PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018

 

CEL GŁÓWNY:  I. WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE

ZADANIA

REALIZATORZY

TERMIN REALIZACJI

UWAGI

Kształtowanie uczuć patriotycznych oraz szacunku dla ojczyzny

i symboli narodowych.

 • Apele z okazji świat narodowych i historycznych rocznic.
 • Zapoznanie uczniów z genezą symboli narodowych.
 • Nauka hymnu narodowego.

wychowawcy klas, nauczyciele j. polskiego, historii, muzyki

wg kalendarza uroczystości szkolnych

           

Poznanie dziedzictwa kulturowego regionu.

 • Wycieczki i zajęcia terenowe.
 • Poznanie kaszubskich korzeni Gdyni.
 • Zwiedzanie ekspozycji i udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez placówki muzealne
 • Wycieczka dla klas IV-VII  „Z historią w tle”

·        Obchody urodzin Gdyni

 

wychowawcy klas

 

wychowawcy klas

 

 

K. Mrozowska

K. Mrozowska

B. Bogiel

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

 

maj

luty

 

 

Kształtowanie postawy szacunku dla patrona

i kultywowanie tradycji szkoły.

 • Opieka nad grobem patrona szkoły.
 • Przybliżenie postaci kapitana Stanisława Kosko w ramach godzin wychowawczych.
 • Uświetnianie uroczystości szkolnych wykonaniem hymnu szkoły.
 •  
 • Prowadzenie kroniki szkolnej.
 • Poznawanie losów naszych absolwentów

Opiekun SU

wychowawcy klas

 

 

 

wg harmonogramu

wrzesień/

październik

wg potrzeb

 

cały rok

 

Przestrzeganie praw            i obowiązków.

 • Przypomnienie praw i obowiązków ucznia zawartych Statucie Szkoły.
 • Przestrzeganie WZO
 • Poznanie Karty Praw Dziecka.

wychowawcy klas

 

wszyscy nauczyciele

nauczyciel historii

wg programu nauczania

 

cały rok

 

Wdrażanie                       do kulturalnych zachowań.

 • Wyjścia klasowe do placówek kulturalnych
 • Współpraca z Teatrem Gdynia Główna
 • Monitorowanie zachowań uczniów podczas zajęć dydaktycznych, uroczystości szkolnych i wspólnych wyjść.
 • Pogadanki w ramach godzin wychowawczych.
 • Promowanie zasad savoir-vivre na co dzień w ramach zajęć.
 • Zorganizowanie konkursu

 savoir-vivre.

 

wychowawcy klas

J. Domecka

wszyscy nauczyciele

 

 

wychowawcy klas

wychowawcy klas

 

I-III M.Sejmicka

kl. IV-VII M. Filipowicz

K. Mrozowska

wg potrzeb

wg potrzeb

cały rok

 

 

wg potrzeb

cały rok

 

luty

 

 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich.

 • Poznanie zasad funkcjonowania państwa.
 • Zapoznanie z Konstytucją RP.
 • Kształcenie nawyku zainteresowania wydarzeniami społeczno-politycznymi w klasach VI-VII (m.in. „prasówki”).

nauczyciel historii, wychowawcy klas IV-VII

 

K. Mrozowska

wg programu nauczania

 

 

cały rok

 

Wdrażanie

do samorządności.

 • Przeprowadzanie kampanii wyborczej do Samorządu Uczniowskiego.
 • Zorganizowanie wyborów.
 • Działalność SU.

opiekun SU

 

wrzesień

 

 

wg harmonogramu pracy

 

Kształtowanie postawy tolerancji, życzliwości wobec innych oraz współdziałania w grupie

 • Funkcjonowanie klas integracyjnych.

 

 • Zorganizowanie konkursów i warsztatów:

o      IV Międzyszkolny Konkurs z okazji    Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

o      VI Międzyszkolny Turniej Integracyjny

 

o      IV Międzyszkolny konkurs na najpiękniejszy list do św. Mikołaja

 

o      Międzyszkolny Turniej Języka Angielskiego

 

o      Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

 

o      Konkurs Recytatorski dla klas integracyjnych

 

 

·        Konferencja nauczycieli wspomagających

 

 

·        Zorganizowanie Dnia Integracji.

·        Zajęcia integracyjne w ramach godzin  wychowawczych, pogadanki o tolerancji

 • Warsztaty prowadzone przez specjalistów:

o      „Zgrana Klasa”

o      „Empatia oraz granice psychologiczne”

 • Realizacja programu „Czytające szkoły”.
 • Zorganizowanie „Tygodnia czytania” dla dzieci z świetlicy.
 • Udział uczniów klas integracyjnych w konkursach m.in. teatralnych, muzycznych
 • Działalność Szkolnego Koła Caritas.

 

 • Udział w akcjach charytatywnych
 • Edu-Warsztaty „Pomorskie nie wyklucza osób z niepełnosprawnością”
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej - tutoring rówieśniczy

wychowawcy klas

n-le wspomagający

 

M. Bielawa

 

 

 

A. Nykaza-Połetek

A. Tomaśko-Pilarska

 

A. Kołodziejska

 

M. Tusk-Turzyńska

A. Nykaza-Połetek

 

A.Bartusz-Kościukiewicz

Karolina Kozłowska

 

R. Kisielewicz

 

 

A. Nykaza-Połetek

A. Tomaśko-Pilarska

 

R. Kisielewicz

 

wychowawcy klas

 

PPP nr 1

 

nauczyciele świetlicy

 

kierownik świetlicy

 

wychowawcy klas

 

M. Sieg

wychowawcy klas SU

 

kl.IV-V pedagog

 

wychowawcy klas

cały rok

 

 

grudzień

 

 

 

listopad

 

 

grudzień

 

 

marzec

 

marzec

 

 

marzec

 

 

II okres

 

 

luty/marzec

 

wg potrzeb

 

wg harmonogramu

 

cały rok

 

czerwiec

 

wg potrzeb

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

wrzesień

 

wg potrzeb

 

Integrowanie zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej.

 • Opracowanie kalendarza uroczystości szkolnych.
 • Organizowanie imprez klasowych.
 • Przygotowanie uroczystości ogólnoszkolnych.
 • Współdziałanie uczniów, nauczycieli i rodziców w przedsięwzięciach na rzecz szkoły.
 • Działalność Rady Rodziców.
 • Funkcjonowanie strony internetowej szkoły.
 • Organizowanie zebrań z rodzicami.
 • Mini Playback Show lub Mam Talent

K. Mrozowska

 

 

wychowawcy klas

wybrani nauczyciele

 

dyrektor szkoły

wszyscy nauczyciele

A. Jaremin M. Filipowicz

wychowawcy

nauczyciel muzyki

A. Nykaza-Połetek

A. Tomaśko-Pilarska

sierpień/wrzesień

 

 

wg harmonogramu

wg potrzeb

cały rok

 

wg harmonogramu

wg potrzeb

wg harmonogramu

czerwiec

 

Promowanie postawy Młodego Europejczyka.

 • Zorganizowanie obchodów wejścia Polski do UE.
 • Zachęcanie uczniów do nauki języków obcych.

 

 • Promowanie postawy otwartości i tolerancji wobec różnych nacji i kultur

o      Realizacja projektu AIESEC

Opiekun SU

 

wychowawcy

n-le j. angielskiego

wychowawcy klas

 

n-le j. angielskiego

A. Nykaza-Połetek

maj

 

cały rok

 

cały rok

 

wrzesień-październik

 

CEL GŁÓWNY:  II. PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI I UZALEŻNIENIOM

ORAZ KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH

Uświadamianie następstw  palenia tytoniu, spożywania alkoholu  i zażywania środków psychoaktywnych 

·        Przeprowadzenie lekcji wychowawczych  poruszających tematykę uzależnień

·        Realizacja programów profilaktycznych:

o      „Trzy koła”

 

o      „Bieg po zdrowie

o      „Czyste powietrze wokół nas”

 

·        Warsztaty „Dlaczego młodzież pali papierosy i pije alkohol?”

·        Warsztaty „Uzależnienia: negatywne skutki palenia papierosów, picia alkoholu. Wirtualne uzależnienie-cyberprzemoc”

·        Warsztaty profilaktyczne „Pogadajmy o nich, pogadajmy o Tobie”

 

·        Zorganizowanie „Dni Profilaktyki” na terenie szkoły

·        Przeprowadzenie ankiety dla uczniów klas IV-VII na temat uzależnień

·        Apele profilaktyczne z udziałem Policji i
Staży Miejskiej

·        „Pogotowanie teatralne”- współpraca z Teatrem Gdynia Główna

wychowawcy klas

 

 

kl.IVB i VIC wychowawcy klas

pedagog

wychowawcy oddziałów przedszkolnych

 

kl.V PPP nr 1

 

PPP nr 1

 

kl.VIII PCPR Wejherowo

 

pedagog, psycholog

wychowawcy klas

pedagog, psycholog

 

pedagog

 

 

J. Domecka

psycholog

wg potrzeb

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

listopad

 

I okres

 

październik

 

październik/listopad

 

czerwiec

 

październik/listopad

 

 

cały rok

 

 

 

Uświadamianie negatywnych skutków nadmiernego korzystania z  gier komputerowych, telewizji, Internetu, telefonu komórkowego

·        Pogadanki na lekcjach informatyki i zajęciach z wychowawcą

·        Prezentacja filmów o tematyce profilaktycznej

„Owce w sieci”

·        Warsztaty „Stop cyberprzemocy”

 

 

 

·        Warsztaty „Kreatywna profilaktyka korzystania z Internetu”

 

·        Udział kl. VII w projekcie badawczym „MŁODZICYFROWI.PL” Fundacji Dbam o mój zasięg

 

·        Warsztaty dotyczące właściwego korzystania z telefonów komórkowych

 

 

·        Spotkanie z rodzicami uczniów kl.V-VIII dotyczące cyberprzemocy

 

·        Zajęcia tematyczne w sali komputerowej, pracowni multimedialnej

 

·        „Pogotowanie teatralne”- współpraca z Teatrem Gdynia Główna

wychowawcy klas

n-le informatyki

kl.I-III psycholog

 

kl.V Stowarzyszenie

In gremio

kl.VI PPP nr 1

 

kl.I PPP nr 1

 

 

 

K. Mrozowska

 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

 

Stowarzyszenie

In gremio

 

wychowawcy klas nauczyciel informatyki biblioteka świetlica

 

J. Domecka

psycholog

cały rok

 

cały rok

 

październik

 

 

 

I okres

 

 

 

I okres

 

 

II okres

 

 

 

styczeń

 

 

wg potrzeb

 

 

 

II okres

 

Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z emocjami

·        Warsztaty „Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiazywania konfliktów”

·        Cykl warsztatów „Wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego metodą bajek terapeutycznych”

·        Warsztaty kl. I-III „Jak wyrażać złość, niezadowolenie, aby rozwiązać problem?-interwencja w sytuacji konfliktu w zespole klasowym”

·        Warsztaty „Skuteczna nauka”

·        Przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wychowawczych, warsztatów, rozmów indywidualnych

·        Mediacje szkolne

·        Analiza lektur ukazujących pozytywne relacje między ludźmi

 

·        Zorganizowanie spotkania dla rodziców oddziałów przedszkolnych w ramach Akademii Świadomego Rodzica

kl.I-III PPP nr 1

 

kl.II PPP nr 1

 

 

PPP nr 1

 

 

 

PPP nr 1

psycholog, pedagog

wychowawcy klas

 

psycholog

wychowawcy klas

n-le języka polskiego biblioteka

 

psycholog

cały rok

 

cały rok

 

 

I okres

 

 

 

wg potrzeb

 

 

wg potrzeb

 

cały rok

 

 

listopad

 

Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

 • Określenie zasad zachowania na terenie szkoły – tworzenie klasowych kontraktów.
 • Uświadamianie uczniom konsekwencji ich zachowań w szkole i poza nią.
 • Reagowanie przez nauczycieli na nieprawidłowe zachowania podczas lekcji

i przerw

 • Przestrzeganie ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.
 • Przestrzeganie regulaminów i procedur szkolnych.
 • Stosowanie WZO.
 • Opieka nad dziećmi przed
  i w trakcie zajęć programowych
  oraz pozalekcyjnych.

 

 • Zorganizowanie apeli porządkowych

z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej

·        Udział w programie „Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa”.

·        Udział w programie Straży Miejskiej „Autochodzik

·        Udział w programie „Bezpieczne życie” pod patronatem Straży Pożarnej.

·        Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 

 • Funkcjonowanie na terenie szkoły systemu monitoringu.
 • Dyżury pielęgniarki szkolnej.

 

wychowawcy

 

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

wszyscy nauczyciele

 

 

 

pedagog

 

wychowawcy kl.I

 

odziały przedszkolne pedagog

A.Wabik

H. Zawadzka

 

kl.I A. Janczyńska

 

 

wszyscy nauczyciele

 

pielęgniarka

 

wrzesień

 

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

 

cały rok

cały rok

cały rok

 

cały rok

 

 

 

wg potrzeb

 

cały rok

 

maj

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

Promowanie różnych form wykorzystania czasu wolnego

 • Zachęcanie uczniów do udziału w kołach zainteresowań i zajęciach prowadzonych w ramach projektu „Otwarta Szkoła”
 • Zorganizowanie zajęć z historii kina i filmu ”Kocham kino”

n-le prowadzący zajęcia

 

K. Mrozowska

cały rok

 

 

luty

 

Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia

 • Udział w programie „Szkoła z witaminą”
 • Zorganizowanie dożywiania na terenie szkoły.
 • Realizacja programu „Trzymaj formę”
 • Udział w programie „Szkoła na widelcu”
 • Zorganizowanie Dnia Zdrowia

 

 • Organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych.
 • Udział w zajęciach na basenie.
 • Organizowanie turniejów, zawodów sportowych, wycieczek
 • Propagowanie turystyki rowerowej - udział

w kampania „Rowerowy Maj”

·        Przygotowanie chętnych uczniów do egzaminu na kartę rowerową.

·        Zorganizowanie Szkolnego Dnia Sportu.

 

·        Zorganizowanie Olimpiady Przedszkolaka dla uczniów szkoły oraz dzieci z okolicznych przedszkoli.

·        Realizacja zajęć w ramach programu „Ratujmy i uczmy ratować”.

.

kl.I-V intendent

wychowawcy klas

psycholog

kl.I-III A. Janczyńska

 

nauczyciele w-f

Ż. Dusza

nauczyciele w-f

 

nauczyciele w-f

nauczyciele w-f

 

K. Mrozowska

Marek Strzelczyk

 

kl. IV-VII nauczyciele w-f

W. Adamska

B. Brzozowska

A.Wabik

 

Ż.Dusza

B.Brzozowska

cały rok

cały rok

cały rok

cały rok

 

kwiecień

 

cały rok

 

cały rok

wg potrzeb

 

maj

kwiecień

 

czerwiec

 

 

maj

 

 

cały rok

 

Promowanie postaw proekologicznych

 • Udział w akcji „Sprzątanie Gdyni”.
 • Współpraca z Centrum Nauki EXPERYMENT 
 • Współpraca z KZG "Dolina Redy i Chylonki" w zakresie edukacji ekologicznej
 • Warsztaty w ramach projektu edukacyjnego ochrony przyrody "Natura 2000 - przystanek Bałtyk"
 • Warsztaty terenowo - laboratoryjne "Morscy odkrywcy" we współpracy z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie 

 

 • Współpraca  z Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku w zakresie edukacji przyrodniczej
 • Organizowanie pogadanek nt. ochrony środowiska na lekcjach przygody i godzinach wychowawczych
 • Organizowanie akcji proekologicznych na terenie szkoły – systematyczna zbiórka makulatury, nakrętek plastikowych i baterii.

J. Miszewska

Ż. Dusza

 

Ż. Dusza

 

 

kl. I - VII Ż. Dusza

 

 

kl. III - V Ż. Dusza

 

 

 

kl.I-VII Ż. Dusza

 

 

wychowawcy klas

n-le przyrody

 

 

SU

M. Sieg

wrzesień

cały rok

 

wg potrzeb

 

 

cały rok

 

 

wrzesień/październik

 

 

 

wg. potrzeb

 

 

wg potrzeb

 

 

 

cały rok

 

 

 

Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły.

 • Spotkania z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej
 • Współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
 • Współpraca z Miejskim Klubem Seniora - Witomino
 • Współpraca z parafią św. Maksymiliana Kolbe (m.in. rekolekcje wielkopostne, występy uczniów w kościele).
 • Przygotowanie ogólnodostępnej tablicy z ważnymi telefonami do instytucji pomocowych

pedagog

 

pedagog

psycholog

 

H. Zawadzka,

M. Sieg

R. Szumowska

 

pedagog psycholog

wg potrzeb

 

cały rok

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

wg potrzeb

 

 

październik