony temat. Stosuje zdania nierozwinięte.

Wypowiada się swobodnie i logicznie na określony temat. Potrafi wyrazić swoje zdanie.

 

 

3

Udziela właściwych odpowiedzi na pytania za pomocą wyrazów. Potrzebuje wsparcia nauczyciela podczas budowania wypowiedzi.

Wypowiada się na temat własnych przeżyć i doświadczeń. Oczekuje wsparcia nauczyciela.

Udziela właściwych odpowiedzi na pytania za pomocą krótkich zdań. W wypowiedziach swobodnych stosuje proste wyrazy.

 

 

2

Udziela odpowiedzi na pytania za pomocą wyrazów z pomocą nauczyciela.

Udziela odpowiedzi za pomocą krótkich zdań pod kierunkiem nauczyciela.

Udziela odpowiedzi za pomocą krótkich zdań pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

1

Podejmuje próby odpowiedzi na pytania, ukierunkowanych przez nauczyciela.

Pod kierunkiem nauczyciela   podejmuje próby udzielenia odpowiedzi. Stosuje proste wyrazy.

 Podejmuje próby odpowiedzi na pytania, stosuje proste wyrazy, potrzebuje wsparcia nauczyciela.

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

Obliczenia

6

Biegle liczy. Zna cyfry.

Sprawnie dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 100. Sprawnie mnoży i dzieli w zakresie 50.

Biegle liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Biegle dodaje i odejmuje w zakresie 100. Zna i stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100.

 

 

 

5

Liczy sprawnie, ale czasem popełnia błędy. Poprawnie wymienia liczebniki w zakresie 20. Poprawnie zapisuje działania.

Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 50.

Sprawnie liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100. Zna i stosuje tabliczkę mnożenia w zakresie 100.

 

 

 

4

Poprawnie dodaje i odejmuje, manipulując obiektami lub rachuje na konkretach. Poprawnie wymienia liczebniki w zakresie 20.

Dodaje i odejmuje w zakresie 50. Mnoży i dzieli w zakresie 50.

Liczy i porównuje liczby w zakresie 1000. Prawidłowo dodaje i odejmuje w zakresie 100. Mnoży i dzieli w zakresie 100.

 

 

 

3

Dodaje i odejmuje, czasami popełnia błędy, które potrafi poprawić.

Dodaje i odejmuje w zakresie 50, korzystając z konkretów. Mnoży i dzieli w zakresie 30.

Radzi sobie z dodawaniem i odejmowaniem, tabliczką mnożenia w zakresie 100. Porównuje liczby w zakresie 100.

 

 

 

2

Myli cyfry, nie potrafi i często popełnia błędy w liczeniu nawet na konkretach.

Dodaje i odejmuje w zakresie 20 na konkretach, ale popełnia błędy. Wie, że dodawanie tych samych liczb można zastąpić mnożeniem.

Dodaje i odejmuje pod kierunkiem nauczyciela. Częściowo opanował tabliczkę mnożenia.

 

 

 

1

Nie zna cyfr. Nie wykonuje działań nawet  z pomocą nauczyciela.

Nie potrafi dodawać i odejmować. Nie opanował tabliczki mnożenia.

Nie potrafi dodawać i odejmować w zakresie 100. Nie zna tabliczki mnożenia.

 

 

Zadania tekstowe

6

Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

Układa i przekształca zadania o różnym stopniu trudności.

Rozwiązuje, układa i przekształca zadania o różnym stopniu trudności.

 

 

 

5

Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.

Samodzielnie rozwiązuje i układa zadania z treścią.

Rozwiązuje, układa i przekształca zadania jednodziałaniowe.

 

 

 

4

Zadania rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela.

Samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.

Rozwiązuje i układa proste zadania jednodziałaniowe.

 

 

 

3

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

Rozwiązuje proste zadania tekstowe. Popełnia błędy, ale z pomocą nauczyciela potrafi je poprawić.

Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe.

 

 

 

2

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela. Popełnia liczne błędy.

Proste zadania rozwiązuje tylko z pomocą nauczyciela.

Rozwiązuje proste zadania jednodziałaniowe  z pomocą nauczyciela.

 

 

 

1

Nie rozwiązuje zadań tekstowych.

Proste zadania rozwiązuje przy dużej pomocy nauczyciela.

Nie potrafi poprawnie rozwiązać prostego zadania tekstowego.

 

 

Umiejętności praktyczne

6

Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, określa czas z pomocą zegara,  korzysta z kalendarza, prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, zna wartość nabywczą monet, wykonuje proste obliczenia pieniężne.

 

 

Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Orientuje się w ramach czasowych.

Zawsze prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki i dokonuje prawidłowo ich zamiany, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, odczytuje godziny na zegarze, pisze
i odczytuje daty różnymi sposobami. Samodzielnie mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 

 

 

5

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy, rozpoznaje  godziny na zegarze, korzysta z kalendarza,  prawidłowo posługuje się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy, wykonuje proste obliczenia pieniężne.

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, porównuje jednostki, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje proste obliczenia kalendarzowe pisze i odczytuje daty. Rozpoznaje czas na zegarze.

Prawidłowo i samodzielnie dokonuje pomiarów długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek i dokonuje prawidłowo ich zamiany, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych, wykonuje obliczenia kalendarzowe, odczytuje godziny na zegarze, zapisuje i odczytuje daty (za pomocą cyfr rzymskich i arabskich). Samodzielnie mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu i prostokąta.

 

 

 

4

Wykonuje proste pomiary długości i masy, nazywa dni tygodnia i miesiące,  odczytuje godziny na zegarze, wie do czego służy kalendarz, zna będące w obiegu monety.

Prawidłowo wykonuje proste pomiary długości i masy oraz zapisuje wyniki za pomocą skrótów poznanych jednostek, dokonuje prostych obliczeń pieniężnych , wykonuje proste obliczenia kalendarzowe, pisze i odczytuje daty.

Umie praktycznie zastosować większość poznanych wiadomości dotyczących jednostek miary, wagi, czasu  i pieniędzy, porównuje jednostki. Mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

 

 

 

3

W miarę poprawnie dokonuje prostych pomiarów długości i masy,  zna nazwy dni tygodnia, w miarę poprawnie używa nazw miesięcy oraz zna będące w obiegu monety.

Popełnia błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych, kalendarzowych, odczytywaniu godzin na zegarze.

Popełnia błędy przy dokonywaniu pomiarów długości, masy, czasu, myli się w obliczeniach pieniężnych. Z pomocą mierzy i oblicza obwód trójkąta, kwadratu, prostokąta.

 

 

 

2

Z pomocą nauczyciela wykonuje proste pomiary długości, masy, słabo zna nazwy dni tygodnia i nazwy miesięcy oraz będące w obiegu monety.

Z pomocą  nauczyciela dokonuje prostych  pomiarów długości, masy,  czasu i obliczeń pieniężnych.

Z pomocą  dokonuje prostych  pomiarów długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych, popełnia liczne błędy w pomiarach, odczytuje tylko pełne godziny na zegarze, ma trudności z liczeniem pieniędzy, wycinkowo zna skróty jednostek.

 

 

 

1

Nie wykonuje pomiarów długości i masy, nie zna dni tygodnia i nazw miesięcy, monet będących w obiegu, nie potrafi odczytać godzin na zegarze.

Nie potrafi wykonać poleceń i rozwiązać zadań z zastosowaniem miar długości, masy, czasu i obliczeń pieniężnych.

Mimo pomocy nie dokonuje pomiarów długości i masy, nie zna skrótów poznanych jednostek, nie potrafi liczyć pieniędzy, nie zapisuje dat, nie odczytuje godzin na zegarze.

 

 

Edukacja przyrodnicza

 

 

Wiedza o środowisku przyrodniczym

6

Opisuje poznane ekosystemy. Potrafi wymienić warunki potrzebne do rozwoju roślin i zwierząt.

Opisuje życie w poznanych ekosystemach. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski oraz wymienia zwierzęta tam żyjące. Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

 

 

5

Zna wybrane ekosystemy. Potrafi wymienić warunki potrzebne do rozwoju roślin i zwierząt.

Opisuje najważniejsze elementy życia w poznanych ekosystemach. Nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski oraz wymienia zwierzęta tam żyjące. Nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

 

 

4

Rozpoznaje wybrane ekosystemy, nazywa ich charakterystyczne cechy. Potrafi wymienić zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla danego środowiska.

 

Rozpoznaje wybrane ekosystemy. Zna charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski oraz wymienia niektóre zwierzęta tam żyjące. Rozpoznaje części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

 

 

3

Rozpoznaje wybrane ekosystemy, z pomocą nauczyciela nazywa ich charakterystyczne cechy.

Potrafi wymienić niektóre zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla danego środowiska.

Potrafi wymienić niektóre zwierzęta i rośliny

Wymienia charakterystyczne cechy ekosystemów. Zna niektóre elementy  krajobrazu Polski oraz  zwierzęta tam żyjące. Rozpoznaje główne części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.

 

 

2

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje wybrane ekosystemy i wymienia niektóre zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla danego środowiska.

 

Z pomocą nauczyciela wymienia charakterystyczne cechy ekosystemów. Rozpoznaje niektóre zwierzęta i rośliny żyjące w Polsce. Nazywa główne części ciała człowieka.

 

 

1

Nie rozpoznaje większości poznanych ekosystemów, zwierząt i roślin.

Ma trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem poznanych ekosystemów oraz zwierząt i roślin w nich występujących.

 

 

ekologia

6

Rozumie sens segregacji śmieci i stosowania opakowań ekologicznych. Podejmuje systematyczne działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

5

Rozumie sens segregacji śmieci i stosowania opakowań ekologicznych. Podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Zna niektóre zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

4

Zna zasady segregacji śmieci oraz zasady działań proekologicznych, podejmuje niektóre z tych działań. Ma świadomość zagrożeń dla środowiska  przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

3

Pod kierunkiem nauczyciela podejmuje niektóre z działań proekologicznych. Ma świadomość zagrożeń dla środowiska  przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

2

Pod kierunkiem nauczyciela sporadycznie podejmuje niektóre z działań proekologicznych.   Ma małą świadomość zagrożeń dla środowiska  przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

1

Nie wykazuje zainteresowania ochroną przyrody. Nie rozumie zagrożeń dla środowiska  przyrodniczego ze strony człowieka.

 

 

Edukacja muzyczna

 

 

Śpiewanie

6

Śpiewa poznane piosenki, rymowanki, powtarza prostą melodię. Wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój i dynamikę utworu. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu.

Śpiewa w zespole i samodzielnie piosenki ze słuchu. Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad.

Śpiewa w zespole i samodzielnie piosenki ze słuchu.  Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad. Śpiewa z pamięci hymn narodowy.

 

 

5

Potrafi zaśpiewać poznane piosenki. Rytmicznie recytuje zdania. Wyróżnia elementy muzyki, określa nastrój i dynamikę utworu. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu.

Śpiewa w zespole  piosenki ze słuchu lub z akompaniamentem. Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad.

Śpiewa w zespole  piosenki ze słuchu lub z akompaniamentem. Tworzy ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad. Śpiewa hymn narodowy.

 

 

4

Potrafi zaśpiewać poznane piosenki. Rytmicznie recytuje zdania. Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu.

Śpiewa w zespole  piosenki z akompaniamentem. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad.

Śpiewa w zespole  piosenki z akompaniamentem. Improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad. Śpiewa hymn narodowy.

 

 

3

Potrafi zaśpiewać poznane piosenki w grupie. Wie jak należy się zachować się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu.

Śpiewa w zespole  piosenki z akompaniamentem. Z pomocą nauczyciela improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad.

 

 

2

Niechętnie śpiewa poznane piosenki. Niewłaściwie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu

Śpiewa niechętnie w zespole niektóre piosenki z akompaniamentem. Z pomocą nauczyciela improwizuje na instrumentach według ustalonych zasad.

 

 

1

Nie śpiewa poznanych piosenek. Niewłaściwie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu

Nie śpiewa poznanych piosenek. Nie podejmuje prób improwizacji na instrumentach.

 

 

Muzykowanie i rytmika

6

Świadomie i aktywnie słucha muzyki. Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki). Realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała).

Aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy. Odtwarza rytmy i wzory rytmiczne oraz melodie i akompaniamenty. Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem rytmy i wzory rytmiczne. Reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje). Tworzy   improwizacje ruchowe do muzyki. Tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka lub innego tańca.

 

 

5

Świadomie i aktywnie słucha muzyki. Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc. Realizuje proste schematy rytmiczne w wybrany przez siebie sposób.

Aktywnie słucha muzyki i określa niektóre jej cechy. Odtwarza rytmy i wzory rytmiczne oraz melodie i akompaniamenty. Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem rytmy. Reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje) muzyki. Tworzy   improwizacje ruchowe do muzyki. Tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka lub innego tańca.

 

 

4

Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, popełniając błędy. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc. Realizuje proste schematy rytmiczne w wybrany przez siebie sposób.

Słucha muzyki i określa niektóre jej cechy. Odtwarza rytmy oraz melodie i akompaniamenty. Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem rytmy. Reaguje ruchem na zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje) muzyki. Tworzy   improwizacje ruchowe do muzyki. Tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka lub innego tańca.

 

 

3

Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, popełniając błędy. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc, odtwarzając ruchy zainicjowane przez nauczyciela i dzieci.

Odtwarza rytmy oraz melodie z pomocą nauczyciela. Realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem rytmy. Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki w muzyce. Tworzy  improwizacje ruchowe do muzyki zasugerowane przez nauczyciela. Tańczy podstawowe kroki i niektóre figury krakowiaka lub innego tańca.

 

 

2

Odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, popełniając liczne błędy. Nieumiejętnie wyraża nastrój i charakter muzyki poprzez ruch.

Podejmuje próby odtwarzania prostych rytmów oraz melodii. Z pomocą nauczyciela realizuje gestem oraz ruchem rytmy. Reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki w muzyce. Odtwarza  improwizacje ruchowe do muzyki zasugerowane przez nauczyciela. Rozpoznaje podstawowe kroki krakowiaka lub innego tańca.

 

 

1

Nie podejmuje prób odtwarzania prostych rytmów. Nie potrafi wyrazić nastroju muzyki poprzez ruch.

Nie podejmuje prób odtwarzania prostych rytmów oraz melodii. Nie reaguje ruchem na zmiany tempa i dynamiki w muzyce. Nie przejawia zainteresowania ruchem i tańcem.

 

 

Edukacja plastyczna

 

 

Ekspresja przez sztukę

6

Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych i oryginalnych formach plastycznych. Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura. Prace są bogate w szczegóły.

Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych dbając o estetykę prac.

 

 

5

Stosuje ciekawe i pomysłowe rozwiązania plastyczne. Wyraża własne myśli i uczucia w różnorodnych formach plastycznych. Posługuje się niektórymi środkami wyrazu plastycznego. Prace są estetyczne.

 

Stosuje różnorodne techniki plastyczne. Wyróżnia się dokładnością i estetyką prac

 

 

4

Chętnie stosuje ciekawe rozwiązania plastyczne. Prace zawierają elementy odtwórcze. Potrafi zastosować poznane techniki plastyczne. Prace są zawsze ukończone.

 

Stosuje różnorodne techniki plastyczne. Zawsze kończy rozpoczętą pracę.

 

 

3

Korzysta z podpowiedzi nauczyciela lub uczniów. Potrafi zastosować niektóre poznane techniki plastyczne. Prace są schematyczne, ubogie i nie zawsze staranne.

 

Stosuje wybrane techniki plastyczne. Prace bywają mało dokładne i nie zawsze staranne.

 

 

2

Wykonuje proste, schematyczne prace plastyczne opierając się na podpowiedziach nauczyciela. Ogranicza się do stosowania jednej – dwóch technik plastycznych. Często nie kończy pracy.

 

Korzysta z podstawowych technik plastycznych z pomocą nauczyciela. Prace wykonuje schematycznie i nie zawsze starannie. Nie zawsze kończy pracę.

 

 

1

Odmawia wykonania prac plastycznych

Wykonuje prace ubogie i nieestetyczne. Czasami  nie podejmuje pracy lub ją niszczy.

 

 

Wiedza o sztuce

6

Rozpoznaje dziedziny sztuki: architekturę (architekturę krajobrazu), malarstwo, rzeźbę, grafikę. Wypowiada się na ich temat.

Rozróżnia dziedziny działalności twórczej człowieka (architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film) i przekazy medialne (tv, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową.

Rozpoznaje dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne.

 

5

Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (architekturę krajobrazu), malarstwo, rzeźbę, grafikę. Wypowiada się na ich temat.

Rozróżnia wybrane dziedziny działalności twórczej człowieka (architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film) i przekazy medialne (tv, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, opisuje ich cechy charakterystyczne.

 

4

Wie, że istnieją dziedziny sztuki takie jak: architektura, malarstwo, rzeźba. Wypowiada się na ich temat.

Wie, że istnieją dziedziny działalności twórczej człowieka (architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film) i przekazy medialne (tv, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową.

Rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego lub europejskiego dziedzictwa kultury.

 

3

Wie, że istnieją dziedziny sztuki takie jak: architektura, malarstwo, rzeźba. Wypowiada się na ich temat z pomocą nauczyciela.

Wie, że istnieją dziedziny działalności twórczej człowieka i przekazy medialne.

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego lub europejskiego dziedzictwa kultury.

 

2

Z pomocą nauczyciela wymienia dziedziny sztuki takie jak: architektura, malarstwo, rzeźba.

Z pomocą nauczyciela wymienia dziedziny działalności twórczej człowieka (architektura, sztuki plastyczne, fotografika, film) i przekazy medialne (tv, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową.

Z pomocą nauczyciela rozpoznaje dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego dziedzictwa kultury.

 

1

Nie rozpoznaje dziedzin sztuki.

Nie wymienia dziedzin działalności twórczej człowieka.

Nie rozpoznaje dzieł architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego dziedzictwa kultury.

 

Wychowanie fizyczne

 

 

 

 

 

 

Zaangażowanie w wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

6

Zawsze z zaangażowaniem i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. Zawsze stara się i potrafi prawidłowo wykonywać ćwiczenia z piłką, pokonywać przeszkody oraz wykonywać ćwiczenia równoważne.  Wykazuje sportową postawę i cieszy się z sukcesów sportowych innych

Zawsze chętnie i zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach i zawodach sportowych, zabawach i minigrach. Zawsze starannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ( mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa, ćwiczenia równoważne, skakanie, marszobiegi), przyjmuje pozycje wyjściowe. Bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

 

5

Z zaangażowaniem i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. Stara się prawidłowo wykonywać ćwiczenia z piłką, pokonywać przeszkody oraz wykonywać ćwiczenia równoważne. Wykazuje sportową postawę i cieszy się z sukcesów sportowych innych

Chętnie i zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach i zawodach sportowych, zabawach i minigrach. Starannie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ( mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa, ćwiczenia równoważne, skakanie, marszobiegi), przyjmuje pozycje wyjściowe. Bez zastrzeżeń stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

 

4

Potrafi z zaangażowaniem i zgodnie z regułami uczestniczyć w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. Stara się prawidłowo wykonywać ćwiczenia z piłką, pokonywać przeszkody oraz wykonywać ćwiczenia równoważne.

Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, zabawach i minigrach. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ( mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa, ćwiczenia równoważne, skakanie, marszobiegi), przyjmuje pozycje wyjściowe. Stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

 

3

Nie zawsze chętnie i zgodnie z regułami uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. Czasami prawidłowo wykonuje ćwiczenia z piłką ( rzucanie do celu, chwytanie, kozłowanie), pokonuje przeszkody oraz wykonuje ćwiczenia równoważne.

Chętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, zabawach i minigrach. Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ( mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa, ćwiczenia równoważne, skakanie, marszobiegi), przyjmuje pozycje wyjściowe. Stosuje się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

2

Nie przestrzega  reguł i niechętnie uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną. Nie dba o prawidłowe wykonywanie ćwiczeń z piłką, równoważnych oraz z pokonywaniem przeszkód.

Niechętnie uczestniczy w zajęciach sportowych, zabawach i minigrach. Niestarannie i niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne ( mięśni brzucha, gibkości kręgosłupa, ćwiczenia równoważne, skakanie, marszobiegi). Nie stosuje  się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

1

Ma duże trudności z wykonywaniem ćwiczeń programowych, nie chce podejmować aktywności fizycznej.

Nie bierze udziału w zajęciach sportowych, zabawach i minigrach. Uchyla się od wykonywania ćwiczeń gimnastycznych. Nie stosuje  się do zasad poznanych gier i zabaw.

 

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo

 

 

6

Zna i zawsze stosuje zasady higieny osobistej. Zna i stosuje zasady właściwego odżywiania. Rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia i podejmuje działania w tym zakresie. Zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy.  Potrafi zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

 

5

Zna i stosuje zasady higieny osobistej na co dzień. Zna i stara się stosować zasady właściwego odżywiania. Rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. Przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy.  Potrafi zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

4

Zna i stosuje zasady higieny osobistej. Zna zasady właściwego odżywiania i rozumie znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia. Zwykle przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy.  Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

3

Zna, ale nie zawsze przestrzega zasad higieny osobistej oraz zasad właściwego odżywiania się. Zwykle przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy.  Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

2

Częściowo zna i nie zawsze przestrzega zasad higieny osobistej oraz zasad właściwego odżywiania się. Nie zawsze przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy. Zazwyczaj wie do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

1

Nie zna i nie przestrzega zasad higieny osobistej oraz zasad właściwego odżywiania się. Nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, gier i pracy. Nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia komputerowe

 

 

Korzystanie z programów komputerowych

6

Sprawnie korzysta z programu graficznego Paint w trakcie tworzenia rysunku. Potrafi napisać krótki tekst (Paint, Word), formatuje go. Samodzielnie korzysta z wybranych klawiszy na klawiaturze. Uruchamia poznane programy (również z paska Menu).

Sprawnie i samodzielnie wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem programów multimedialnych. Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne do utrwalenia, pogłębiania i zdobywania wiedzy.

Sprawnie i samodzielnie posługuje się wszystkimi poznanymi programami pakietu Office.

 

 

5

Sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy i klawiatury. Zna i nazywa elementy zestawu komputerowego. Prawidłowo uruchamia i obsługuje programy z pulpitu. Zna przyciski przybornika programu graficznego Paint i potrafi wykorzystać je do tworzenia rysunku. Posługuje się wybranymi klawiszami na klawiaturze. Sprawnie posługuje się edytorem tekstowym.

Sprawnie wykonuje operacje za pomocą myszy i klawiatury. Prawidłowo uruchamia i obsługuje programy multimedialne. Samodzielnie tworzy oryginalne kompozycje graficzne w programie Paint. Zna i wykorzystuje różne sposoby kopiowania i wklejania rysunku i tekstu.  Samodzielnie pisze i formatuje tekst według podanych wskazówek. Zapisuje zmiany wprowadzone w rysunku korzystając z polecenia Zapisz w menu Plik.

Samodzielnie odtwarza animacje i prezentacje multimedialne. Tworzy oryginalne kompozycje graficzne w programie graficznym Paint. Samodzielnie zaznacza, przesuwa, przerzuca w pionie i w poziomie wybrane elementy w kompozycji. Pisze i formatuje tekst według podanych wskazówek, wstawia Autokształty, Cliparty. Zna i wykorzystuje różne sposoby kopiowania i wklejania tekstu i rysunku. Zna i prawidłowo posługuje się klawiaturą. Tworzy prezentację w programie PowerPoint. Posługuje się Kalkulatorem. Tworzy folder i zapisuje w min prace.

 

 

4

Prawidłowo uruchamia zestaw i program komputerowy. Zna większość narzędzi programu graficznego Paint i korzysta z nich do tworzenia rysunku.  Korzysta z programu tekstowego wg instrukcji nauczyciela.

Wie, że długa praca przy komputerze szkodzi zdrowiu. Samodzielnie uruchamia zestaw komputerowy i program komputerowy. Posługuje się przyciskami programu graficznego Paint i potrafi wykorzystać je do tworzenia rysunku. Zna i wykorzystuje podczas pracy jeden z poznanych sposobów kopiowania i wklejania. Pisze i formatuje tekst po wyjaśnieniu i pokazie nauczyciela.

Tworzy proste kompozycje w programie graficznym Paint. Pisze i formatuje tekst według wskazówek nauczyciela, wstawia niektóre Autokształty, Cliparty, Po wyjaśnieniu kopiuje, wkleja tekst i rysunek. Posługuje się klawiaturą,  tworzy, przy objaśnieniu nauczyciela, prostą prezentację w programie PowerPoint. Zna kalkulator.  Tworzy folder i z pomocą zapisuje w nim prace.

 

 

3

Zna niektóre elementy zestawu komputerowego. Potrzebuje pomocy nauczyciela, aby uruchomić wybrany program Z pomocą nauczyciela korzysta z edytora graficznego i tekstowego.

Wymaga nadzoru nauczyciela podczas pracy. Potrzebuje pomocy, aby uruchomić wybrany program (również multimedialny). Zna niektóre elementy zestawu komputerowego. Z pomocą nauczyciela otwiera pole tekstowe programu graficznego Paint i umieszcza w nim kilka wyrazów,  ma trudności z zapisywaniem zmian wprowadzonych w rysunku. W edytorze tekstowym pracuje z pomocą nauczyciela,  ma trudności w posługiwaniu się klawiaturą do napisania krótkiego tekstu.

Wymaga nadzoru nauczyciela. Uruchamia programy multimedialne kierując się wskazówkami nauczyciela. Tworzy schematyczne rysunki w programie graficznym Paint. Z pomocą nauczyciela zaznacza i przesuwa wybrane elementy rysunku. Z trudnością zapisuje tekst, myli przyciski na klawiaturze. Kopiuje, wkleja tekst i rysunek według wskazówek nauczyciela

 

 

2

Ma trudności z uruchamianiem komputera. 

Potrzebuje pomocy nauczyciela, aby wykonać operacje za pomocą myszy. Z pomocą nauczyciela próbuje wykonać prosty rysunek na zadany temat w programie graficznym. Nie obsługuje programu tekstowego.  Nie kończy pracy.

Podczas pracy przy komputerze wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela, sporadycznie potrzebuje pomocy nauczyciela podczas korzystania z myszy i klawiatury. Z pomocą nauczyciela próbuje wykonać prosty rysunek na zadany temat w programie graficznym Paint, nie kończy pracy.

Podczas pracy przy komputerze wymaga ciągłego nadzoru nauczyciela. Uruchamia zestaw komputerowy korzystając ze wskazówek nauczyciela. Potrzebuje mobilizacji do zakończenia pracy graficznej i tekstowej. Nie zapisuje tekstu, myli przyciski na klawiaturze.

 

 

1

Nie potrafi poprawnie uruchomić komputera i zamknąć systemu, nie potrafi nazwać i wskazać podstawowych elementów zestawu komputerowego. Nie wykonuje zadań w żadnym z poznanych programów komputerowych.

 

 

Umiejętność posługiwania się Internetem

6

Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, porusza się po stronach w określonym zakresie. Dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i stosuje się do nich.

Sprawnie przegląda i przyswaja nowe informacje zawarte na wybranych stronach internetowych do pogłębiania wiedzy z różnych dyscyplin.  Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia, pogłębiania i zdobywania wiedzy. Dostrzega zagrożenie wynikające z korzystania z sieci internetowej. Stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

5

Przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, porusza się po stronach w określonym zakresie. Dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zazwyczaj stosuje się do nich.

Przegląda i przyswaja nowe informacje zawarte na wybranych stronach internetowych do pogłębiania wiedzy z różnych dyscyplin. Zwykle wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia, pogłębiania i zdobywania wiedzy. Dostrzega zagrożenie wynikające z korzystania z sieci internetowej. Zazwyczaj stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

4

Z pomocą nauczyciela przegląda wybrane strony internetowe, porusza się po stronach w określonym zakresie. Dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i zazwyczaj stosuje się do nich.

Przegląda i przyswaja niektóre informacje zawarte na wybranych stronach internetowych do pogłębiania wiedzy z różnych dyscyplin. Zwykle wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia wiedzy. Zna  zagrożenia wynikające z korzystania z sieci internetowej. Zazwyczaj stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

3

Z pomocą nauczyciela przegląda wybrane strony internetowe. Nie zawsze dostrzega zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem.

Z pomocą nauczyciela przegląda i przyswaja niektóre informacje zawarte na wybranych stronach internetowych do pogłębiania wiedzy. Czasami wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia wiedzy. Nie zawsze dostrzega zagrożenia wynikające z korzystania z sieci internetowej. Nie zawsze stosuje się do ograniczeń korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 

 

 

2

Z pomocą nauczyciela przegląda wybrane strony internetowe. Często nie dostrzega zagrożenia wynikającego z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i nie stosuje się do tych zasad.

Z pomocą nauczyciela przegląda i przyswaja niektóre informacje zawarte na wybranych stronach internetowych. Z pomocą nauczyciela wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne zawarte na stronach WWW do utrwalenia wiedzy. Często nie dostrzega zagrożenia wynikającego z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i nie stosuje się do tych zasad.

 

 

1

Nie przegląda wybranych stron internetowych, nawet z pomocą nauczyciela. Nie dostrzega zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i nie stosuje się do nich.

Nie przegląda stron internetowych do pogłębiania wiedzy. Nie wykorzystuje gier i zabaw edukacyjnych zawartych na stronach WWW do utrwalenia wiedzy. Nie dostrzega zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem i nie stosuje się do nich.

 

 

Edukacja społeczna

 

 

Współbycie i umiejętność pracy w grupie

6

Bezkonfliktowo i twórczo pracuje w grupie rówieśniczej. Potrafi wywiązać się z powierzonych obowiązków w grupie. Potrafi zaplanować i prawidłowo wykonać pracę na rzecz grupy. Adekwatnie reaguje na sytuacje społeczne. Umie ocenić swój wkład w pracę zespołu i wkład innych osób.

 

 

5

Potrafi w zgodzie współpracować z rówieśnikami. Ma pomysły, którymi dzieli się z grupą w sposób akceptowany społecznie. W satysfakcjonujący sposób potrafi wywiązać się z obowiązków w  grupie. Adekwatnie reaguje na sytuacje społeczne. Umie ocenić swój wkład w pracę zespołu.

 

 

4

Zazwyczaj w zgodzie współpracuje z rówieśnikami. Potrafi wykonać zadanie powierzone mu przez nauczyciela lub grupę. Zazwyczaj nie ma problemów z adekwatnym reagowaniem na sytuacje społeczne. Realnie ocenia swój wkład w pracę zespołu.

 

 

3

Z pomocą nauczyciela potrafi wykonać zadanie na rzecz pracy w grupie. Z pomocą nauczyciela lub uczniów potrafi ocenić swój wkład w pracę zespołu. Miewa problemy z adekwatnym reagowaniem na sytuacje społeczne.

 

 

2

Ma duże problemy z wykonaniem powierzonego mu zadania na rzecz grupy (nawet z pomocą nauczyciela). Nie potrafi ocenić swojego wkładu w pracę zespołu. Ma problemy z adekwatnym reagowaniem na sytuacje społeczne.

 

 

1

Nie podejmuje pracy w grupie. Powoduje wiele konfliktów w grupie rówieśniczej. Nieadekwatnie reaguje na sytuacje społeczne.

 

 

Wiedza o najbliższym środowisku

6

Zna i opisuje symbole narodowe oraz Unii Europejskiej.   Zna status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto), orientuje się w najbliższej okolicy. Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny oraz relacje między jej członkami. Zna zawody wykonywane przez człowieka. Wie, że pieniądze otrzymuje się  za pracę.

Zna i opisuje symbole narodowe, swoją narodowość oraz orientuje się, że Polska znajduje się w Europie. Zna najbliższą okolicę oraz jej ważniejsze obiekty., uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność. Orientuje się, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, Polski i świata. Identyfikuje się ze swoją rodziną, jej tradycjami, rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka, zna zawody i czym się zajmują.

 

 

 

5

Zna i opisuje symbole narodowe oraz Unii Europejskiej.  Zna status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Rozumie, co wynika z przynależności do rodziny. Zna zawody wykonywane przez człowieka. Wie, że pieniądze otrzymuje się  za pracę.

Zna i opisuje symbole narodowe, swoją narodowość oraz orientuje się, że Polska znajduje się w Europie. Zna najbliższą okolicę oraz jej niektóre obiekty. Orientuje się, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, Polski i świata. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, wie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka, zna zawody i czym się zajmują.

 

 

 

4

Zna symbole narodowe.  Zna status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Wie, co wynika z przynależności do rodziny Z pomocą nauczyciela wymienia zawody wykonywane przez człowieka.

Zna symbole narodowe i swoją narodowość. Z pomocą nauczyciela określa położenie Polski. Zna najbliższą okolicę oraz jej niektóre obiekty.  Identyfikuje się ze swoją rodziną, wie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Zna niektóre zawody i wie, czym się zajmują.

 

 

 

3

Z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe. Nie zawsze rozumie co wynika z przynależności do rodziny. Posiada ogólne wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych przez człowieka.

Z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe oraz określa położenie Polski. Zna najbliższą okolicę.  Identyfikuje się ze swoją rodziną, ale nie rozumie, znaczenia sytuacji ekonomicznej rodziny. Wymienia niektóre zawody i wie, czym się zajmują.

 

 

 

2

Z pomocą nauczyciela wymienia symbole narodowe. Nie rozumie co wynika z przynależności do rodziny. Posiada nikłe wiadomości dotyczące zawodów wykonywanych przez człowieka.

Z pomocą nauczyciela wymienia niektóre symbole narodowe, ma trudności z określeniem położenia Polski. Zna tylko najbliższą okolicę.  Identyfikuje się ze swoją rodziną, ale nie rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Wymienia podstawowe zawody wykonywane przez człowieka.

 

 

 

1

Nie potrafi wymienić symboli narodowych.   Nie rozumie co wynika z przynależności do rodziny. Nie posiada wiedzy na temat  zawodów wykonywanych przez człowieka.

Nie potrafi wymienić symboli narodowych Polski i nie orientuje się, że Polska leży w Europie. Zna tylko najbliższą okolicę.  Ie zawsze identyfikuje się ze swoją rodziną, nie rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny. Nie potrafi wymienić  podstawowych zawodów wykonywanych przez człowieka.